Rozmieszczenie przerw w odstępach

Rozmieszczenie przerw w odstępach

Rozmieszczenie przerw w odstępach równych parzystej liczbie przęseł nie daje liczbowej zgodności rytmu przęseł i ich grup oddzielonych dylatacjami. Najprostszym rodzajem dylatacyj poprzecznych w pomostach wiaduktów jest wytworzenie szczeliny między dwoma krótkimi wspornikami tych pomostów, wysuniętymi z dwóch zestawionych blisko siebie podpór (program uprawnienia budowlane na komputer).

Tego rodzaju przerwa dylatacyjna nie wymaga bowiem umieszczenia łożysk przekazujących siły z jednej części pomostu na drugą. Obudowa jej sprowadza się do zabezpieczenia ciągłości nawierzchni i odwodnienia. Przerwy takie są łatwe do oczyszczenia i utrzymania ze względu na pionowość ich ścian i dostatecznie dużą szerokość.
W wielu przypadkach stosowano w Polsce innego rodzaju dylatacje pomostów wiaduktów wieloprzęsłowych. Wytwarzano je zazwyczaj przez zawieszenie małego przęsła na wspornikach, wystających ponad dwie sąsiednie podpory przyległych przęseł.

Dla zachowania tej samej linii dolnych krawędzi przęseł nad wspornikami, wytwarzano uskok na łożyska i na oparcie przęsła zawieszonego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Tego rodzaju konstrukcję należy uznać za wadliwą z następujących względów:
- nie daje ona możności konserwowania łożysk, które ulegają rdzewieniu i stopniowemu zniszczeniu, doprowadzając oparcie przęsła zawieszonego do stanu nieokreślonego;
- wytwarza uskok dla oparcia przęsła i zmusza do nieciągłego ukształtowania przekrojów przęseł, wywołującego skupienia naprężeń; doświadczenie wskazuje, że mimo starannego uzbrojenia tych wsporników, powstają w nich zazębiony kształt przerwy dylatacyjnej uniemożliwia jej oczyszczanie i dobre odwadnianie; gromadzi się w niej błoto, a w temperaturach bliskich zeru woda ściekająca zamarza; kwasy organiczne zanieczyszczeń przenikają do betonu i przy wielokrotnym powtarzaniu zamarzania i tajania w okresie zimy - powodują jego niszczenie (uprawnienia budowlane).

Słupy podpór

Słupy podpór mogą być łączone z pomostami wiaduktów i ustawiane na fundamentach bądź przegubowo, bądź bezprzegubowo. Najprostsze jest łączenie bezprzegubowe słupów zarówno z pomostami jak i fundamentami. Nie wymaga bowiem wytwarzania przegubów i daje konstrukcję całkowicie monolityczną. Ten układ może być stosowany jedynie wówczas, gdy zmiany temperatury przęseł nie powodują zbyt wielkich naprężeń w słupach, a więc - gdy słupy maj# dostatecznie małą sztywność wzdłuż mostu (program egzamin ustny).

Sztywność ta nie może być jednak dowolnie zmniejszana, gdyż słupy powinny przejmować jednocześnie siły przekazywane na pomost przy hamowaniu pojazdów. Jeżeli więc wszystkie słupy mają jednakową sztywność wzdłuż mostu, to powinny one spełniać jednocześnie dwa warunki: być dostatecznie gibkie ze względu na odkształcenia termiczne pomostu i dostatecznie sztywne ze względu na siły hamowania. Spełnienie tych warunków jest możliwe, wymaga jednak umiejętnego rozwiązania. Innym sposobem rozwiązania jest różne ukształtowanie słupów podpierających ten sam odcinek mostu. Najczęściej jedna z podpór najbliższych środkowi odcinka jest kształtowana na przeniesienie sił poziomych. Pozostałe zaś są kształtowane tak, aby tych sil nie przenosiły (opinie o programie). W dążeniu do uzyskania takiego układu nie jest wskazane, aby podporze przenoszącej siły hamowania nadawać inny rysunek od pozostałych podpór. Byłby to błąd architektoniczny.

Odrzucając to rozwiązanie, należy nadawać wszystkim podporom kształty jednakowe, dostosowane sztywnością do przenoszenia sił poziomych, oraz łącząc słupy jednej z podpór bezprzegubowo z przęsłem i fundamentem, a pozostałych - obustronnie tak, aby działały jak wahacze. Ustrój taki jest izostatyczny, a słupy nie podlegają zginaniu poza słupem bezprzegubowym (segregator aktów prawnych).

Jeżeli wszystkie słupy w odcinku wiaduktu, zawartym między dylatacjami, mają jednakową sztywność i są połączone w ten sam sposób z pomostem, to odkształcenia termiczne pomostu, przy jednakowych wysokościach słupów, powodują symetryczne odkształcenia odcinka wiaduktu. Odkształcenia te są inne w przypadku gdy słupy są obustronnie bezprzegubowe i inne - gdy mają przeguby bądź u podstaw, bądź u głowic (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !