Blog

16.08.2019

Sposób dokumentowania praktyki zawodowej

W artykule znajdziesz:

Sposób dokumentowania praktyki zawodowej


Do 25 września 2014 roku praktykę zawodową dokumentowało się za pomocą książki praktyki zawodowej (program na komputer). Do tego momentu dokonano zmian w przepisach, w wyniku czego praktykę zawodową obecnie dokumentuje się za pomocą oświadczenia, które potwierdza odbycie praktyki zawodowej, wraz z załącznikiem, którym jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej (program na telefon).

Sposób dokumentowania praktyki zawodowej

Zawsze należy też dołączyć do wspomnianych dokumentów załączniki dotyczące każdego opiekuna praktyki zawodowych, a dokładnie:
• decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych opiekuna praktyki zawodowej,
• zaświadczenie o członkostwie opiekuna praktyki zawodowej w odpowiedniej miejscowo izbie samorządu zawodowego.
Każdy z wymienionych dokumentów musi być podpisany przez opiekuna praktyki zawodowej (program egzamin ustny).

W oświadczeniu należy podać odpowiednie dane, czyli swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, serię i numer dowodu osobistego bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby kierującej praktyką zawodową. Następnie opiekun praktyki wypełnia oświadczenie, w którym podaje imię i nazwisko osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane oraz wybraną przez nią specjalność i zakres uprawnień budowlanych. Konieczne jest również podanie nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (opinie o programie). Opiekun swoim podpisem potwierdza, że kandydat na uprawnienia uczestniczył w pracach projektowych bądź pełnił funkcję techniczną na budowie.

Informacje dotyczące przebiegu praktyki


W zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej wpisuje się najważniejsze informacje dotyczące przebiegu praktyki. Przede wszystkim podaje się w nim nazwę zadania bądź obiektu, łącznie z określeniem jego rodzaju, konstrukcji, przeznaczenia, powierzchni oraz wszelkich innych parametrów, które są charakterystyczne dla danego obiektu (segregator aktów prawnych). Ponadto w dokumencie tym podaje się czas trwania praktyki, czyli datę rozpoczęcia i datę zakończenia oraz łączną liczbę tygodni praktyki zawodowej. W osobnej rubryce wpisuje się formę odbywania praktyki oraz pełnioną przez praktykanta funkcję techniczną (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami