Sposób dokumentowania praktyki zawodowej


Do 25 września 2014 roku praktykę zawodową dokumentowało się za pomocą książki praktyki zawodowej (program na komputer). Do tego momentu dokonano zmian w przepisach, w wyniku czego praktykę zawodową obecnie dokumentuje się za pomocą oświadczenia, które potwierdza odbycie praktyki zawodowej, wraz z załącznikiem, którym jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej (program na telefon).

Sposób dokumentowania praktyki zawodowej

Zawsze należy też dołączyć do wspomnianych dokumentów załączniki dotyczące każdego opiekuna praktyki zawodowych, a dokładnie:
• decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych opiekuna praktyki zawodowej,
• zaświadczenie o członkostwie opiekuna praktyki zawodowej w odpowiedniej miejscowo izbie samorządu zawodowego.
Każdy z wymienionych dokumentów musi być podpisany przez opiekuna praktyki zawodowej (program egzamin ustny).

W oświadczeniu należy podać odpowiednie dane, czyli swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, serię i numer dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby kierującej praktyką zawodową. Następnie opiekun praktyki wypełnia oświadczenie, w którym podaje imię i nazwisko osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane oraz wybraną przez nią specjalność i zakres uprawnień budowlanych. Konieczne jest również podanie nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (opinie o programie). Opiekun swoim podpisem potwierdza, że kandydat na uprawnienia uczestniczył w pracach projektowych bądź pełnił funkcję techniczną na budowie.

Informacje dotyczące przebiegu praktyki


W zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej wpisuje się najważniejsze informacje dotyczące przebiegu praktyki. Przede wszystkim podaje się w nim nazwę zadania bądź obiektu, łącznie z określeniem jego rodzaju, konstrukcji, przeznaczenia, powierzchni oraz wszelkich innych parametrów, które są charakterystyczne dla danego obiektu (segregator aktów prawnych). Ponadto w dokumencie tym podaje się czas trwania praktyki, czyli datę rozpoczęcia i datę zakończenia oraz łączną liczbę tygodni praktyki zawodowej. W osobnej rubryce wpisuje się formę odbywania praktyki oraz pełnioną przez praktykanta funkcję techniczną (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !