Pytania na egzaminie na uprawnienia budowlane

Pytania na egzaminie na uprawnienia budowlane


Na egzaminie na uprawnienia budowlane obowiązuje zasada ilościowego doboru pytań, czyli:
• z zakresu ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wydanych na podstawie ustawy, oprócz przepisów techniczno-budowlanych – 30-35% pytań,
• z zakresu przepisów techniczno-budowlanych – 25-30% pytań (program na komputer),
• z zakresu specjalności – 20-30% pytań,
• z zakresu przepisów związanych – 5-10%,
• z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego – 5-10% (program na telefon).

Czas trwania egzaminu zależy od ilości pytań, np. na rozwiązanie testu składającego się z 90 pytań zdający ma 135 minut, 75 pytań – 115 minut, 60 pytań – 90 minut, 45 pytań – 70 minut, 30 pytań – 45 minut (program egzamin ustny). W przypadku egzaminu ustnego czas jest taki sam bez względu na liczbę pytań. Osoby, które przystępują do tego etapu egzaminu odpowiadają na pytania zawarte w wylosowanym zestawie. Za zgodą przewodniczącego członkowie zespołu mogą zadawać zdającemu pytania dodatkowe, które nawiązują do wylosowanych pytań.

Każda odpowiedź na egzaminie ustnym jest oceniania przez zespół egzaminacyjnych w skali od zera punktów do pięciu punktów (opinie o programie). W trakcie egzaminu ustnego kandydaci na uprawnienia budowlane mogą korzystać z tekstów aktów prawnych oraz polskich norm. W części ustnej sprawdzana jest umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy technicznej oraz przepisów prawnych.

Negatywny wynik egzaminu pisemnego


Negatywny wynik egzaminu pisemnego oznacza, że zdający nie będzie dopuszczony do egzaminu ustnego (segregator aktów prawnych). Jeśli egzamin pisemny został zdany, to kandydat może przystąpić do części ustnej w terminie wskazanym przez komisję egzaminacyjną. Pozytywny wynik egzaminu pisemnego jest ważny 3 lata i w tym czasie kandydat na uprawnienia budowlane może podejść do egzaminu ustnego. Oczywiście konieczne jest każdorazowe uiszczenie opłaty za powtórkę egzaminu ustnego (promocja 3  w 1). Po zdaniu części ustnej komisja podejmuje decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych. Uprawnienia pozwalają na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Sesje egzaminacyjne organizowane są dwa razy w roku.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !