Rodzaje budynków składowych

Rodzaje budynków składowych

Dotychczas brak jest klasyfikacji budynków składowych wyczerpującej wszystkie ich odmiany. Podział taki można przeprowadzić w odniesieniu do poszczególnych cech budownictwa składowego (program uprawnienia budowlane na komputer).
Ze względu na warunki składowania budynki składowe dzielą się na dwie zasadnicze grupy:
1) magazyny otwarte przeznaczone na materiały nie ulegające zniszczeniu pod wpływem działania czynników atmosferycznych; są to place składowe, zasieki i wiaty,
2) budynki składowe przeznaczone na materiały wymagające ochrony przed wpływami zewnętrznymi, a wśród nich dwa rodzaje - budynki nieocieplone i ocieplone (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pod względem lokalizacji dzielimy składy na wewnątrzzakładowe i pozazakładowe (np. hurtownie miejskie).
W zakładzie przemysłowym rozróżniamy składy o następującym przeznaczeniu:
- składy materiałów, jak: surowców, materiałów podstawowych i pomocniczych do produkcji, półfabrykatów używanych do produkcji, sprowadzanych z zewnątrz,
- składy półfabrykatów własnej produkcji,
- składy środków produkcji, jak: narzędzi,
części zamiennych maszyn, różnego rodzaju przyrządów itp.,
- składy gotowych wyrobów,
- składy materiałów pędnych, smarów, farb, lakierów, chemikaliów itp.,
- składy opału,
- składy odpadków i złomu (uprawnienia budowlane).

Wymiary wymienionych wyżej obiektów zależne są od rodzaju produkcji danego zakładu.
Często, zwłaszcza w mniejszych zakładach przemysłowych, stosowane są magazyny uniwersalne, obejmujące wszystkie lub większość wyżej wymienionych przedmiotów składowania.
Składy pozazakładowe, jak np. hurtownie miejskie, analogicznie do składów zakładowych gotowych wyrobów, służą do przechowywania różnych towarów w ramach określonej branży, na przykład: hurtownie spożywcze, magazyny odzieżowe, obuwia itd., magazyny artykułów gospodarstwa domowego, magazyny wyrobów gumowych i wiele innych.
Z punktu widzenia układu przestrzennego, który jest zależny od sposobu składowania, konstrukcji i stopnia mechanizacji, dzielimy składy na: parterowe, halowe,
wielokondygnacjowe (program egzamin ustny).

Składy materiałów sypkich

Odrębną grupę stanowią składy materiałów sypkich, w których ściany muszą być obliczone na parcie boczne składowanego materiału.

Wśród nich rozróżniamy:
a) składy podłogowe (pokładowe), parterowe lub wielokondygnacjowe,
b) elewatory (silosy), których zasadą działania jest odprowadzanie materiałów przy wykorzystaniu grawitacji (opinie o programie).
Wymagania stawiane elewatorom od strony technologii i konstrukcji ciążą w tak dużym stopniu na ich wyrazie plastycznym, różniącym się od kompozycji innych budynków składowych, że omówienie ich w rozdziale niniejszym ogranicza się tylko do ogólnych danych popartych kilkoma przykładami.
Zasady lokalizacji budynków’ składowych powinny uwzględniać przede wszystkim powiązanie ich z innymi obiektami zakładu, należy więc omawiać je łącznie z całością rozwiązania planu generalnego zakładu. W tym miejscu ograniczymy się tylko do kilku ogólnych uwag (segregator aktów prawnych).

W zakładzie przemysłowym poszczególne składy powinny być sytuowane w pobliżu obiektów produkcyjnych, technologicznie z nimi związanych, przy uwzględnieniu dogodnego transportu. Składy obsługujące cały zakład (np. składy produkcji lub uniwersalne) powinny być w miarę możności umieszczane w zakładzie centralnie.
Lokalizacja składów pozazakładowych wynika z założeń gospodarczych i warunków transportowych.
Warunkiem właściwego zaopatrzenia każdego większego składu jest usytuowanie go przy bocznicy kolejowej.

Natomiast do ekspedycji towaru, która odbywa się przeważnie samochodami, konieczna jest wolna przestrzeń manipulacyjna przed budynkiem (promocja 3 w 1). Właściwa organizacja tej przestrzeni musi zapewniać płynność ruchu. Niedopuszczalne są skrzyżowania ruchu docelowego z ruchem powrotnym jak również ograniczenia powierzchniowe, powodujące gromadzenie się środków transportowych oczekujących na załadunek.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !