Rozszerzenie pojęcia

Rozszerzenie pojęcia

Jest to jedno z wielu głębokich powiązań łączących w istocie rzeczy tak przeciwstawne pozornie nurty mieszczańskiego pseudonowatorstwa z restauratorskimi koncepcjami „urbanistyki zabytkowej. Odkrywamy te powiązania i w dziedzinie programów urbanistycznych obu prądów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rozszerzenie pojęcia „zabytku na całe dzielnice wymaga ustosunkowania się orędowników „urbanistyki zabytkowej do problemów miasta, do problemów jego dalszego rozwoju. Zachodni teoretycy czynią to bardzo chętnie, dowodząc całkowitej zgodności swych postulatów z najnowszymi tendencjami urbanistyki współczesnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Tak np. prof. Giovannoni rozumie dobrze, że współczesne wielkie miasto nic może zmieścić się w ramach form historycznych, że musi mieć swe centrum z wielokondy- gnacjową zabudową, z szerokimi, prostoliniowymi magistralami. Nie sprzeciwia się on tej konieczności, wskazując zarazem na „nowe tendencje urbanistyczne", które nakazują stosowanie (na wzór anglosaskiej City) ekskluzywnie wydzielonej strefy centralnych urzędów otoczonej zabudową luźniejszą i niższą. Pozwala to na osiągnięcie harmonijności centrum z autonomicznie istniejącą strefą zabytkową. W ten sposób Giovannoni dowodzi możności pogodzenia swej koncepcji z doktrynami typu corbusierowskiego przewidującymi również zestawienie odrębnej dzielnicy centralnej (o zabudowie wieżow- cowej) z luźną zabudową otaczającą (uprawnienia budowlane).

Przeciwstawienie centrum starego

Podkreślana przez restauratorów teza zgodności ich koncepcji z najnowszymi osiągnięciami burżuazyjnej myśli urbanistycznej wydaje się nota bene całkowicie uzasadniona (jeśli w ogóle można mówić o „zgodności" dwócli całkowicie utopijnych nurtów teoretycznych). Świadczy o tym chociażby program problematyki dziedzictwa w doktrynie Corbusiera, który obok zespołu wieżowców zachowuje i konserwuje jako eksponat muzealny obszerną dzielnicę starego Paryża. Co więcej aspiracje „urbanistyczne" działaczy konserwatorskich najbardziej dogadzają orędownikom teorii nihilistycznych pozwalając konsekwentnie oddzielić dzielnicę historyczną od dzielnic przebudowywanych i zabudowywanych na nowo, zwalniając architektów i urbanistów pseudonowato- rów od wszelkiego twórczego kontaktu z wartościami spuścizny (program egzamin ustny).

W ten sposób koncepcja dzielnic zabytkowych ogranicza problem spuścizny wyłącznic do zagadnienia konserwatorskiego i zamyka go w określonych granicach terytorialnych, poza którymi pozostawia swobodę uprawiania kosmopolitycznej twórczości. Przeciwstawienie centrum starego i nowego pogłębia się przez dyferencjację zawodów i instytucji powołanych do ich kształtowania: w nowym centrum działa „współczesny" architekt tworzący „nową" architekturę kosmopolityczną, w starym zaś restaurator rezygnujący z zadań twórczości i ograniczający się do muzealnego odtworzenia starych budowli, założeń i dzielnic (opinie o programie).

Tak więc nowa koncepcja rozszerzenia pojęcia zabytku, koncepcja mumifikatorskiego odtworzenia całych dzielnic historycznych nie tylko jest do pogodzenia z prądami pscudonowatorskimi, lecz stanowi ich odwrotną stronę, ich niezbędne uzupełnienie, nieomal część składową ich urbanistycznego programu, pozwalającą na rozwiązanie problemu spuścizny w zagadnieniach przebudowy miast. Wszystko to nie wyłącza możliwości gwałtownych starć między obu ugrupowaniami, walki te jednak nie mają charakteru zasadniczego. Ograniczając się do podziału sfery wpływów potwierdzają zasadniczą zgodność pseudonowatorów’ i zwolenników urbanistyki zabytkowej co do rozbicia organizmu miejskiego na dwa miasta stare i nowe (segregator aktów prawnych).

Kształtowanie się urbanistyki i architektury socjalistycznej w poszczególnych krajach jest złożonym procesem przebiegającym wśród wielu sprzeczności bądź odziedziczonych z poprzedniego okresu, bądź zrodzonych w nowych warunkach walki ,p zbudowanie socjalizmu. Wraz z całokształtem kultury i architektury socjalistycznej rozwijała się i precyzowała koncepcja jej stosunku do dziedzictwa (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !