Blog

12.06.2019

Różnice między uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi a drogowymi i mostowymi

W artykule znajdziesz:

Różnice między uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi a drogowymi i mostowymi

Uprawnienia budowlane w Polsce mogą uzyskać osoby mające odpowiednie wykształcenie oraz praktykę zawodową (https://uprawnienia-budowlane.pl). Informacje o tym, że dana osoba posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, znajdują się w decyzji, którą potocznie nazywa się uprawnieniami budowlanymi. W dokumencie tym określony jest również zakres prac projektowych bądź robót budowlanych dla danej specjalności, jakie może wykonywać dana osoba. Zakres uprawnień budowlanych zawsze oceniany jest indywidualnie, w zależności do decyzji o nadaniu tych uprawnień i z uwzględnieniem przepisów, stanowiących podstawę do nadania uprawnień budowlanych (program na komputer).

Różnice między uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi a drogowymi i mostowymi

Uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami znajdującymi się w ustawie prawo budowlane, dają prawo do kierowania robotami budowlanymi lub projektowaniem w wybranej specjalności (program na telefon). W przypadku uprawnień konstrukcyjno-budowlanych możliwe jest projektowanie konstrukcji obiektów oraz kierowanie robotami budowlanymi związanymi z konstrukcją i architekturą obiektów. Co ważne, przy ograniczonym zakresie uprawnień, kubatura takich obiektów nie może być większa niż 1000m3 (program egzamin ustny).

Uprawnienia mostowe dają prawo do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania robotami budowlanymi, które związane są z drogowymi obiektami inżynierskimi wg przepisów o drogach publicznych oraz z kolejowymi obiektami inżynierskimi, do których zalicza się nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, ściany oporowe, tunele liniowe, wiadukty, mosty i przepusty, zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (opinie o programie).

Wykluczenie drogowych obiektów inżynierskich

Uprawnienia w specjalności drogowej pozwalają na projektowanie obiektów budowlanych i/lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie dróg w rozumieniu dróg publicznych, z wykluczeniem drogowych obiektów inżynierskich (segregator aktów prawnych). Ponadto uprawnienia te dają możliwość projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg przeznaczonych dla ruchu oraz postoju statków powietrznych, łącznie z przepustami (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami