Skurcz betonów lekkich

Skurcz betonów lekkich

Skurcz betonów lekkich zależy od szeregu czynników takich jak: rodzaj kruszywa, ilość cementu, struktura betonu, dodatek mikrowypełniaczy, warunki przechowywania itd.
Betony wykonane przy użyciu kruszyw twardych i mało odkształcalnych charakteryzują się wartością skurczu fk mniejszą niż betony z kruszyw miękkich (program uprawnienia budowlane na komputer).
Jamistość struktury ma na ogół mniejszy wpływ na wartość skurczu, ważniejsza jest natomiast wielkość samych ziarn kruszywa. Betony z drobnego kruszywa podlegają bardziej skurczowi niż betony gruboziarniste.

Wartość efc rośnie wraz ze wzrostem ilości cementu w betonie. Spotykane w literaturze poglądy na ten temat są niejednokrotnie bardzo różne i często nawet przeciwstawne (program uprawnienia budowlane na komputer). Przykładowo wspomnieć można wypowiedź Levy, który cytuje wyniki badań amerykańskich, stwierdzające brak widocznej zależności między skurczem a zawartością cementu oraz między skurczem a ilością wody zarobowej. Jednocześnie jednak ten sam Levy zwraca uwagę na wniosek Dutron, stwierdzający, że skurcz zmienia się w zależności od uziarnienia, zdolności kruszywa do odkształcania się, ilości cementu i wody zarobowej oraz stopnia ścisłości betonu. Bardziej uzasadnionym wydaje się jednak ten ostatni pogląd. Uzyskanie dokładnych, powtarzalnych wyników pomiarów wymaga zachowania stałych warunków temperatury i wilgotności (uprawnienia budowlane).

Należy przypuszczać, że głównym powodem spotykanych w literaturze różnic wartości skurczu betonów lekkich są odmienne warunki przeprowadzania badań. Przykładowo normy polskie nie określają sposobu w jaki badanie to należy przeprowadzić. Najczęściej pomiar w skurczu dokonuje się na próbkach 10X10X50 cm przechowywanych w temperaturze 15-20°C i w wilgotności około 90% przez pierwszych 7 dni twardnienia a następnie w atmosferze o wilgotności 50-^70% (warunki powietrzno-suche). Jako przyrząd pomiarowy stosuje się zazwyczaj aparat Amslera lub tensometry nasadowe. Na całkowity skurcz betonu składa się skurcz świeżej masy betonowej w okresie wiązania oraz skurcz betonu w okresie twardnienia (tzw. skurcz technologiczny). Ponadto w wyniku nawilżania i wysychania betonu występują zmiany objętościowe wtórne (skurcze i pęcznienie), które na ogół mieszczą się w granicach 40-60% wartości skurczu końcowego (program egzamin ustny).

Zagadnienie skurczu świeżej masy betonowej

Zagadnienie skurczu świeżej masy betonowej jest mało zbadane. Wartości skurczu podawane w literaturze dotyczą skurczu betonu związanego, przy czym pierwszy pomiar, tzw. pomiar zerowy, dokonywany jest zazwyczaj po 24 lub 48 godzinach od chwili zaformowania elementu, tj. wtedy gdy beton osiągnie minimalną wytrzymałość (rzędu ok. 5 kG/cm2). Jak wykazują dotychczasowe badania skurcz po 90 dniach wynosi ok. 70% skurczu końcowego, który zazwyczaj stabilizuje się po ok. 180 dniach (w zależności od wilgotności i szybkości wysychania próbek) (opinie o programie).

W betonach lekkich w okresie pierwszych dni twardnienia (do 7 dni) obserwuje się nieznaczne pęcznienie. Według Fedorowa okres ten dla betonów z keramzytu wynosi 10-M2 dni, żużli 7-16 dni, popiołów lotnych 5-7 dni.
Ilość oraz markę cementu użytego do betonów. Przechowywanie w wodzie badanych próbek w wyraźny sposób zahamowało przyrost skurczu oraz obniżyło końcową jego wartość. Rudnai podaje również przyrost wielkości skurczu w czasie według badań zagranicznych. Szczególnie duże wartości skurczu uzyskano dla wermikulitu i perlitu. Wg Reinsdorfa i innych skurcze betonu z różnych kruszyw lekkich o zawartości cementu do 450 kG/m3 (segregator aktów prawnych).

Według badań Shidelera wartość skurczu betonów lekkich jest nieznacznie większa niż w betonie zwykłym.
Przedział wielkości skurczu betonów lekkich ustalony na podstawie badań autora. Podobną zależność podaje dla betonu z kruszywem „Haydit” oraz kruszywem ze spiekanych glin Jones, Hirsh oraz Stephenson (promocja 3 w 1). Przedział wielkości skurczu dla betonu z kruszywa „Haydit” oraz kruszywa ze spiekanych glin podstawie wyników badań przedział wartoścf skurczu dla tych betonów.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !