Blog

31.03.2020

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne podłóg

W artykule znajdziesz:

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne podłóg

 

Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne podłóg

Roboty podłogowe obejmują wykonanie podłogi wraz z jej ostatecznym wykończeniem przed oddaniem budynku do użytku (program uprawnienia budowlane na komputer).
Podłoga opiera się na podłożu, którym jest zazwyczaj strop, a w budynkach niepodpiwniczonych - warstwa betonu ułożona bezpośrednio na gruncie. Podłoga składa się z warstwy izolacyjnej (termicznej lub akustycznej i ewentualnie przeciwwilgociowej lub paroszczelnej), podkładu oraz posadzki, która może być wykonana z materiałów drzewnych, tworzyw sztucznych lub materiałów pochodzenia mineralnego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W zależności od usytuowania w budynku, podłogi dzielą się na następujące grupy:
- podłogi na gruncie,
- podłogi nad piwnicami i pomieszczeniami chłodnymi,
- podłogi na stropach międzypiętrowych.
Dla każdej z tych grup, w zależności od typu stropu i rodzajów materiału podłogowego, stosowane są odpowiednie rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne podłogi i odpowiednie grubości poszczególnych warstw: izolacyjnych i podkładowych.
Ogólne warunki przystąpienia do robót podłogowych (uprawnienia budowlane).
Przed przystąpieniem do ułożenia warstw izolacyjnych i podkładu ściany i sufity powinny być otynkowane (jeżeli tego wymagają). Powierzchnia stropu powinna być wyrównana w czasie jego wykonywania.
Do wykonania posadzki (tj. przyklejania deszczulek. płytek lub wykładzin z PCW) można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem robót tapeciarskich, oraz po wyschnięciu podkładu (program egzamin ustny).

Warunek suchości podkładu jest szczególnie ważny i dlatego wilgotność podkładu powinna być sprawdzona przed przystąpieniem do klejenia materiałów posadzkowych z drewna lub tworzyw sztucznych. Dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie betonowym nie powinna przekraczać 3% (cięiarowo), natomiast w podkładzie gipsowym i cstrich- gipsowym - 2%. W wypadku stwierdzenia wilgotności wyższej niż podana termin wykonywania posadzki należy przesunąć (opinie o programie).

Podkłady monolityczne

Znanych jest kilka metod oznaczania wilgotności podkładu, jednak w warunkach budowy najprostsze jest zastosowanie papierków wskaźnikowych „Hygrotest”. Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z materiałów drzewnych oraz wykładzin tekstylnych, nie powinna być niższa niż 10°C. Przy wykonywaniu posadzek z materiałów z tworzyw sztucznych temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić nie mniej niż I5°C. Posadzki z materiałów mineralnych nie powinny być wykonywane w temperaturze niższej niż 5″C (segregator aktów prawnych).
Podkłady, na których ma być ułożona posadzka, powinny być mocne, równe rys i spękań, suche.

Spełnienie tych wymagań jest szczególnie ważne w wypadku wykonywania podłóg z materiałów z tworzyw sztucznych lub z płyt mozaikowych Podkład, na którym mają być klejone wykładziny z tworzyw sztucznych lub z płyt mozaikowych, powinien mieć wytrzymałość na ściskanie co najmniej 80 kG/ca1 Powierzchnia podkładu powinna być równa. Badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2,0 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą.

Dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzn poziomej nie przekroczyło 5 mm na całej długości łub szerokości pomieszczenia. Podkład powinien być suchy. Dopuszczalna wilgotność wynosi (ciężarowo): dla podkładu betonowego - 3%, dla gipsowego i estrichgipsowego - 2%, dla podkłada z materiałów drewnopochodnych - 8-12%. Podkłady monolityczne wykonuje się najczęściej z zaprawy cementowej 1:3 (objętościowo).
Zaprawa powinna mieć konsystencję wilgotną. Nie powinno się wykonywać podkładów z zaprawy o konsystencji płynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna (promocja 3 w 1).
Zaprawę cementową układa się między listwami kierunkowymi w warstwie o grubości 9.8 cm.

Po jej wstępnym stwardnieniu podkład zaciera się drewnianą packą przy użyciu rzadkiej zaprawy cementowej o stosunku 1:3. Podkład powinien być zabezpieczony przed chodzeniem po nim przez ok. 3 dni. W czasie twardnienia zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 10 dni po wykonaniu pielęgnowany, to jest zwilżany wodą lub pokryty mokrymi trocinami i chroniony przed przedwczesnym wysychaniem. Po tym okresie powinno nastąpić powolne wysychanie podkładu. Przy właściwej pielęgnacji, po upływie 44-6 tygodni, można uzyskać dostatecznie suchy i mocny podkład.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami