Rynny dachowe

Rynny dachowe

Przelewająca się woda przez wypełnione lodem rynny zamarza na gzymsie, tworząc zwisające sople, bardzo niebezpieczne dla przechodniów. Rynny dachowe powinny być wykonane z blachy. Ich przekrój poprzeczny powinien wynosić nie mniej niż 0,8 cm2 na 1 m2 powierzchni rzutu stropodachu, odwadnianej przez jedną rurę spustową. Spadek rynien powinien wynosić nic mniej niż 0,8% (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rynny blaszane powinny mieć dylatacje nie rzadziej niż co 40 m. Rury spustowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niż 150 mm. a odstępy pomiędzy rurami nie większe niż 25 m. Przyjmuje się, że na jedną rurę spustową nie powinno przypadać więcej niż 100 m2 powierzchni dachu. Szczelność pokryć dachowych i obróbek blacharskich decydują o braku nawilgocenia warstwy termoizolacyjnej od opadów atmosferycznych, a więc i o izolacyjności termicznej stropodachu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Izolacyjność termiczna stropodachów zależy od rodzaju i grubości użytych materiałów na ocieplenie, a po ich wbudowaniu od stopnia ich zawilgocenia. Należy stosować materiały suche, chronić je przed zawilgoceniem w czasie •v budowania oraz zabezpieczać przed kondensacją pary wodnej w czasie eksploatacji budynku. Przy niewielkich wilgotnośeiach względnych powietrza w pomieszczeniach pod stropodachem i ciśnieniu cząstkowym pary wodnej mniejszym niż 1100 Pa. zawilgocenie wskutek kondensacji pary wodnej nie występuje. Przy wyższych ciśnieniach, w zależności od konstrukcji stropodachu, należy każdorazowo rozważyć konieczność zastosowania paroizolacji (uprawnienia budowlane).

W stropodachach wentylowanych dwudzielnych i szczelinowych do ocieplenia nadają się wszystkie dostępne materiały termoizolacyjne, z wyjątkiem płyt trzcinowych. Obecnie najczęściej stosuje się płyty z wełny mineralnej lub szklane (można używać gorsze gatunki). Należy przestrzegać warunku ciągłości i wymaganej grubości, aby nie powstały mostki termiczne. Najczęściej izolacje te nie wymagają warstwy dociskowej, z wyjątkiem miejsc, gdzie przewiduje się chodzenie lub użytkowanie przestrzeni strychowej (program egzamin ustny).

Jako ocieplenie można również stosować materiały sypkie, jak żużel lub inne lekkie kruszywa, lecz materiały te zwiększają znacznie obciążenie stropów. W stropodachach pełnych najodpowiedniejszymi materiałami termoizolacyjnymi są twarde płyty z wełny mineralnej, styropian i kruszywa usypane luźno.

Twarde płyty z wełny mineralnej

Twarde płyty z wełny mineralnej nadają się do bezpośredniego krycia papą bez stosowania gładzi cementowej. Płyty te przykleja się do podłoża lepikiem asfaltowym na gorąco, a następnie układa się trzy warstwy papy, w tym warstwę środkową z papy na osnowie technicznej (opinie o programie).

Styropian również znajduje szerokie zastosowanie do ocieplania stropodachów pełnych, ponieważ ma dobre właściwości termoizolacyjne i małą nasiąkliwość. Zwykle na styropian nakłada się warstwę dociskową z gładzi cementowej grubości ok. 2 cm. Dylatacja tej warstwy tw’orzy siatkę kwadratów o boku nie większym niż 4 m. Styropian o małej ściśliwości, tj. poniżej 5%, przy obciążeniu 4 kN/’m2 może być zastosowany bezpośrednio pod pokrycie papowe, składające się z trzech warstw papy. Do przyklejania styropianu do podłoża lub do naklejania na nim jakichkolwiek warstw należy stosować lepik asfaltowy na gorąco (segregator aktów prawnych).

Materiały kruszywowe należy stosować luźno usypane (zamiast w postaci betonów), zagęszczone przez ubicie, a następnie pokryte gładzią cementową grubość 2 + 3 cm, podzieloną dylatacjami na kwadraty (4×4 m). W stropodachach odpowietrzonych, ocieplonych styropianem z warstwą gładzi cementowej, odpowietrzenie zapewnia położenie pierwszej warstwy papy perforowanej.

Przy pokryciu przyklejonym bezpośrednio do styropianu stosuje się płyty styropianowe z wyrobionymi rowkami i fabrycznie oklejonymi jedną warstwą papy. Przykleja się je do podłoża w taki sposób, aby rowki były połączone w ciągły system kanalików, a ponadto wykonuje się kanaliki zbiorcze szerokości 6- cm. Kanaliki zbiorcze przykrywa się paskami płyty azbestowo-cementowej, ustawia się nad nimi wywietrzniki w odstępach ok. 10 m, a następnie stropodach pokrywa się papą (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !