Blog

08.05.2019

Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej

W artykule znajdziesz:

Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej

Kwestie związane z dokumentowaniem praktyki zawodowej uległy zmianie po wprowadzeniu w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej

Obecnie dokumentowanie praktyki jest zależne od tego, kiedy się odbywała. W przypadku, gdy praktyka zawodowa miała miejsce przez 15 lutym 1995 roku konieczne jest pobranie na stronie właściwej izby specjalnego zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej (program na komputer). Dla praktyki, która odbyła się między 15 lutego 1995 roku a 25 września 2014 roku wymagana jest książka praktyki zawodowej. Nietrudno zauważyć, że większość osób, których dotyczą wspomniane wymogi, dawno zdobyła już uprawnienia budowlane (program na telefon).

Wszyscy kandydaci na uprawnienia budowlane, którzy odbywali praktykę po 25 września 2014 roku zobowiązani są do przedstawienia specjalnego oświadczenia, który stanowi załącznik do wspomnianego rozporządzenia. Dokument ten potwierdza, że praktyka zawodowa odbyła się (opinie o programie).

Jak składa się oświadczenie?

Oświadczenie składa się razem ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej, które również stanowi załącznik do w/w rozporządzenia (segregator aktów prawnych).

Co więcej, razem z oświadczeniem i zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej, kandydat musi złożyć również poniższe załączniki:
• zaświadczenie, które potwierdza, że opiekun potwierdzający praktykę zawodową przez cały czas praktyki zawodowej przynależał do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego, czyli był wpisany na listę jej członków,
• decyzję potwierdzającą nadanie uprawnień budowlanych opiekunowi praktyki – uprawnienia pozwalają na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a w przypadku opiekuna praktyk muszą być zgodne ze specjalnością wybraną przez kandydata i nieograniczone (promocja 3 w 1).
Każdy z wymienionych dokumentów musi być podpisany przez opiekuna praktyk.

Kwalifikacji praktyk do egzaminu na uprawnienia budowlane dokonuje komisja kwalifikacyjna. Może ona nałożyć na kandydata obowiązek dostarczenia dodatkowych dokumentów (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami