Pytania z norm na uprawnienia budowlane - drogi samochodowe i ich odwodnienia


Pytania z norm na uprawnienia budowlane - drogi samochodowe i ich odwodnienia

 

Jaki jest zakres stosowania normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania?


W normie PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania określono wymagania i badania dotyczące drogowych robót ziemnych. Normę stosuje się przy projektowaniu, wykonaniu i odbiorze robót ziemnych związanych z budową, przebudową i utrzymaniem dróg samochodowych, ulic, placów, parkingów i lotnisk. Norma nie ma zastosowania do robót fundamentowych.

 

Reklama:  Przetestuj wersje demonstracyjne naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj o nas w zakładce Opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny.


Do czego służy system odwodnienia dróg wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg?


Wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg, system odwodnienia drogi jest przeznaczony do:

a) ujmowania wód opadowych spływających z drogi,

b) odprowadzenia wód poza koronę drogi,

c) oczyszczenia wód ze szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących z użytkowania drogi,

d) wprowadzenia wód do środowiska zgodnie z wymaganiami ochrony wód i prawa wodnego.


Proszę wymienić elementy odwodnienia powierzchniowego, wgłębnego i podziemnego dróg wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg.


Wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg elementami odwodnienia powierzchniowego, wgłębnego i podziemnego dróg są:

a) odwodnienie powierzchniowe: rowy, ścieki, przepusty, zbiorniki retencyjne, zbiorniki odparowujące,

b) odwodnienie wgłębne: dreny, sączki, warstwy filtracyjne, studnie chłonne, zbiorniki infiltracyjne,

c) odwodnienie podziemne: rowy zakryte, ścieki kryte, oraz kanalizacja typu ulicznego składająca się z podziemnych kanałów o przekrojach zamkniętych, studzienek wpustowych (wpustów deszczowych), studzienek rewizyjnych i ewentualnie połączeniowych.


Zasady projektowania i budowy drenów wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg.


Wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg dren jest to sączek z rurami drenarskimi na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu. Dreny stosuje się w celu:

a) obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej, jeśli funkcji tej nie mogą pełnić sączki podłużne,

b) stabilizacji stosunków wodno-gruntowych naruszonych budową drogi, w tym w szczególności na obszarach osuwiskowych, na stokach (drenaż stokowy, drenaż odcinający) oraz na skarpach wykopów (drenaż skarpowy). Rury drenarskie zbierające wodę z gruntu (sączki podstawowe) powinny mieć średnic wewnętrzną nie mniejszą niż 50,0 mm. Rury drenarskie zbierające wodę z sączków podstawowych (zbieracze) powinny mieć średnic wewnętrzną nie mniejszą niż 100,0 mm. Sączki podłużne warstwy filtracyjnej i rury drenarskie powinny być jednakowe. Spód rury drenarskiej powinien się znajdować co najmniej 20,0 cm ponad spodem warstwy filtracyjnej. Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rury drenarskiej i warstwy filtracyjnej wynosi 0,2 %. Rura drenarska powinna mieć otwory o średnicy max. 1,5 mm lub szczeliny stykowe, pozwalające na przepuszczenie do jej wnętrza całości napływających wód. Średnica wewnętrzna rury powinna zapewnić bezciśnieniowy odpływ tych wód.

 

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !