Składniki gotowych wyrobów lakierowych

Składniki gotowych wyrobów lakierowych

Składniki gotowych wyrobów lakierowych mogą zachowywać się względem siebie czynnie (aktywnie) lub też biernie (pasywnie). Przy biernym zachowaniu się składników z sumowania właściwości poszczególnych składników wynikają właściwości wyrobu i wykonanego pokrycia. Za przykład może posłużyć pokrycie wykonane na spoiwie z żywicy ftalowej, zabezpieczające metal przed korozją i równocześnie odbijające promienie cieplne, stosowane na zbiornikach gazu i materiałów pędnych (program uprawnienia budowlane na komputer). Składa się ono z dwu warstw gruntujących nałożonych z minii ołowianej i z trzech warstw nawierzchniowych lakieru ftalowego zawierającego proszek aluminiowy. Lakier ftalowy twardnieje przede wszystkim wskutek utleniania i nie reaguje ze znajdującym się w nim proszkiem aluminiowym. Składniki lakieru mają następujące właściwości:

  • błona z żywicy ftalowej ma dobrą przyczepność do metalu, jest elastyczna i odporna na wpływy atmosferyczne;
  • proszek aluminiowy jest odporny na wpływy atmosferyczne i chemiczne, a ponadto tworzy w powłoce powierzchnie odbijające światło i ciepło, czemu sprzyja warstwowy układ płytek proszku w powłoce (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W wyniku takich właściwości składników gotowe pokrycie wykazuje dobrą przyczepność, odporność na wpływy atmosferyczne i gazy spalinowe oraz zdolność odbijania promieni cieplnych i świetlnych. Wyroby lakierowe bywają pigmentowane i niepigmentowane. Głównymi składnikami w wyrobach niepigmentowanych są: substancja błonotwórcza, rozpuszczalnik i rozcieńczalnik oraz dodatki (uprawnienia budowlane).

Wyroby pigmentowane

Wyroby pigmentowane zawierają oprócz tego jeszcze pigmenty i dodatki służące do stabilizacji mieszaniny spoiwa i pigmentów. Masy szpachlowe i kity składają się ze spoiwa, pigmentów i dużej ilości wypełniacza. Część pigmentów w stosunku do spoiwa zachowuje się biernie, inne są chemicznie czynne. Pigmenty czynne tworzą z kwasami tłuszczowymi spoiw olejnych mydła metali, które wywierają dodatni wpływ na właściwości powłok (program egzamin ustny). Wpływ mydeł jest szczególnie ważny dla materiałów stosowanych na powłoki gruntujące i na warstwy pośrednie. Niektóre pigmenty stosowane są również do gruntów reaktywnych. Przy stosowaniu pigmentowanych wyrobów lakierowych należy zwracać uwagę na stopień odporności pigmentów na działanie zasad, kwasów i siarkowodoru.

Poważny wpływ na wykonawstwo pokryć i na ich właściwości wywiera sposób i długość czasu ich schnięcia. Należy rozróżniać schnięcie fizyczne i chemiczne. Schnięcie fizyczne polega na ogół na odparowaniu zawartych w wyrobach lakierowych rozpuszczalników i rozcieńczalników; powstające w ten sposób powłoki są przeważnie odwracalne. Schnięcie chemiczne następuje odpowiednio do właściwości spoiwa przez utlenianie, poliaddycję lub polikondensację; powstające w ten sposób powłoki są zwykle nieodwracalne (opinie o programie).

Gotowe wyroby lakierowe nanoszone są bądź pędzlami, bądź też przez natryskiwanie, zanurzanie lub w inny sposób. Pojedyncza powłoka nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia przed korozją. Dopiero kilka powłok naniesionych jedna na drugą mogą utworzyć pokrycie o wymaganej nieprzepuszczalności i grubości (segregator aktów prawnych).

Pokrycia malarskie lakierowe nie we wszystkich przypadkach mogą sprostać wymaganiom stawianym pokryciom przeciwkorozyjnym. Dotyczy to obiektów, które bez przerwy są narażone na działanie cieczy i gazów silnie agresywnych i powodujących erozję. Do obiektów takich należą przede wszystkim: zbiorniki, rury, części aparatury i urządzeń produkcyjnych stosowanych w przemyśle chemicznym. Od wewnątrz muszą one uzyskać warstwę ochraniającą, nieprzepuszczalną, odporną przeciw agresji chemicznej i mechanicznej(promocja 3 w 1). W takich warunkach stosuje się w pierwszym rzędzie wykładziny z folii gumowej lub folii z tworzyw sztucznych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami