Regulacje prawne


Praktyka zawodowa do uzyskania uprawnień budowlanych

 

Niezbędnym warunkiem pozwalającym na przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane jest praktyka zawodowa. Do jej zaliczenia wymagana jest praca przez określony czas, polegająca na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod nadzorem osoby mającej uprawnienia budowlane lub na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych. Praktykę można odbyć zarówno w kraju, jak i za granicą. Dopiero po jej odbyciu możliwe jest przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane.

 

Kiedy można odbyć praktykę?

 

Praktykę zawodową uprawniającą do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane można odbyć:


• po uzyskaniu dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
• po uzyskaniu tytułu zawodowego mistrza lub technika,
• po uzyskaniu dyplomu stanowiącego potwierdzenie kwalifikacji zawodowych w nauczanym zawodzie na poziomie technika.


Praktyka zawodowa mysi być potwierdzona przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane. Do praktyki zawodowej zalicza się również praktyka rozpoczęta po ukończeniu trzecie roku studiów.

 

Jak udokumentować praktykę zawodową?

 

Od 25 września 2014 roku nie jest wymagane prowadzenie dziennika praktyk. Potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej jest oświadczenie podpisane przez opiekuna praktyki. Do tego oświadczenia należy załączyć zestawienie zbiorcze zawierające:


• nazwę zadania,
• czas praktyki,
• formę praktyki,
• dane kierującego.


Czas praktyki liczony jest od wprowadzenia pierwszego wpisu do zbiorczego zestawienia praktyk.

 

Regulacje prawne

 

Wszelkie regulacje prawne związane z uprawnieniami budowlanymi można znaleźć w Prawie Budowlanym. W tej ustawie znajdują się podstawowe zagadnienia związane z nadawaniem uprawnień budowlanych oraz informacje na temat trybu nadawania uprawnień, wymagań oraz specjalności. Wszelkie kwestie dotyczące uprawnień budowlanych znajdują się w rozdziale 2 Prawa Budowlanego, w którym określone są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Uprawnienia nadawane są przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa i Okręgowe Izby Architektów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami