Siła sprężająca

Siła sprężająca

Ponieważ siła sprężająca S od chwili rozdeskowania powłoki może zmieniać się w czasie o wartość zlS, dlatego obliczoną z powyższych wzorów siłę S należy powiększyć o 0,5 /JS, a przy ustalaniu wielkości X, we wzorze należy zamiast siły S’ przyjąć 0,5 zIS o takim znaku, który powiększałby wartość Xj (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obliczenie siły S przy uwzględnieniu obciążenia własnego g oraz obciążenia zmiennego p (kG/m- rzutu poziomego powłoki). Opieramy się tu również na wzorze, lecz o tak przyjętych poszczególnych współczynnikach f„, aby przy obciążeniu g i obciążeniu g + p wartości siły X, oddziaływania wzajemnego powłoki i wieńca były te same lecz przeciwnego znaku; w ten sposób uzyskamy minimalne momenty zginające w powłoce. Siłę S obliczamy zatem dla powłoki kulistej i stożkowej ze wzorów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W tym przypadku oddziaływanie wzajemne wieńca i powłoki Xu zaburzające stan równowagi błonowej, oblicza się ze wzor z tym, że siłę R° i N° należy przyjąć od połowy wartości obciążenia użytkowego (zmiennego) p, siłę S zaś równą zeru, gdy jest ona stała w czasie lub 0,5 zIS, gdzie /1S jest różnicą wartości początkowej (przy rozdeskowaniu) i wartości końcowej siły S.

Przy uwzględnieniu obciążenia stałego g i px oraz obciążenia zmiennego p2, przy czym p, i p2 w kG/m2 rzutu poziomego powłoki, siłę sprężającą S oblicza się jak w przypadku poprzednim z ogólnego wzoru, a więc stosuje się tu również dla powłoki kulistej i stożkowej wzory odpowiednio (uprawnienia budowlane).
Analogiczne obliczenie siły sprężającej od obciążenia p, i p2 dla powłoki cy- kloidalnej, parabolicznej i powłok eliptycznych znajdzie Czytelnik w pracy W. Stachurskiego.
Przy obliczaniu siły oddziaływania X, należy postępować analogicznie, jak w poprzednim przypadku, z tym że obciążeniem zmiennym jest tu obciążenie p2.
Przy tak obliczonej sile sprężającej S należy mieć na uwadze, że gdy może ona w czasie zmieniać swą wartość o AS (traty sprężenia) to należy wprowadzić do wieńca siłę sprężania S’ + 0,5 /JS, uwzględniając że wieniec ten będzie musiał przejąć przy obciążeniu użytkowym p2 dodatkową siłę rozciągającą od 0,5 p

Przy sprężystym zamocowaniu powłoki w wieńcu podporowym oprócz poziomej siły II = X, oddziaływania wzajemnego obu części konstrukcji powstanie jeszcze na obwodzie podparcia.Powłoki obrotowe wymiaruje się zgodnie z przebiegiem sił wewnętrznycl i ewentualnych momentów zginających, gdy występują w powłoce zginania (program egzamin ustny).

Grubość powłoki

W przypadku powłok podpartych pracujących według założeń teorii błonowej, bądź w przypadku zginanych powłok w strefie gdzie momenty zginające praktycznie biorąc, mogą być przyjęte za zerowe, powłokę wymiaruje się nć osiowe działanie sił wewnętrznych. Przy obciążeniach działających od zewnątrz siły południkowe są tu we wszystkich przekrojach ściskające a więc przekrój wkładek stalowych południkowych oblicza się na osiowe ściskanie wydzielonego myślowo elementu płytowego o grubości d i szerokości np. Im - jeżeli obliczone siły południkowe określone są na tej samej szerokości (opinie o programie). Bardzo często zdarza się, że naprężenia w betonie są małe i obliczeniowo stal jest zbędna; w tym przypadku jako minimum (względy montażowe, przejęcie skurczu i wpływu temperatury) przyjmuje się zbrojenie.

Grubość powłoki nie może być jednak ustalona z warunku wykorzystania naprężeń ściskających w betonie, gdyż z tym zagadnieniem wiąże się zjawisko wyboczenia powłoki. W oparciu o wzór Zoelly’ego na wielkość krytycznego zewnętrznego ciśnienia na powłokę p/tr otrzymuje się - po uwzględnieniu empirycznego współczynnika poprawkowego określonego przez Bacha - wzór na ściskające naprężenie krytyczne (u = 1/6) (segregator aktów prawnych).
Sprawdzenie wyboczenia polega zatem na porównaniu naprężeń panujących w betonie, przy założonej grubości powłoki, z naprężeniami określonymi wzorem. Siły równoleżnikowe w omawianym przypadku, gdy kąt podparcia powłoki a < rp0 (gdzie (p0 jest kątem dla powłok o różnych kształtach tworzących południkowych) będą ściskające, natomiast gdy «>9?0 w dolnej strefie powłoki (ograniczonej od góry kątem (p0) siły równoleżnikowe będą rozciągające, w górnej strefie zaś ściskające.

W strefie sił równoleżnikowych ściskających przekroje równoleżnikowe wymiaruje się, jak w przypadku ściskających sił południkowych, natomiast w strefie sił rozciągających całkowitą siłę przypadającą na rozpatrywany przekrój przekazuje się tylko na wkładki stalowe (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !