Wczesne drewno

Wczesne drewno

Z liczb zestawionych w tabeli wynika, że różnice między ciężarem drewna późnego i drewna wczesnego gatunków iglastych i liściastych gatunków pierścieniowonaczyniowych są silniej zaznaczone niż w drewnie gatunków rozpierzchłonaczyniowych.

Jako średnie wartości ciężaru właściwego w stanie całkowicie suchym można dla drewna iglastego przyjąć: drewno wczesne yQ = 0,35 G/cm3, drewno późne 0,70 - 0,90 G/cm3 (program uprawnienia budowlane na komputer). Średni stosunek tych dwóch wartości można wyrazić liczbami 1 : 2,5. Stosunek ten jest dla drewna iglastego wartością mniej więcej stałą.
Mimo tych mniej więcej stałych stosunków ciężar właściwy drewna iglastego wykazuje znaczne wahania. Różnice, jakie zachodzą w ciężarze właściwym drewna z tego samego drzewa lub z różnych drzew, tłumaczy się zmiennym udziałem drewna późnego, co wywiera decydujący wpływ na ciężar właściwy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pogląd ten sprawdza się częściowo w odniesieniu do drewna drzew iglastych i pierścieniowo- naczyniowych; związek między średnią szerokością słoju a ciężarem właściwym drewna uwydatnia się u nich w sposób wyraźny i prawidłowy, jakkolwiek i w tym przypadku spotyka się odchylenia. Zależnie od warunków siedliskowych i warunków wzrostu szerokość słojów ulega dużym wahaniom, które nie zawsze wiążą się w istotny sposób z ciężarem właściwym. Szeroki zakres wahań obrazuje wykres dotyczący słoistości drewna jesionowego (uprawnienia budowlane).

Wiązanie ciężaru właściwego drewna z jego słoistością jest tylko pośrednio uzasadnione; ciężar właściwy drewna zależy od ilościowego stosunku drewna wczesnego i późnego w poszczególnych słojach, a szerokość słojów stanowi niezbyt dokładny, wtórny wskaźnik. Poza tym istnieje pewna optymalna słoistość, przy której drewno wykazuje najwyższy ciężar właściwy. I tak np. dla sosny przyjmuje się średnią szerokość słoju w granicach 0,5-2,0 mm, dla dębu 2-3 mm, dla jesionu 3-6 mm za wartość optymalną, poniżej i powyżej której ciężar właściwy drewna się obniża (program egzamin ustny).

Spadek ciężaru właściwego

Zależność między słoistością drewna a jego ciężarem właściwym obrazują załączone wykresy, z których można wysunąć następujące wnioski orientacyjne:
W drewnie iglastym w miarę zmniejszania się szerokości słojów ciężar właściwy drewna rośnie do pewnej granicy. Dalsze zmniejszanie się szerokości słoju powoduje spadek ciężaru właściwego drewna (opinie o programie).
U liściastych gatunków pierścieniowonaczyniowych (dąb, jesion, wiąz, grochodrzew, przeorzech) w miarę wzrostu szerokości słoju ciężar właściwy drewna rośnie do pewnej granicy, osiąga wartość najwyższą i zaczyna spadać.
Spadek ciężaru właściwego drewna pierścieniowonaczyniowego po przekroczeniu optymalnej szerokości słoju tłumaczy się tym, że w słojach dużej szerokości budowa drewna późnego upodabnia się do budowy drewna wczesnego. Wskutek tego obniża się ciężar właściwy drewna późnego i mimo jego dużego udziału ilościowego ciężar właściwy drewna spada. W drewnie rozpierzchłonaczyniowym brak prawidłowego związku między słoistością a ciężarem właściwym drewna; zjawisko ma charakter nieregularny.

Położenie drewna w strzale. Ciężar właściwy zależy w dużym stopniu od części drzewa, z której drewno pochodzi. Wysoki ciężar właściwy wykazuje drewno pochodzące z odziomkowej części pnia, zwłaszcza z szyi korzeniowej i ze zgrubień korzeniowych (segregator aktów prawnych). Tłumaczy się to tym, że drewno w szyi korzeniowej i jej najbliższym sąsiedztwie podlega działaniu naprężeń ściskających i rozciągających, związanych z ruchami jakie wykonuje pień drzewa pod działaniem wiatru. W związku z tym włókna w przyziemnej części drzewa są grubościenne i silnie wykształcone, wskutek czego wzrasta ciężar właściwy drewna.

Na przekroju poprzecznym drzew iglastych ciężar właściwy drewna wzrasta w miarę posuwania się od rdzenia ku obwodowi. Zjawiska tego nie można uogólniać i me można uważać za niezmienną prawidłowość. W starszych drzewach o dużej średnicy obniża się ciężar właściwy obwodowych warstw drewna. W tym wypadku największy ciężar właściwy wykazuje drewno umiejscowione między strefą przyrdzeniową a przyobwodową warstwą drewna (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !