Blog

Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 10
16.08.2019

Sposób dokumentowania praktyki zawodowej

W artykule znajdziesz:

Sposób dokumentowania praktyki zawodowej


Do 25 września 2014 roku praktykę zawodową dokumentowało się za pomocą książki praktyki zawodowej (program na komputer). Do tego momentu dokonano zmian w przepisach, w wyniku czego praktykę zawodową obecnie dokumentuje się za pomocą oświadczenia, które potwierdza odbycie praktyki zawodowej, wraz z załącznikiem, którym jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej (program na telefon).

Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 11
Sposób dokumentowania praktyki zawodowej

Zawsze należy też dołączyć do wspomnianych dokumentów załączniki dotyczące każdego opiekuna praktyki zawodowych, a dokładnie:
• decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych opiekuna praktyki zawodowej,
• zaświadczenie o członkostwie opiekuna praktyki zawodowej w odpowiedniej miejscowo izbie samorządu zawodowego.
Każdy z wymienionych dokumentów musi być podpisany przez opiekuna praktyki zawodowej (program egzamin ustny).

W oświadczeniu należy podać odpowiednie dane, czyli swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, serię i numer dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby kierującej praktyką zawodową. Następnie opiekun praktyki wypełnia oświadczenie, w którym podaje imię i nazwisko osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane oraz wybraną przez nią specjalność i zakres uprawnień budowlanych. Konieczne jest również podanie nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (opinie o programie). Opiekun swoim podpisem potwierdza, że kandydat na uprawnienia uczestniczył w pracach projektowych bądź pełnił funkcję techniczną na budowie.

Informacje dotyczące przebiegu praktyki


W zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej wpisuje się najważniejsze informacje dotyczące przebiegu praktyki. Przede wszystkim podaje się w nim nazwę zadania bądź obiektu, łącznie z określeniem jego rodzaju, konstrukcji, przeznaczenia, powierzchni oraz wszelkich innych parametrów, które są charakterystyczne dla danego obiektu (segregator aktów prawnych). Ponadto w dokumencie tym podaje się czas trwania praktyki, czyli datę rozpoczęcia i datę zakończenia oraz łączną liczbę tygodni praktyki zawodowej. W osobnej rubryce wpisuje się formę odbywania praktyki oraz pełnioną przez praktykanta funkcję techniczną (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 16 Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 17 Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 18
Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 19
Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 20 Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 21 Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 22
Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 32 Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 33 Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 34
Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 35
Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 36 Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 37 Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 38
Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ekologiczne ogrzewanie domu zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami