Blog

21.08.2018

Rodzaje nawierzchni asfaltowych

W artykule znajdziesz:

Rodzaje nawierzchni asfaltowych

Nawierzchnie drogowe dzieli się pod względem odkształcalności, konstrukcji, rodzajów materiałów zastosowanych do warstwy jezdnej oraz zdolności do przenoszenia obciążeń (program na komputer). Biorą pod uwagę odkształcalność nawierzchnie można podzielić na:
• sztywne – są to nawierzchnie, których konstrukcja sprężyście odkształca się w wyniku działania obciążeń, np. nawierzchnie z betonu cementowego,
• półsztywne – są to asfaltowe nawierzchnie na podbudowie z chudego betonu, betonu, gruntów i kruszyw stabilizowanych,
• podatne – są to nawierzchnie asfaltowe, których konstrukcja odkształca się plastycznie w wyniku działania obciążeń, np. nawierzchnie tłuczniowe, brukowcowe i asfaltowe na podatnych podbudowach (program na telefon).

Udział lepiszcza w mieszance

Rodzaje nawierzchni asfaltowych

W Polsce i w Europie ponad 90% ogólne długości dróg twardych stanowią nawierzchnie podatne.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni to warstwa ścieralna i wiążąca oraz podbudowa (program na egzamin ustny). Często są one wykonywane z mieszanek mineralno-asfaltowych. Składają się one z grubego i drogowego kruszywa, wypełniacza, dodatków oraz lepiszcze asfaltowe (promocja 3 w 1). Udział lepiszcza w mieszance wynosi nie więcej niż 5%, jednak to właśnie ono ma najważniejszy wpływ na jej właściwości. W Polsce warstwy konstrukcyjne nawierzchnie najczęściej wykonywana są z:
• betonu asfaltowego i betony asfaltowego o wysokim module sztywności – warstwy podbudowy i wiążące,
• betonu asfaltowego, asfaltu lanego, mastyksu grysowego, asfaltu porowatego, betonu asfaltowego – do warstw ścieralnych.
Beton asfaltowy do mieszanka zaiwerająca kruszywo o uziarnieniu ciągłym, tworzące strukturę, która wzajemnie się klinuje (segregator). Mastyks grysowy składa się z grubego, łamanego kruszywa, cechującego się uziarnieniem nieciągłym. Asfalt lany jest mieszanką, w której znajduje się więcej lepiszcza i wypełniacza niż wolnych przestrzeni w kruszywie (opinie). Beton asfaltowy nadaje się do cienkich warstw i cechuje się nieciągłym uziarnieniem. Asfalt porowaty jest mieszanką o dużej zawartości wolnych przestrzeni, dzięki czemu wykonana z niego nawierzchnia zmniejsz hałas komunikacyjny.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami