Blog

11.05.2019

Specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane są nadawane na drodze decyzji i pozwalają uprawnionej osobie na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (. Są to funkcje polegające na samodzielnej ocenie zjawisk oraz rozwiązywaniu zagadnień

Specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych

architektonicznych, techniczno-budowlanych czy technicznych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia udzielane są w różnych specjalnościach, a żeby móc przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, kandydat musi wykazać się odpowiednim wykształceniem oraz praktyką przy sporządzaniu projektów i/lub przy robotach budowlanych (program na komputer). Podczas egzaminu sprawdzana jest znajomość aktów prawnych, których wykaz można znaleźć na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz procesu budowlanego (program na telefon).

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane uprawnienia budowlane są udzielane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, a także do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie. Zgodnie ze wspomnianą ustawą uprawnienia budowlane do projektowania pozwalają na (segregator aktów prawnych):
• wykonywanie projektów,
• sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych,
• sprawowanie nadzoru autorskiego (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

Z kolei uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi dają prawo do wykonywania następujących zadań:
• kierowanie budową,
• kierowanie robotami budowlanymi,
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymaniu obiektów budowlanych,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich wytwarzania (promocja 3 w 1).

Uprawnienia są udzielane w różnych specjalnościach, przy czym zdecydowanie najwięcej osób decyduje się na specjalność konstrukcyjno-budowlaną, która jest uznawana za jedną z najbardziej uniwersalnych. Oprócz tego można się starać o specjalność architektoniczną, inżynieryjną drogową, mostową, kolejową, hydrotechniczną lub wyburzeniową, a także instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń (program egzamin ustny):
• telekomunikacyjnych,
• elektrycznych i elektroenergetycznych,
• cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami