Rzeczoznawca budowlany – kto może złożyć wniosek?


Rzeczoznawcą budowlanym może zostać wyłącznie osoba korzystająca z pełni praw publicznych, która posiada:
• uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
• tytuł zawodowy inżyniera architekta, inżyniera, magistra inżyniera lub magistra inżyniera architekta,
• znaczący dorobek praktyczny, który obejmuje zakres związany z rzeczoznawstwem,
• przynajmniej 10 lat praktyki w zakresie, jaki obejmuje rzeczoznawstwo (program na komputer).

Rzeczoznawca budowlany – kto może złożyć wniosek?

Każdy, kto spełnia te wymagania oraz chce uzyskać tytuł rzeczoznawcy budowlanego musi za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej złożyć wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (program na telefon).

Wraz z tym wnioskiem trzeba złożyć odpowiednie załączniki, do których zalicza się:
• odpis posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
• odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• życiorys zawodowy,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• dowody 10-letniej praktyki związanej z rzeczoznawstwem,
• zaświadczenie o przynależności do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego,
• dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne – wnosi ona 1200 zł i musi być wniesiona na konto właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa (program egzamin ustny),
• kartę osobową,
• dowody posiadania dorobku praktycznego w zakresie wymaganym dla rzeczoznawstwa,
• kserokopię uiszczenia opłaty skarbowej (opinie o programie).

 

Tytuł rzeczoznawcy


Oprócz wymienionych dokumentów wymagane jest dołączenie do akt arkusza zbiorczego odbytej praktyki zawodowej oraz spisu wszystkich załączników (segregator aktów prawnych). Wniosek oraz wszystkie załączone akta muszą być złożone w odpowiednio opisanej teczce formatu A4. Zarówno praktykę zawodową, jak i znaczący dorobek praktycznych można potwierdzić za pomocą zeznań świadków i dokumentów, np.:
• opinii stowarzyszeń naukowo-technicznych,
• zaświadczenia kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka (promocja 3  w 1).
Osoby posiadające tytuł rzeczoznawcy jednego ze stowarzyszeń naukowo-technicznych mogą przestawić ten tytuł jako znaczący dorobek praktycznych, przy czym konieczne jest także posiadanie opinii i rekomendacji odpowiedniego stowarzyszenia.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami