Skurcz i pęcznienie

Skurcz i pęcznienie

Przyczyną utrudniającą szerokie zastosowanie pianobetonów jest skurcz zachodzący przy dojrzewaniu, który zależnie od warunków może trwać ok. 9 miesięcy (program uprawnienia budowlane na komputer).
Rcinsdorf przeprowadził badania skurczu na beleczkach 4x4x16 cm w czasie 364 dni. W ciągu 287 dni beleczki przechowywane były w warunkach normalnych, a dalej w zmiennych (21 dni w środowisku wilgotnym i 7 dni w suchym).

Badania przeprowadzane były na próbkach wykonanych z cementem portlandzkim ; hutniczym, na kruszywie z piasku i żużla wielkopiecowego, przy dojrzewaniu w warunkach normalnych oraz przy naparzaniu niskoprężnym. Poza tym sprawdzano wpływ mieszaniny kruszyw, chlorku wapniowego i wapna hydratyzowanego.
Pianobetony wykonane na cemencie hutniczym maksimum skurczu wykazują w okresie 28 dni (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zwiększenie zawartości cementu lub piasku w 1 m3 pianobetonu powoduje wzrost skurczu. Natomiast dodatek żużla wielkopiecowego zmniejsza skurcz.
Dodatek chlorku wapniowego w ilości 1% spoiwa przy normalnym dojrzewaniu pianobetonu powoduje większy skurcz maksymalny, natomiast przy zastosowaniu naparzania niskoprężnego wielkość skurczu nie ulega zmianie.

Skurcz pianobetonów wykonanych na cemencie portlandzkim jest większy przy dojrzewaniu w warunkach normalnych niż przy naparzaniu niskoprężnym. Jednakże przy dojrzewaniu normalnym skurcz kończy się szybciej niż przy naparzaniu niskoprężnym, przy czym zależne to jest od zawartości cementu w m3 pianobetonu, np. przy zawartości 310 kg cementu w 1 m5 skurcz kończy się dopiero po 180 dniach, przy mniejszych zawartościach skurcz ustaje po 50-90 dniach (uprawnienia budowlane).
Wpływ wypełniacza zaznacza się przy obróbce cieplnej nieznacznie; pianobeton piaskowy ma nieco tylko wyższy skurcz niż z wypełniaczem żużlowym, natomiast przy dojrzewaniu normalnym pianobeton piaskowy kurczy się prawie dwukrotnie więcej niż żużlowy.

Całkowity skurcz

Przy normalnym dojrzewaniu w pianobetonach piaskowych większość skurczu zachodzi w ciągu 28 dni, dodatek żużla wydłuża nieco czas zachodzenia skurczu (program egzamin ustny).
Dodatek chlorku wapniowego w ilości 1% do cementu portlandzkiego zwiększa skurcz o ok. 0,4%, wydłużając jednocześnie czas trwania skurczu. Całkowity skurcz kończy się dopiero po ok. 90 dniach, a w przypadku użycia żużla - skurcz trwa bardzo długo.
Norma polska PN/B-06565 wymaga aby skurcz pianobetonu po zakończeniu okresu dojrzewania wynosił nie więcej niż 0,5 mm na 1 m (opinie o programie).
Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe.

Przewodność cieplna pianobetonu podobnie jak nasiąkliwość zależy od rodzaju użytych surowców i warunków produkcji. Toteż różne źródła podają wartości liczbowe różniące się dość znacznie.
Wytrzymałość na ściskanie zależy od kierunku działania siły: jest większa przy kierunku prostopadłym do odlewanych warstw, a mniejsza w kierunku równoległym. Wartości współczynnika /. otrzymane podczas badań w Instytucie Techniki Budowlanej.
Według Kaufmana współczynnik przewodności cieplnej pianobetonu zależny jest w wysokim stopniu od ilości i wielkości porów (segregator aktów prawnych).
Ze względu na bardziej zamkniętą strukturę porów w pianobetonach niż w betonach komórkowych autoklawizowanych nasiąkliwość pianobetonów jest niższa niż tych ostatnich. Tłumaczy się to w następujący sposób.

Nasiąkliwość pianobetonu n zależy od jego ciężaru objętościowego, surowców, z których jest wykonany, tj. rodzaju spoiwa, kruszywa i emulsji, jak również sposobu dojrzewania.
Według Zenczykowskiego nasiąkliwość pianobetonu wynosi 1-7% przy ciężarze objętościowym 400-1200 kG/m3. Źródła radzieckie dla tych samych ciężarów objętościowych podają nasiąkliwość w granicach 30-16%. Zależność nasiąkliwości pianobetonu naparzanego niskoprężnie od ciężaru objętościowego ustalona przez Reinsclorfa (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !