Blog

07.09.2021

Punkt przecięcia

W artykule znajdziesz:

Punkt przecięcia

Punkt przecięcia

Przed przystąpieniem do robót musi być w terenie wytyczone położenie każdego pala, a ponadto musi istnieć możliwość sprawdzania tego położenia w czasie wbijania pali. Do tego celu służą tzw. ławy (kozły) sznurowe, złożone z 2 lub więcej słupków wpuszczonych na ok. 1 m w grunt, do których przybite są deski o poziomej górnej krawędzi.
Linie poszczególnych rzędów pali (w osi) wytyczają wbite w krawędź gwoździe lub odpowiednio głębokie nacięcia.

Pomiędzy gwoździami lub nacięciami dwu przeciwległych ław napina się sznurek wyznaczający położenie osi rzędu pali. Punkt przecięcia dwu takich prostopadłych do siebie sznurków wyznacza w terenie położenie pala leżącego na skrzyżowaniu wytyczonych tymi sznurkami rzędów (program uprawnienia budowlane na komputer).
Dla sprawdzenia położenia pala w czasie jego wbijania wytycza się nie tylko jego oś, ale także i jego krawędź (odległą o połowę średnicy od osi). Wytyczający tę krawędź sznurek nie musi być zdejmowany w czasie wykonywania robót, za jego więc pomocą nietrudno sprawdzić, czy pal nie wychodzi z linii.
Na ogół uważa się, że przy fundamentach podłużnych (nabrzeża, falochrony) lub małych zgrupowaniach pali (filary, dalby) dopuszczalne jest
wyjście pala z linii o odległość równą średnicy pala, przy dużych zaś zgrupowaniach pali, przy fundamentach prostokątnych lub kwadratowych (dna doków), o odległość równą dwu średnicom pala (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Liczba pali, które wyszły w tych granicach z linii, nie powinna przekraczać 25% całkowitej liczby pali w danym fundamencie.

Na wodzie dokonuje się wytyczeń w podobny sposób, posługując się palami wytyczającymi oś budowli, na których można osadzać ławy wspornikowo, palami poprzednio wbitymi lub bojami i wiechami pływającymi.
Przy wbijaniu pali, a szczególnie ścianek szczelnych, bardzo istotną okolicznością jest dokładne spoziomowanie podstawy kafara, które przed wbiciem każdego pala czy brusa musi być dokładnie sprawdzone za pomocą poziomicy (uprawnienia budowlane).
W związku z tym kafar nie może stać ani tym bardziej poruszać się wprost na gruncie, ale należy ułożyć mu tor z belek, który w miarę postępu robót jest przekładany.

Słabe grunty

Przy słabych gruntach, a także gdy powierzchnia terenu jest nierówna i z różnych względów nie zamierza się jej przed przystąpieniem do robót palowych wyrównać, konieczna jest budowa pomostów roboczych dla katarów. Pomosty układa się albo na klatkach złożonych z kilku warstw belek, układanych na przemian w dwu prostopadłych do siebie kierunkach, albo na jarzmach z pali lub słupków wkopanych w grunt (program egzamin ustny). Przy małych różnicach wysokości terenu wierzch pomostów zakłada się w jednym poziomie, przy różnicach znaczniejszych w dwu lub więcej poziomach, przy czym kłopotliwe jest przechodzenie katara z jednego poziomu na drugi.

Głównym elementem pomostów roboczych są belki podłużne, stanowiące tor, którym katar się przesuwa. Na belkach tych zwykle położone są szyny kolejki roboczej.
Wymiary pomostów powinny być takie, aby umożliwiły podejście katara do każdego przewidzianego do wbicia pala. Wynika stąd zwykle wymaganie, aby szerokość pomostu była większa od szerokości budowli o szerokość kafara (opinie o programie). Odległość skrajnego podłużnika pomostu od skrajnego rzędu pali powinna być równa mniej więcej połowie szerokości kafara. Podobnie i długość pomostu od tej strony, z której rozpoczyna się roboty, powinna być dłuższa od budowli o długość kafara.

Gdy wbija się rząd pali lub ściankę szczelną wzdłuż wyższego brzegu, można katar posadowić na przesuwnicy, która z jednej strony opierać się będzie na torze ułożonym na wyrównanym i spoziomowanym gruncie brzegu, z drugiej zaś na wąskim pomoście ustawionym na palach równolegle do brzegu (segregator aktów prawnych).

Na wodzie prace połowę najlepiej prowadzić za pomocą kafarów pionierskich lub pływających, które nie wymagają stawiania osobnego pomostu roboczego, jednakże czasem przy niektórych rozwiązaniach budowli (np. falochrony palisadowe bez wewnętrznych pali pionowych) wybudowanie tymczasowego pomostu na palach, a przy płytszej wodzie na klatkach, jest konieczne (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami