Rodzaje uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane dają inżynierowi prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Są udzielane w różnych specjalnościach, a w celu uzyskania jednej z nich należy mieć nie tylko odpowiednie wykształcenie, ale również odbyć

Rodzaje uprawnień budowlanych

praktyki przy sporządzaniu projektów lub prowadzeniu robót budowlanych. Następnie konieczne jest zdanie egzaminu, który sprawdza znajomość przepisów oraz procesu budowlanego (program na komputer). Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, uprawnienia budowlane można zdobyć do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie (program na telefon).

Według prawa budowlanego uprawnienia budowlane do projektowania dają prawo do wykonywania projektów, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowania nadzoru autorskiego, sprawowania kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych (opinie o programie). Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi pozwalają natomiast na kierowanie budową oraz tzw. innymi robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, kierowanie wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych, sprawowanie nadzoru i kontroli nad wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych oraz sprawowanie kontroli technicznej związanej z utrzymaniem obiektów budowlanych (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane i ich podział

Jeśli chodzi o specjalności uprawnień budowlanych to dzielą się one na:
• architektoniczną,
• konstrukcyjno-budowlaną,
• inżynieryjną mostową,
• inżynieryjną drogową,
• inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• inżynieryjną wyburzeniową,
• inżynieryjną hydrotechniczną,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (promocja 3 w 1).
W niektórych z wymienionych specjalności wyodrębnione są różne specjalizacje techniczno-budowlane (program egzamin ustny).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami