Siłomierz

Siłomierz

Z postaci złomu można orientacyjnie wnioskować o stopniu wytrzymałości; drewno wysokiej jakości daje złom długo włóknisty, średniej jakości - złom krótkowłóknisty, niskiej jakości - złom gładki lub muszlowaty (program uprawnienia budowlane na komputer).

Próbkę obciąża się aż do złamania. Siłę niszczącą P odczytuje się na siłomierzu z dokładnością 1,0 kG. Wilgotność próbki określa się bezpośrednio po jej zniszczeniu; w tym celu pobiera się w sąsiedztwie złomu próbkę o wymiarach 2X2X3 cm, która służy do określenia wilgotności, a w razie potrzeby także ciężaru właściwego.
Według norm niemieckich i anglosaskich obciążenie ze strony napory i podpór przenosi się na badane próbki za pośrednictwem płytek z twardego drewna o zaokrąglonych krawędziach; ma to zapobiegać powstawaniu wcisków w próbce i ewentualnym odchyleniom w wynikach badania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy badaniu próbek o dużych wymiarach obciąża się próbkę w dwóch punktach.

W razie potrzeby przeprowadza się w czasie próby na zginanie pomiar strzałki ugięcia, mierząc jej wielkość przy pomocy czujników lub deflektometrów, odczytując jej wymiar na odpowiedniej podziałce - jeżeli maszyna probiercza jest wyposażona w odpowiednie urządzenia pomiarowe - lub odczytując go z wykresu obciążeń i odkształceń wykonanego przez urządzenie rejestrujące maszyny probierczej. Pomiędzy siłą zginającą a wielkością strzałki ugięcia istnieje dla belki spoczywającej na dwóch podporach zależność (uprawnienia budowlane).

Wytrzymałość na zginanie oblicza się formułą Naviera. Przy belce podpartej w dwóch punktach i sile działającej w środku długości największy moment zginający występuje w punkcie działania siły, a punkty podparcia oddziaływają na zginaną belkę w drodze reakcji; reakcję jednego z nich przyjmuje się za podstawę obliczenia momentu zginającego.

Rozkład naprężeń

Przy prostokątnym lub kwadratowym przekroju w połowie odległości między dolną i górną płaszczyzną przechodzi przez środek ciężkości belki strefa obojętna; jest to płaszczyzna, w której włókna nie ulegają odkształceniom i zachowują niezmienione wymiary (program egzamin ustny). W warstwach materiału położonych powyżej strefy obojętnej powstają przy ściskaniu naprężenia ściskające (- o), pod wpływem których włókna ulegają skróceniu; poniżej strefy obojętnej występują naprężenia rozciągające (o), pod wpływem których włókna ulegają wydłużeniu.

Zmiany długości włókien są proporcjonalne do ich odległości od strefy obojętnej (opinie o programie). Wielkość naprężeń normalnych i związanych z nimi odkształceń ma w strefie obojętnej wartość 0; w miarę posuwania się od strefy obojętnej ku bocznym płaszczyznom belki naprężenia i odkształcenia rosną, osiągając maksymalną wartość w górnej i dolnej płaszczyźnie zewnętrznej. W tych warunkach wzdłuż strefy obojętnej powstają styczne naprężenia ścinające, dążące do przesunięcia cząstek materiału równolegle do strefy obojętnej w dwóch przeciwnych kierunkach (segregator aktów prawnych).

Formuła Naviera opiera się na założeniu równości naprężeń i jednakowego ich rozkładu po ściskanej i rozciąganej stronie belki. Założenie to jest słuszne w odniesieniu do materiałów jednorodnych, w których wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na rozciąganie są sobie równe. Przy założeniu symetrycznego rozkładu naprężeń i odkształceń górna, ściskana płaszczyzna belki skróci się o tyle, o ile wydłuży się dolna, rozciągana płaszczyzna; warstwy rozmieszczone między strefą obojętną a warstwami zewnętrznymi wykazują pośrednie wartości odkształceń (promocja 3 w 1).

Nie wykazująca zmian strefa obojętna przechodzi przez 1/t wysokości przekroju zginanej belki, dzieląc jej przekrój poprzeczny na dwie równe części.
Założenia powyższe nie są słuszne w odniesieniu do materiałów niejednorodnych. Rozkład naprężeń w zginanej belce drewnianej komplikuje się w związku z tym, że wytrzymałość drewna na rozciąganie jest około 2 razy większa od wytrzymałości na ściskanie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !