Blog

29.03.2021

Rozciąganie cementów

W artykule znajdziesz:

Rozciąganie cementów

Rozciąganie cementów

Ze starszych badań można tu przytoczyć doświadczenia G. Haegermanna, który przy przechowywaniu wodnym otrzymał niższe Rr niż przy przechowywaniu kombinowanym (wodno-powietrznym) o ok. 40%. H. Burchartz podać podobne wyniki wytrzymałości na ściskanie przy przechowywaniu wodnym i kombinowanym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zarówno przy ściskaniu jak i przy rozciąganiu przechowywanie kombinowane dało wyższe wytrzymałości, niż wodne. I to przy ściskaniu o 11% a przy rozciąganiu o 35%. A. Hummel dla 11 betonów wykonanych z różnych cementów po 58 dniach twardnienia otrzymał w 6 przypadkach wyższe wytrzymałości Rg przy przechowywaniu wodnym, w pozostałych 5 przypadkach równe lub wyższe wartości przy przechowywaniu kombinowanym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wyniki potwierdziły jeszcze raz najwyższą wytrzymałość na rozciąganie cementów w stanie nasycenia wodą.

Dla uzyskania warunków jak najbardziej zbliżonych do warunków w jakich beton pracuje pod obciążeniem w budowlach hydrotechnicznych pewną partię próbek (8 sztuk) poddano obciążeniom bezpośrednio w wodzie. Te elementy wykazały jeszcze o 12% wyższą wytrzymałość od elementów nasyconych wodą, ale badanych na powietrzu. Analogiczne badania przeprowadził M. 1. Leszczyński uzyskując podobne wyniki. Wszystkie badania mają z praktycznego punktu widzenia duże znaczenie szczególnie dla budownictwa hydrotechnicznego (uprawnienia budowlane). Zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie betonu nasyconego wodą G. D. Ciskreli tłumaczy występowaniem wszechstronnego ściskania w betonie, jakie wywiera woda zapełniająca kapilary, stwarzając w ten sposób podobne warunki jakie występują przy wstępnym naprężeniu.

Natomiast odwrotne w skutkach działanie wody w betonie poddanym działaniom sił ściskających G. D. wyjaśnia rozrywaniem struktury betonu przez rozklinowujące działanie wody znajdującej się w mikrorysach. Tłumaczenie tego zjawiska wyłącznie na drodze fizyczno-mechanicznej jest jednak niezupełnie przekonywające. Niewyjaśnioną bowiem rzeczą jest sprawa karbonizacji cementu, która w braku dostępu C02 nie może mieć miejsca (program egzamin ustny).

Schemat statyczny

W tym stanie rzeczy wprowadza się współczynnik rozmiękczeni a a jako stosunek wytrzymałości betonu nasyconego wodą do wytrzymałości
betonu suchego, tj. wysuszonego do stałego ciężaru w temperaturze 105°C. Dotyczy to ściskania (opinie o programie). Współczynnik ten zależy od wic, a więc od porowatości betonu stwardniałego.
Wpływ schematu na wartości wytrzymałościowy Ciskreli wyraża za pomocą współczynnika uzależnionego od ilości i rozstawa sil na belce.

Przy jednej sile skupionej współczynnik ten przyjmuje wartość równą jedności, przy dwóch silach w miarę zwiększania się odstępu między tymi silami współczynnik ten odpowiednio zmniejsza się. Proponowane przez G. D. Ciskrelego, otrzymane przez niego na drodze doświadczalnej, współczynniki. Przy stałym momencie na całej długości bele wynosi 0,6 wartości jak dla jednej siły skupionej. Przy obciążeniu równa- miernie rozłożonym można przyjmować współczynnik jaki podano dla umieszczonych w odległości równej 1/3 długości belki (segregator aktów prawnych).

Zjawisko zmniejszania się wartości Kg w miarę rozszerzania się zakresu piła momentów maksymalnych G. D. Ciskreli tłumaczy większym prawdopodobieństwem wystąpienia na długości tych momentów przekroju osłabionego, w którym może nastąpić załamanie belki. Przy jednej sile skupionej, z uwagi są znacznie większą koncentrację naprężeń w przekroju leżącym w płaszczyźnie działania siły, w porównaniu do przekrojów pozostałych, złamanie występuje z zasady tylko pod siłą i stąd małe prawdopodobieństwo, aby właśnie ten przekrój był wyjątkowo słabszy z powodu niedokładności wykonania (promocja 3 w 1).

Przy stałych, jednakowych warunkach przechowywania próbek krzywa przyrostu wytrzymałości przebiega podobnie jak przy ściskaniu, tzn. w okresie 28 dni obserwuje się znaczny przyrost wytrzymałości, potem do 90 dni mniejszy, ale jeszcze wyraźny; przyrost trwa nadal przez szereg lat, z tym ut następuje już powoli. G. D. Ciskreli na podstawie wyników doświadczaj własnych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami