Blog

09.11.2021

Rodzaj gruntu

W artykule znajdziesz:

Rodzaj gruntu

Rodzaj gruntu

W miarę możności należy jednak dążyć za pomocą środków budowlanych (np. drenażu) do tego, aby nie powstało parcie wody. W szczególności należy dbać o stałe odprowadzanie wody jak najkrótszą drogą.
Również rodzaj gruntu i wody gruntowej może mieć istotne znaczenie przy ustalaniu rodzaju izolacji budowli. Dlatego przy opracowywaniu projektu należy zdecydować na podstawie wyników badań gruntu i wody gruntowej, w jakim stopniu wpływy te powinny być uwzględnione przy ustalaniu rozwiązań konstrukcyjnych budowli i wyborze izolacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wszystkie rodzaje izolacji wodoszczelnych (a więc izolacji lekkiej w postaci powłok z mas asfaltowych, izolacji ciężkiej bitumicznej z wkładkami oraz izolacji sztywnych z wypraw wodoszczelnych) są stosunkowo mało odporne przy wszelkich odkształceniach konstrukcji podziemnych. Tę właściwość izolacji należy brać pod uwagę przy projektowaniu posadowienia fundamentów oraz innych konstrukcji podziemnych, które powinny być wytrzymałe i stateczne w przyjętych warunkach użytkowania obiektów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Znaczny procent uszkodzeń izolacji przed wodą naporową powstaje na skutek odkształceń konstrukcji podziemnych budowli, spowodowanych zmniejszeniem wytrzymałości gruntu. Często zjawisko to powstaje wskutek wahań poziomu wody gruntowej. Niekiedy odkształcenia powstają z przyczyn zewnętrznych, jak zwiększenie obciążeń na grunt przy nadbudowie budynków, zmiana ciążeń użytkowych na stropy przy zmianie przeznaczenia budynku, drgania na skutek obciążeń dynamicznych itp.

Specjalnie starannie należy projektować izolację budowli posadowionych na słabych gruntach, np. lessach itp., na których budowle mogą nierównomiernie osiadać (uprawnienia budowlane).
Duży wpływ na zachowanie się izolacji mają właściwości chemiczne materiałów użytych do izolacji, występujące bowiem w pewnych warunkach silnie działające czynniki destrukcyjne, często mogą zniszczyć w krótkim czasie szczelność izolacji. W takich warunkach należy stosować do izolacji materiały zbadanej odporności na przewidywane czynniki chemiczne i biologiczne (program egzamin ustny).

Izolacja bitumiczna

Izolacja bitumiczna jest wrażliwa na działanie materiałów pędnych, olejów rozpuszczalników, takich jak benzyna, benzol itp. Izolacja ciężka z wkładkami, poddana działaniu tych materiałów, pęcznieje, rozkleja się poczynając od styków i ulega zniszczeniu. Dlatego izolację bitumiczną, zarówno podczas wykonywania, jak i po wykonaniu, należy chronić przed przenikaniem do niej olejów, benzyny, benzolu itp.
Materiały użyte do izolacji przeciwwilgociowej i przed wodą naporową, niezależnie od warunków wymaganych przez Polski Komitet Normalizacyjny, powinny przede wszystkim wykazywać dostateczną trwałość, wodoszczelność, elastyczność, odporność na gnicie oraz na wpływy elektryczne i termiczne (opinie o programie).

Istniejące metody badań (nie zawsze ujęte w normy) często nie dają dostatecznych danych dla ścisłej i jednoznacznej oceny materiałów izolacyjnych, zwłaszcza co do ich odporności na starzenie się i zachowanie się przy wysokich ciśnieniach wody. Normy nasze nie precyzują również zależności, jaka powinna zachodzić pomiędzy właściwościami materiałów izolacyjnych a warunkami ich pracy w różnych temperaturach (segregator aktów prawnych).
Zupełnie nie zostało ustalone kryterium oceny przyczepności lepików do betonów i wkładek (pap itp.) w różnych warunkach wykonywania izolacji i pracy. Również nie wyjaśniony jest wpływ różnych czynników biologicznych na izolację.
Zagadnienia te powinny być rozwiązane przez placówki naukowo-badawcze, a następnie ujęte normami.

Każda izolacja wymaga ochrony przed działaniem czynników mechanicznych lub chemicznych oraz przed wpływami temperatury. Ponadto izolacje ciężkie z wkładkami pochodzenia organicznego powinny podlegać stałemu dociskowi. Do tego celu służące warstwy ochronne należy tak ukształtować, aby przy występowaniu sił lub ruchów docisk izolacji nie przestał istnieć i sama izolacja była chroniona przed działaniem sił ścinających i odrywających (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami