Siła robocza

Siła robocza

Natomiast normy wykonane w związku ze szczegółowym przeanalizowaniem procesu wytwórczego i z wyborem najwłaściwszej metody wykonania tego procesu mają wspomnianą już wyżej ważną rolę organizacyjną, stanowiąc:
- podstawę do planowania budowy, do określania potrzebnej siły roboczej i maszyn, do kompletowania grup i zespołów roboczych, wyboru odpowiednich maszyn oraz odpowiednich sposobów wykonania robót,
- podstawę do racjonalnej opłaty pracy,
- sposób podnoszenia poziomu wydajności (program uprawnienia budowlane na komputer).

Normy pracy, z uwagi na zakres ich obowiązywania, dzielą się na:
- normy pracy powszechnie obowiązujące (normy jednolite) dotyczące robót, prac i czynności wspólnych dla różnych gałęzi gospodarki narodowej,
- normy pracy obowiązujące w poszczególnych gałęziach produkcji i usług (normy branżowe),
- normy obowiązujące w poszczególnych zakładach pracy (normy zakładowe).
Wszelkie techniczne normy ulegają, z upływem czasu, dezaktualizacji. Dlatego normy czasu powinny być periodycznie kontrolowane, aby uwzględniać w nich osiągnięcia wydajności pracy, w przeciwnym razie stanowiłyby hamulec rozwojowy.

Podstawowym postulatem naukowo-badawczej metody jest zastosowanie do badań zasady podziału normowanego procesu budowlanego na elementy i kolejne analizowanie tych elementów w celu doprowadzenia do wykrycia związku między nimi a całością badanego procesu budowlanego. Przy tym należy przestrzegać zasady, że przy każdym doświadczeniu zmieniać można tylko jeden czynnik (element), utrzymując wszystkie pozostałe dokładnie stałymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wreszcie na podstawie tak ustalonych norm elementarnych drogą syntezy projektuje się normę dla całego badanego procesu budowlanego.

Innym postulatem tego normowania jest, aby zarówno chronometrażowe obserwacje, jak i opis dnia roboczego (fotografia dnia roboczego) wykonywane były tylko i wyłącznie na dobrze zorganizowanych procesach budowlanych. Tylko w ten sposób zapewnić możemy opracowanie norm, które zawierać będą w sobie elementy postępu technicznego i organizacyjnego.

Projektowanie nowych norm

Wreszcie ostatnim postulatem normowania jest staranne sprawdzenie zaprojektowanych norm i metod ich realizacji w warunkach rzeczywistych, po czym dopiero mogą być wprowadzone w życie (uprawnienia budowlane).
Opierając się na wyżej wymienionych postulatach, metoda naukowo-badawczego normowania pracy obejmuje następujące nieodzowne etapy realizowane w kolejności jak niżej:
- Wstępne przestudiowanie procesu budowlanego poprzedzające badania, łącznie z przestudiowaniem stosowanych aktualnie metod wykonania.
- Zaprojektowanie nowych, ulepszonych metod wykonania (program egzamin ustny).
- Wybór obiektu dla przeprowadzenia badań i eksperymentalnej organizacji normowanego procesu budowlanego.
- Badania i studia chronometrażowe oraz opis dnia roboczego (fotografia dnia roboczego).
-Projektowanie nowych norm (opinie o programie).
- Sprawdzenie na budowach zaprojektowanych norm i metod wykonania.
- Wprowadzenie norm na budowy i systematyczne sprawdzanie ich wypełniania.

W ten sposób powstaje zamknięty cykl postępowania, mający wszystkie cechy naukowego cyklu organizacyjnego.
W dalszym ciągu omówione będą wszystkie etapy postępowania przy naukowo-badawczej metodzie projektowania norm technicznych (segregator aktów prawnych).
Wstępne przestudiowanie procesu budowlanego. Przystępując do normowania dowolnego procesu budowlanego, należy szczegółowo poznać proces budowlany w naturze, a także zapoznać się z najnowszymi danymi z literatury technicznej, związanymi z badanym tematem (warunki techniczne wykonania robót, istniejące normy, zasady bezpieczeństwa pracy).

Zaprojektowanie nowych ulepszonych metod wykonania (promocja 3 w 1). Projektowanie nowych ulepszonych metod wykonania pracy stanowi jeden z najbardziej odpowiedzialnych etapów technicznego normowania. Jeśli na podstawie studiów wymienionych w p. a wyjaśniła się możność opracowania nowych, bardziej doskonałych metod wykonania robót, zastosowania nowych urządzeń czy narzędzi - projektowanie norm może zamienić się w poważną pracę badawczą, związaną z koniecznością wykonania na budowie szeregu doświadczeń, związanych ze specjalnymi dla tego celu badaniami chronometrażowymi, z przygotowaniem doświadczalnych narzędzi itp.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !