Rozrzedzanie się gruntu pod fundamentami

Rozrzedzanie się gruntu pod fundamentami

Jeśli fundament ustawiony został na nawodnionym gruncie sypkim lub mało spoistym o minimalnym zagęszczeniu, wówcząs pod wpływem drgań wymuszonych gruntu może wystąpić zjawisko zwane „rozrzedzeniem gruntu” (program uprawnienia budowlane na komputer). Polega ono na wytworzeniu się pod krawędziami fundamentu masy gruntowej o ciekłej konsystencji, wskutek czego występują wahania fundamentu przebiegające w taki sposób, jak gdyby fundament stał na wzgórku i kołysał się w obie strony. Proces ten rozwija się powoli i stopniowo; trwa on nieraz kilka miesięcy i dopiero wówczas fundament wychodzi z użytku.

Kardynalną zasadą przy ustalaniu wymiarów fundamentu blokowego powinno być dążenie do zaprojektowania fundamentu o prostokątnym kształcie w planie i o możliwie małej wysokości; im wysokość całkowita fundamentu jest mniejsza, tym fundament jest stateczniejszy, oraz tym mniejsze są amplitudy jego drgań wahadłowych (amplitudy tych drgań są z reguły największe ze wszystkich) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przyjmuje się, że beton stosowany do budowy fundamentów blokowych ma ciężar objętościowy w przybliżeniu yb = 2,2 T/m . Ponieważ fundament powinien być sztywny, przeto wymiary wszystkich jego elementów powinny być dostatecznie duże.

Przyjmuje się jako zasadę, że najmniejsza grubość elementów fundamentu przenoszących obciążenie użytkowe (statyczne lub dynamiczne) nie powinna być mniejsza od 40 cm (uprawnienia budowlane). W przypadku gdy wykonujemy wspornik płyty dolnej, grubość hw tego wspornika nie powinna być mniejsza od 60 cm, stosunek zaś tej grubości do wysięgu lw wspornika nie powinien być mniejszy. Równocześnie należy przestrzegać warunku, aby najmniejsza szerokość odsadzki płyty dolnej od części górnej, z uwagi na konieczność ustawienia n; płycie dolnej deskowania dla części górnej, wynosiła nie mniej niż 10 cm. Zazwyczaj przyjmuje się ją od 10-25 cm (program egzamin ustny).

W przypadku gdy objętość fundamentu nie przekracza 20 m3, zgodnie z prze pisami PN-67/B-03040 można zbroić tylko powierzchniowo obwód otworów i wycięć oraz miejsca osłabione wcięciami; stosuje się wówczas zbrojenie z prętów 0 8-12 mm układanych w odstępach co 15-20 cm w zależności od wymiarów miejsca zbrojonego.

Podesty pod obrabiarki do metalu

Autor niniejszego rozdziału jest jednak zdania, że należy stosować również zbrojenie powierzchniowe, przeciwdziałające rysom skurczowym, co najmniej z prętów 0 8 mm o układzie kwadratowej siatki o oczkach 20×20 cm. Zbrojenie takie należy umieścić na wszystkich powierzchniach fundamentu (również i dolnej) pod warstwą 2 cm betom otulającego (opinie o programie).
Jeśli objętość betonu w fundamencie przekracza 20 m3, wówczas należy zbroić powierzchnię fundamentu siatkami z prętów 0 12-16 mm i oczkach 20-30 cm W przypadku fundamentów dużych konieczne jest ponadto zbrojenie siatki przestrzenną wewnątrz bloku, o średnicy prętów jak wyżej i rozstawie ok 60 cm.

W przypadkach gdy budujemy bardzo duże fundamenty, zbrojenie powierzchniowe i przestrzenne wykonuje się z prętów 0 16-20 mm. W płaszczyznach wierzchu i spodu fundamentu powinny być wówczas ułożone siatki o oczkach 20×20 do 25×25 cm (segregator aktów prawnych).
Podesty pod obrabiarki do metalu zbroi się powierzchniowo siatkami z prętów 6-8 mm o oczkach 15 cm. Fundamenty ścianowe zbroi się podobnie. Płytę dolną takich fundamentów zbroimy na podstawie obliczeń wytrzymałościowych. Ściany w razie nieznacznych obciążeń, gdy zbrojenie ze względów wytrzymałościowych okazuje się zbędne, zbroimy konstrukcyjnie siatkami o oczkach 20-30 cm z prętów 0 12-18 mm. Płytę górną (lub ramę) fundamentów zbroimy na podstawne obliczeń wytrzymałościowych, przy czym obowiązuje warunek minimum zbrojenia ustalony wg PN-57/B-03260 (promocja 3 w 1).

Zapotrzebowanie betonu w zależności od ciężaru maszyny QM podane jest (orientacyjnie). Zbrojenia fundamentów blokowych z reguły nie oblicza się jedynie w przypadku szczególnie silnych oddziaływań dynamicznych od maszyn albo w przypadku konstrukcji cienkościennych lub ustawianych na terenach szkód górniczych obliczenie bywa konieczne.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !