Blog

26.07.2018

Ręczne prace transportowe – obowiązki pracodawcy

W artykule znajdziesz:

Ręczne prace transportowe – obowiązki pracodawcy


Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych są bardzo ważne. Pracodawca, który zleca pracownikom ich wykonywanie musi przestrzegać odpowiednich przepisów, jednak przede wszystkim powinien on w miarę możliwości eliminować tego rodzaju czynności. Polega to na ich zstępowaniu urządzeniami technicznymi, np. taśmociągami, wózkami widłowymi czy mechanicznymi chwytakami. Sprzęt ten pozwala uniknąć takich czynności jak unoszenie, przenoszenie, pchanie itp. przedmiotów, materiałów czy towarów. W przypadku, gdy ręcznych prac transportowych nie można uniknąć, pracodawca powinien przeprowadzić samodzielnie lub zlecić wykonanie oceny ryzyka tego rodzaju prac. Porady specjalistów należy zasięgnąć zwłaszcza wtedy, gdy przemieszczenia ładunków odbywa się w tzw. trudnych warunkach środowiskowych.
Ocena ryzyka polega na zidentyfikowaniu zagrożeń, oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń niepożądanych oraz przewidzeniu następstw tego rodzaju zdarzeń. Ponadto konieczne jest zaplanowanie oraz wdrożenie skutecznych środków profilaktycznych, których zdaniem jest ograniczenie ryzyka i niedopuszczenie do następnych zagrożeń. Pracodawca jest również zobowiązany do zmniejszenia ryzyka zawodowego związanego z ręcznymi pracami transportowymi poprzez uwzględnienie zasad ergonomii, ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego, ograniczenie do minimum odległości, na które przedmioty przemieszczane są ręcznie, wykluczenie nadmiernego obciążenia układ mięśniowo-szkieletowego pracownika wywołanego pracą w wymuszonej pozycji.
Pracodawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz do zapewnienia pracownikom wszystkich niezbędnych informacji o transportowanym przedmiocie, a zwłaszcza jego masie czy środku ciężkości. Musi on też poinformować pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego. W przypadku, gdy niemożliwe jest wykonywanie pracy w sposób prawidłowy i niestwarzający zagrożeń, pracodawca musi wstrzymać prace.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami