Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą w Polsce pełnić wyłącznie osoby, które:
• mają wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową zgodne z rodzajem, stopniem skomplikowania wykonywanej działalności, a także innym wymagań związanych z pełnioną funkcję – potwierdzeniem kwalifikacji jest certyfikat nazywany uprawnieniami budowlanymi, który wydawany jest przez organ samorządu zawodowego (program na komputer),
• mają kwalifikacje zawodowe określone przez przepisy odrębne,
• posiadają wpis co centralnego rejestru,
• posiadają wpis na listę członków samorządu zawodowego – potwierdzeniem wpisu jest zaświadczenie, które można uzyskać po opłacaniu składek członkowskich oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
• są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej (program na telefon).
Samodzielne funkcje techniczne to działalność jednoosobowa, która polega na:
• samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień architektonicznych,
• samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień technicznych,
• samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień techniczno-organizacyjnych,
• fachowej ocenie zjawisk technicznych.

Czynności wykonywane w ramach pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Czynności wykonywane w ramach pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to przede wszystkim projektowanie, sprawowanie nadzoru autorskiego (program na egzamin ustny), sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, kierowanie budową, kierowanie robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych, nadzór nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (promocja 3 w 1), kontrola techniczna wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych, wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych (segregator).
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można pełnić wyłącznie w zakresie prac projektowych lub robót budowlanych, które są objęte potwierdzoną praktyką oraz wykształceniem – muszą one być zgodne ze specjalnością określoną w uprawnieniach budowlanych. W przypadku pełnienia funkcji technicznych bez posiadania odpowiednich uprawnień można otrzymać karę grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !