Ściany wykopów głębszych

Ściany wykopów głębszych

Ściany wykopów głębszych od 1,0 m zabezpiecza się przed osuwaniem się gruntu przez wykonanie odpowiednich skarp lub rozparcie. Zabezpieczenia należy wykonywać nawet w gruntach spoistych, ponieważ osunięcie się ścian wykopu może nastąpić wskutek długotrwałych deszczów lub pochyłego układu warstw gruntu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zależnie od kategorii gruntu oraz głębokości wykopu stosuje się różne pochylenia ścian wykopu. W tabeli tej h oznacza głębokość wykopu, a szerokość skarpy w rzucie poziomym.
Wykopy wąskoprzestrzenne ze skarpami wykonuje się w wyjątkowych wypadkach. Przeważnie ściany wykopów zabezpiecza się obudową z odpowiednim rozparciem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W wykopach szerokoprzestrzennych jest odwrotnie. Najczęściej stosuje się pochylenie skarp, a rzadziej zabezpieczanie ścian.
Do obudowy ścian wykopów wąskoprzestrzennych stosuje się bale (brusy) drewniane o grubości 50-76 mm i szerokości 18-^25 cm.

Długość bali wynosi od 1,5 m do 5,0 m ze stopniowaniem co 0,5 m. Oprócz bali drewnianych stosuje się kształtowniki z blachy stalowej o grubości 3,5 mm, tzw. pale szalunkowe. Szerokość pali wynosi 198 mm, a długość 2,0-^6,0 m ze stopniowaniem co 0,5.
Rozpory do obudowy ścian o różnej długości wykonuje się z drewna okrągłego o średnicy 14-20 cm w cieńszym końcu. W wykopach wąskoprzestrzennych o szerokości od 1,2 m stosuje się często rozpory stalowe ze śrubą rzymską zwane rozporami śrubowymi (uprawnienia budowlane).

Zabezpieczenia wykopu w gruntach o małej spoistości wykonuje się stopniowo. W pierwszej kolejności wykop zabezpiecza się do głębokości 1,0 m ułożonymi poziomo deskami rozpierając je rozporami między krótkimi poprzeczkami. Jeden koniec rozpory opiera się na krótkiej desce z wycięciem do opracia, a na drugim końcu zakłada się kliny. Wykop pogłębia się odcinkami nie większymi niż 80 cm stosując takie same zabezpieczenia. Po wykonaniu wykopu do odpowiedniej głębokości zakłada się poprzeczki o długości równej głębokości wykopu, rozpiera się je, a krótkie poprzeczki i rozpory usuwa (program egzamin ustny)

Ściany głębokich wykopów

W gruntach o dużej spoistości zabezpieczenie wykopów o głębokości do 2,5 m można wykonać bardzo oszczędnie. Ściany wykonuje się z nieznacznym pochyleniem, a obudowę tworzą brusy drewniane lub kształtowniki z blachy stalowej ułożone poziomo w pewnych odstępach. Na brusy lub kształtowniki nakłada się krótkie poprzeczki, a między nimi wstawia rozpory śrubowe.

Ściany głębokich wykopów w gruntach sypkich wzmacnia się sposobem górniczym (opinie o programie). Polega on na wbijaniu szalowania pionowo między poziomo ułożone rozpory.
Zabezpieczenia wykopów szerokoprzestrzennych różnią się od zabezpieczeń wykopów wąskoprzestrzennych przede wszystkim tym, że ze względu na zbyt dużą odległość między ścianami wykopu nie ma możliwości ich rozparcia. Stosuje się więc ich podpieranie.
Obudowę ścian wykonuje się z brusów drewnianych lub kształtowników z blachy tak samo jak w wykopach wąskoprzestrzennych. Na pale i podpory obudowy stosuje się kra wędzi aki 18X18 cm lub okrąglaki 0 18-22 cm oraz paliki 0 10-12 cm (segregator aktów prawnych).

Wykopy o głębokości do 2,0 m wykonuje się ze ścianami ukośnymi o pochyleniu zależnym od kategorii gruntu. Przy dolnej krawędzi wykopu wbija się na głębokość 1,0-1,5 m pale z krawę- dziaków lub z okrąglaków w rozstawie co 1,2-1,6 m. Między palami i ścianą wykopu układa się bale drewniane lub kształtowniki. Zadaniem fundamentu jest bezpieczne przeniesienie na grunt wszystkich obciążeń działających na budowlę. Rodzaj fundamentu i jego wymiary należy tak dobrać, aby pod działaniem obciążeń nie zostały przekroczone naprężenia dopuszczalne w gruncie (promocja 3 w 1).

Wielkość naprężeń dopuszczalnych zależy od nośności gruntu, czyli od obciążeń granicznych, które może przenieść jednostka powierzchni gruntu bez naruszania stanu równowagi. Naprężenie dopuszczalne jest mniejsze od nośności gruntu. Wyraża się je ilorazem nośności i odpowiedniego współczynnika pewności, zależnego od rodzaju gruntu.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !