Blog

30.05.2018

Pytania z norm na uprawnienia budowlane - drogi samochodowe i ich odwodnienia

W artykule znajdziesz:

Pytania z norm na uprawnienia budowlane - drogi samochodowe i ich odwodnienia


Pytania z norm na uprawnienia budowlane - drogi samochodowe i ich odwodnienia

 

Jaki jest zakres stosowania normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania?


W normie PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania określono wymagania i badania dotyczące drogowych robót ziemnych. Normę stosuje się przy projektowaniu, wykonaniu i odbiorze robót ziemnych związanych z budową, przebudową i utrzymaniem dróg samochodowych, ulic, placów, parkingów i lotnisk. Norma nie ma zastosowania do robót fundamentowych.

 

Reklama:  Przetestuj wersje demonstracyjne naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj o nas w zakładce Opinie o programie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny.


Do czego służy system odwodnienia dróg wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg?


Wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg, system odwodnienia drogi jest przeznaczony do:

a) ujmowania wód opadowych spływających z drogi,

b) odprowadzenia wód poza koronę drogi,

c) oczyszczenia wód ze szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących z użytkowania drogi,

d) wprowadzenia wód do środowiska zgodnie z wymaganiami ochrony wód i prawa wodnego.


Proszę wymienić elementy odwodnienia powierzchniowego, wgłębnego i podziemnego dróg wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg.


Wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg elementami odwodnienia powierzchniowego, wgłębnego i podziemnego dróg są:

a) odwodnienie powierzchniowe: rowy, ścieki, przepusty, zbiorniki retencyjne, zbiorniki odparowujące,

b) odwodnienie wgłębne: dreny, sączki, warstwy filtracyjne, studnie chłonne, zbiorniki infiltracyjne,

c) odwodnienie podziemne: rowy zakryte, ścieki kryte, oraz kanalizacja typu ulicznego składająca się z podziemnych kanałów o przekrojach zamkniętych, studzienek wpustowych (wpustów deszczowych), studzienek rewizyjnych i ewentualnie połączeniowych.


Zasady projektowania i budowy drenów wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg.


Wg PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe, odwodnienie dróg dren jest to sączek z rurami drenarskimi na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu. Dreny stosuje się w celu:

a) obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej, jeśli funkcji tej nie mogą pełnić sączki podłużne,

b) stabilizacji stosunków wodno-gruntowych naruszonych budową drogi, w tym w szczególności na obszarach osuwiskowych, na stokach (drenaż stokowy, drenaż odcinający) oraz na skarpach wykopów (drenaż skarpowy). Rury drenarskie zbierające wodę z gruntu (sączki podstawowe) powinny mieć średnic wewnętrzną nie mniejszą niż 50,0 mm. Rury drenarskie zbierające wodę z sączków podstawowych (zbieracze) powinny mieć średnic wewnętrzną nie mniejszą niż 100,0 mm. Sączki podłużne warstwy filtracyjnej i rury drenarskie powinny być jednakowe. Spód rury drenarskiej powinien się znajdować co najmniej 20,0 cm ponad spodem warstwy filtracyjnej. Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rury drenarskiej i warstwy filtracyjnej wynosi 0,2 %. Rura drenarska powinna mieć otwory o średnicy max. 1,5 mm lub szczeliny stykowe, pozwalające na przepuszczenie do jej wnętrza całości napływających wód. Średnica wewnętrzna rury powinna zapewnić bezciśnieniowy odpływ tych wód.

 

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami