Siły błonowe

Siły błonowe

Najważniejszą z sił błonowwch jest Nv. Zakładając, że krawędź jest swobodna, nie będzie na krawędzi siły, która zrównoważyłaby działanie Nv. Analogicznie do należy dodać do sił błonowych naprężenia odpowiadające stycznemu obciążeniu krawędziowemu N (program uprawnienia budowlane na komputer). To obciążenie zakłócające jest przenoszone przez strefę krawędziową, która działa jak wysoka belka-ściana, rozpięta między przeponami. W belce tej wyodrębniamy strefę rozciąganą 1 wzdłuż krawędzi i w pewnej odległości od niej, oraz strefę 2 ściskaną. Powinna być jeszcze jedna strefa rozciągana 3, ze względu na krzywiznę belki-ściany. Na rysunku te trzy strefy przedstawione są jako wzdłużnice.

Zakładamy chwilowo, że stosunek odległości między strefami 1-2 i 2-3 jest stały. Wówczas siły normalne w trzech strefach (siły we wzdłużni- cach) będą odwrotnie proporcjonalne do odległości 1-2 (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ponieważ strefy 1 i 2 są najważniejsze, odległość tę możemy również nazwać ramieniem wytrzymałości wewnętrznej (ramieniem sił wewnętrznych) strefy krawędziowej belki. Obwodowe momenty zginające w powłoce pochodzą od krzywizny i wskutek tego są proporcjonalne do kwadratu tego ramienia (uprawnienia budowlane).

Uplastycznienie stali

Nośność graniczna powłoki krótkiej. W celu ustalenia granicznej nośności zakładamy, że obciążenie zakłócające wzrasta stopniowo. Dla bardzo nieznacznego obciążenia rozkład naprężeń przebiega zgodnie z teorią sprężystości, wg której odległość między strefami ściskaną i rozciąganą jest nieznaczna (program egzamin ustny). W związku z tym siły rozciągające są stosunkowo duże, zaś momenty zginające bardzo małe. Przy odpowiednim obciążeniu wytrzymałość betonu na rozciąganie zostaje przekroczona, co pociąga za sobą powstanie przy krawędzi pęknięć, normalnych do tworzących. Siły w obrębie strefy rozciąganej 1 są teraz przenoszone wyłącznie przez zbrojenie, tzn., że wzdłużnica 1 zaczyna działać. Wskutek powstania pęknięć ramię sił wewnętrznych wzrasta i wzrost ten trwa w miarę, jak pęknięcia rozchodzą się dalej w powłoce. Szczególny wzrost występuje wtedy, gdy zbrojenie krawędzi uplastycznia się (opinie o programie). Wówczas siła rozciągająca 1 pozostaje stała, skutkiem czego ramię sił wewnętrznych musi wzrastać proporcjonalnie do obciążenia.

Następnie zostanie wykazane, że momenty obwodowe Mv powłoki są ujemne: największą wartość osiągają w punkcie 3, który wg założenia odsuwa się od krawędzi proporcjonalnie do wzrostu odległości 1-2. Następnie zakładamy, że Mv nie przekracza maksymalnej wartości, nawet gdy zbrojenie przy krawędzi zostanie uplastycznione (w przeciwnym przypadku albo zbrojenie jest za mocne, albo też zbrojenie poprzeczne zbyt słabe). Wartość M„, jest proporcjonalna zarówno do obciążenia, jak i do kwadratu ramienia wytrzymałości (segregator aktów prawnych). Ponieważ z kolei ramię jest proporcjonalne do obciążenia, to z chwilą powstania zjawiska uplastycznienia stali momenty zginające będą proporcjonalne do trzeciej potęgi obciążenia. Przy tak szybkim wzroście moment osiągnie wkrótce wartość graniczną i w ten sposób nośność powłoki zostanie w pełni wykorzystana.

Powyższe rozważania wykazują, że krótka powłoka nie. osiąga swojej granicznej nośności, dopóki nie zostanie całkowicie wykorzystana zarówno jej wytrzymałość na rozciąganie jak i na zginanie. Wskutek tego zwiększenie wytrzymałości powłoki krótkiej może^ być osiągnięte albo przez zwiększenie ilości zbrojenia krawędziowego, albo zbrojenia poprzecznego (w założeniu, że beton jest dostatecznie wytrzymały). Stanowi to charakterystyczną różnicę między powłoką krótką i długą, gdyż ta ostatnia narażona jest w miarę wzrostu obciążenia, zarówno na większe siły rozciągające, jak i na większe momenty zginające (promocja 3 w 1). Bez przeprowadzonych doświadczeń trudno jest wypowiedzieć się co do rozkładu sił normalnych Nx w powłoce krótkiej. Dopóki jednak odpowiednie badania nie zostały przeprowadzone, można przyjąć za słuszne następujące rozważanie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !