Blog

Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 10
31.07.2019

Rzeczoznawca budowlany – kto może złożyć wniosek?

W artykule znajdziesz:

Rzeczoznawca budowlany – kto może złożyć wniosek?


Rzeczoznawcą budowlanym może zostać wyłącznie osoba korzystająca z pełni praw publicznych, która posiada:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
• tytuł zawodowy inżyniera architekta, inżyniera, magistra inżyniera lub magistra inżyniera architekta,
• znaczący dorobek praktyczny, który obejmuje zakres związany z rzeczoznawstwem,
• przynajmniej 10 lat praktyki w zakresie, jaki obejmuje rzeczoznawstwo (program na komputer).

Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 11
Rzeczoznawca budowlany – kto może złożyć wniosek?

Każdy, kto spełnia te wymagania oraz chce uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego musi za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej złożyć wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (program na telefon).

Wraz z tym wnioskiem trzeba złożyć odpowiednie załączniki, do których zalicza się:
• odpis posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
• odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• życiorys zawodowy,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• dowody 10-letniej praktyki związanej z rzeczoznawstwem,
• zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego,
• dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne – wnosi ona 1200 zł i musi być wniesiona na konto właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa (program egzamin ustny),
• kartę osobową,
• dowody posiadania dorobku praktycznego w zakresie wymaganym dla rzeczoznawstwa,
• kserokopię uiszczenia opłaty skarbowej (opinie o programie).

 

Tytuł rzeczoznawcy


Oprócz wymienionych dokumentów wymagane jest dołączenie do akt arkusza zbiorczego odbytej praktyki zawodowej oraz spisu wszystkich załączników (segregator aktów prawnych). Wniosek oraz wszystkie załączone akta muszą być złożone w odpowiednio opisanej teczce formatu A4. Zarówno praktykę zawodową, jak i znaczący dorobek praktycznych można potwierdzić za pomocą zeznań świadków i dokumentów, np.:
• opinii stowarzyszeń naukowo-technicznych,
• zaświadczenia kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka (promocja 3  w 1).
Osoby posiadające tytuł rzeczoznawcy jednego ze stowarzyszeń naukowo-technicznych mogą przestawić ten tytuł jako znaczący dorobek praktycznych, przy czym konieczne jest także posiadanie opinii i rekomendacji odpowiedniego stowarzyszenia.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 16 Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 17 Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 18
Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 19
Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 20 Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 21 Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 22
Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 32 Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 33 Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 34
Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 35
Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 36 Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 37 Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 38
Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dodatki uszczelniające betony zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami