Blog

Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 10
15.03.2024

Rozszerzenie zakresu uprawnień

W artykule znajdziesz:

Ustawa Prawo budowlane w Polsce, w artykule 12 ustęp 4d, faktycznie wprowadza możliwość zmniejszenia zakresu egzaminu dla inżynierów, którzy rozszerzają zakres swoich uprawnień budowlanych. Ta specyficzna regulacja pozwala osobom już posiadającym pewne uprawnienia budowlane i chcącym rozszerzyć ich zakres, na przystąpienie do egzaminu, który jest dostosowany do ich aktualnego poziomu wiedzy i doświadczenia (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).

Kluczowym elementem jest to, że pytania egzaminacyjne są przygotowywane indywidualnie dla każdego kandydata, co oznacza, że są one dostosowane do rodzaju i zakresu posiadanych już uprawnień. Dzięki temu, osoby te nie muszą ponownie zdawać całego egzaminu z zakresów, które już mają potwierdzone swoimi wcześniejszymi uprawnieniami. To podejście ma na celu usprawnienie procesu zdobywania kolejnych uprawnień bez konieczności powtarzania materiału, który kandydat już zna i w którym już wykazał kompetencje.

W praktyce oznacza to, że inżynierowie rozszerzający swoje uprawnienia mogą spodziewać się mniejszej liczby pytań podczas egzaminu pisemnego oraz ustnego, co jest bezpośrednim wynikiem ograniczenia zagadnień objętych zakresem egzaminu. Jest to korzystne dla profesjonalistów budowlanych, którzy chcą poszerzać swoje kwalifikacje i specjalizacje w ramach już posiadanych uprawnień, umożliwiając im bardziej efektywne i skierowane na cel dążenie do rozwoju zawodowego (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).

Interpretacja warunku rozszerzenia uprawnień

Warunek rozszerzenia uprawnień w ramach polskiej ustawy Prawo budowlane, który opisałeś, rzeczywiście dotyczy dwóch głównych przypadków, ale tylko w obrębie tego samego rodzaju uprawnień, co ma znaczący wpływ na proces aplikacji i zdawania egzaminu:

  • Wniosek o uprawnienia “bez ograniczeń" w przypadku posiadanych już uprawnień w tej samej specjalności, ale w “ograniczonym zakresie": Ta sytuacja dotyczy profesjonalistów, którzy już posiadają pewne uprawnienia w danej specjalności, ale są one ograniczone (na przykład do określonych typów budynków lub prac). Jeśli teraz starają się o rozszerzenie tych uprawnień do poziomu “bez ograniczeń", mogą skorzystać z egzaminu o ograniczonym zakresie, ponieważ już wykazali pewien poziom wiedzy i umiejętności w tej specjalności (uprawnienia budowlane).
  • Wniosek o uprawnienia w innej specjalności niż posiadane, niezależnie od zakresu (ograniczonego lub bez ograniczeń): W tym przypadku inżynierowie, którzy mają już uprawnienia w jednej specjalności, ale chcą uzyskać uprawnienia w innej specjalności, również mogą korzystać z ograniczonego zakresu egzaminu. Oznacza to, że egzamin będzie dostosowany do nowej specjalności, ale biorąc pod uwagę już posiadane doświadczenie i wiedzę z innej dziedziny.

Ważne jest, że warunek rozszerzenia nie ma zastosowania w sytuacji, gdy ktoś ubiega się o uprawnienia do projektowania obiektów budowlanych, jeśli posiada uprawnienia tylko do kierowania robotami budowlanymi i na odwrót, nawet jeśli jest to w ramach tej samej specjalności. Jest to istotne rozróżnienie, ponieważ uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi są traktowane jako oddzielne kategorie (program egzamin ustny).

Przykłady nie spełniające warunku rozszerzenia

Proces ubiegania się o rozszerzenie uprawnień budowlanych będzie wyglądał następująco:

  • Kandydat z uprawnieniami do projektowania w ograniczonym zakresie, ubiegający się o uprawnienia bez ograniczeń w tej samej specjalności: Taki kandydat może skorzystać z procedury rozszerzenia uprawnień. Oznacza to, że przy ubieganiu się o uprawnienia “bez ograniczeń" w tej samej specjalności, egzamin będzie miał zmniejszony zakres. Egzamin będzie skoncentrowany na obszarach, które nie były objęte jego wcześniejszymi uprawnieniami ograniczonymi, co pozwoli uniknąć powtórzenia materiału, z którym kandydat jest już zaznajomiony.
  • Kandydat z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ubiegający się o uprawnienia bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej: W tym przypadku, kandydat rozszerza swoje uprawnienia na inną specjalność. Zgodnie z ustawą, może on również skorzystać z procedury rozszerzenia uprawnień, ale egzamin będzie dostosowany do nowej specjalności - inżynieryjnej drogowej. To oznacza, że kandydat będzie musiał wykazać się wiedzą i umiejętnościami specyficznymi dla tej nowej specjalności, jednak uwzględniając jego doświadczenie i wiedzę z zakresu konstrukcyjno-budowlanego, egzamin może nie obejmować niektórych podstawowych zagadnień, które są wspólne dla obu specjalności.
  • Kandydat z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, ubiegający się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej (sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne): W tym przypadku, mimo że kandydat już posiada szerokie uprawnienia w innej specjalności, ubiega się on o uprawnienia w całkowicie nowej dziedzinie technicznej. Zgodnie z ustawą, również w tej sytuacji może być zastosowana procedura rozszerzenia, ponieważ kandydat już wykazał ogólną wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania robotami budowlanymi. Jednakże, egzamin będzie musiał pokryć specyficzne dla nowej specjalności zagadnienia, aby upewnić się, że kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami w tej nowej dziedzinie (opinie o programie).

Przykłady nie spełniające warunku rozszerzenia

W przypadku opisanych sytuacji, proces ubiegania się o nowe uprawnienia budowlane będzie wyglądał następująco:

  • Kandydat z uprawnieniami do projektowania w ograniczonym zakresie, ubiegający się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej samej specjalności: W tej sytuacji kandydat zmienia rodzaj uprawnień z projektowania na kierowanie robotami, ale w tej samej specjalności. Zgodnie z polskim Prawem budowlanym, przejście z uprawnień do projektowania na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi traktowane jest jako nabycie całkiem nowych uprawnień, ponieważ dotyczą one różnych aspektów procesu budowlanego. W związku z tym, kandydat będzie musiał poddać się pełnemu procesowi egzaminacyjnemu dla uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi, ponieważ przenosi się do innej kategorii zawodowej, nawet jeśli jest to w tej samej specjalności (segregator aktów prawnych).
  • Kandydat posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i występuje o uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie: Tutaj, kandydat już posiada uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w jednej specjalności i ubiega się o uprawnienia do projektowania, ale w innej specjalności i w ograniczonym zakresie. Jest to sytuacja, w której kandydat rozszerza swoje umiejętności na nowy obszar. W tym przypadku również musi on przejść przez proces egzaminacyjny, jednak może on być nieco inny niż standardowy, ponieważ kandydat już posiada doświadczenie i umiejętności związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Mimo to, ponieważ specjalności się różnią, egzamin będzie musiał szczegółowo pokryć obszar specjalności inżynieryjnej drogowej, aby upewnić się, że kandydat posiada niezbędną wiedzę do projektowania w tej specjalnej dziedzinie (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 11
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 12
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 15 Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 16 Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 17
Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 18
Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 19 Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 20 Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 21
Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 31 Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 32 Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 33
Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 34
Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 35 Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 36 Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 37
Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dokładność metody belkowej zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami