Blog

28.10.2020

Słupy kablobetonowe

W artykule znajdziesz:

Słupy kablobetonowe

Słupy kablobetonowe

Struny o średnicy 5 mm zostają nawinięte na dwa bloki oporowe, o rozstawie nieco mniejszym od długości słupa i zakotwione zaciskami w jednym z nich (program uprawnienia budowlane na komputer). Forma ma w bocznych ścianach otwory do przewleczenia klinów kotwiących bloki oporowe. Blok w grubszej części słupa zostaje zaklinowany przed naciągiem, a w cieńszej części słupa - po naciągu strun, dokonywanym prasą hydrauliczną wspartą o czoło formy. Betonowanie odbywa się na stanowisku zaopatrzonym w opuszczaną płytę wibrującą z rdzeniami wchodzącymi w owalne otwory w dnie formy.

Po zabetonowaniu słupa opuszcza się płytę wibrującą, przy czym rdzenie wychodząc z betonu odformowują otwory. W ostatnich latach metoda ta przeszła modyfikacje usprawniające i przyśpieszające proces produkcyjny. W wytwórni prefabrykatów wykonywane są wibrobetonowe człony składowe słupa. Kanały kablowe w członach wykonuje się zazwyczaj za pomocą prętów stalowych, wyciąganych z betonu po upływie 1 do 2 godzin od chwili zabetonowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Sprężenie słupa następuje najczęściej na miejscu budowy.

W tym celu układa się człony na równym podłożu, nakładając na styki warstwę mocnej zaprawy cementowej. Po przewleczeniu kabli przez kanały następuje ich sprężanie w odpowiedniej kolejności. Po sprężeniu słupa kanały zostają zapełnione zaczynem mrozoodpornym (uprawnienia budowlane).
Słupy żelbetowe. Odpowiedzialna praca konstrukcji wsporczych w okresie eksploatacji wymaga wysokiej jakości słupów, zwłaszcza słupów linii elektroenergetycznych i sieci trakcyjnej.

Ponieważ dotychczas brak jest krajowych przepisów dotyczących odbioru słupów żelbetowych, podano poniżej pewne zasady zaczerpnięte z normy francuskiej C 67-200.
W czasie wykonywania zamówionej partii słupów kontrolę produkcji prowadzi przedstawiciel odbiorcy, który sprawdza jakość materiałów, dozowanie i skład betonu oraz przebieg procesów produkcyjnych. W całym okresie wykonywania słupów prowadzone są badania wytrzymałości próbek na ściskanie w celu kontroli jakości betonu i regularności produkcji. Odbiór słupów ma miejsce w wytwórni i dokonywany jest przez przedstawiciela odbiorcy w obecności wykonawcy (program egzamin ustny).

Otwarte rysy

Najpierw sprawdzone zostają wymiary słupów. Dopuszczalne są następujące odchyłki wymiarów: ±1% na długości słupa oraz + 5% na wymiarach poprzecznych, lecz nie więcej niż 2 cm. Słupy nie mogą wykazywać w czasie odbioru powierzchni wyprawianej, ani zacieranej. Odbiorca może odmówić przyjęcia słupów, które wykazują poważne braki, jak: otwarte rysy, uszkodzenia bądź ślady poprawek, zajmujące więcej niż 1/3 poprzecznego wymiaru słupa, względnie wyraźną segregację kruszywa (opinie o programie).

Przyczyną zrezygnowania z partii słupów mogą być również błędy wykonania, zmieniające wyraźnie ich kształt, jak np. nadmierna krzywizna osi, otworów itp. Wykonawca ma obowiązek oznaczyć słupy, podając znak fabryczny, wysokość, klasę, siłę znamionową, rok produkcji i numer porządkowy słupa oraz podać położenie środka ciężkości słupa, jak również umieścić znak w odległości 4 m od dolnego końca słupa, służący do sprawdzania głębokości osadzenia w gruncie. W przypadku niesymetrycznego zbrojenia słupa konieczne jest oznaczenie płaszczyzny i kierunku największej wytrzymałości. We Francji dostawca słupów obowiązany jest udzielić odbiorcy gwarancji ich trwałości na 10-letni okres eksploatacji (segregator aktów prawnych).

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym powstaną uszkodzenia, spowodowane wadą wyrobu, dostawca obowiązany jest do bezpłatnej naprawy, względnie wymiany zakwestionowanych słupów.
Podstawą sprawdzenia wytrzymałości słupa są obciążenia próbne.

Zgodnie z PN-62/B-03265 każdy nowy typ słupa prefabrykowanego przeznaczony do masowego stosowania należy poddać obciążeniom próbnym. Obciążenia przeprowadza się po osiągnięciu przez słupy wytrzymałości 28-dniowej. Rozróżniamy próbę sprężystości słupa oraz próbę do zniszczenia (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami