Blog

04.05.2023

Średnice przewodów

W artykule znajdziesz:

Średnice przewodów

Ścieki powinny spływać pionem kanalizacyjnym w dół prędzej, aniżeli do niego wpływają z odgałęzień od przyborów. W przeciwnym wypadku może grozić zalewanie niższych pomieszczeń ściekami z pomieszczeń wyższych. Wymiarowanie pionów polega zatem (m.in.) na dobraniu takiej średnicy, która zapewni wymaganą przepustowość, ale nie będzie za duża. Warunki transportu ścieków pionami mają zasadniczy wpływ na trwałość zamknięć wodnych w syfonach, toteż niżej przedstawiono współczesne poglądy i wyniki badań tego tematu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Średnice sieci odpływowej (włączając sieć terenową i przykanalik) należy przyjmować następująco:

  • do przyborów kanalizacyjnych w kuchniach i łazienkach, do pisuarów, pojedynczych misek ustępowych co najmniej 100 mm,
  • do przyborów kanalizacyjnych projektowanych na zapleczu kuchennym w zakładach żywienia zbiorowego, do dwóch i więcej misek ustępowych, do wpustów podwórzowych oraz przy kilku przewodach razem połączonych co najmniej 100 mm,
  • do rur spustowych deszczowych (deszczówek) co najmniej 100 mm,
  • dla głównego przewodu zewnętrznego 150 mm i więcej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Średnice przewodów należy uzasadnić obliczeniem dla nieruchomości powyżej 0,3 ha oraz w przypadku znaczniejszego odpływu. Należy tu podkreślić, że niekiedy przyjęcie przewodu odpływowego o mniejszej średnicy mogłoby dać lepszą prędkość przepływu, zwłaszcza przy małych napełnieniach i spadkach. Oczywiście odpowiednie uzasadnienie obliczeniowe jest konieczne (uprawnienia budowlane).

Przewody sieci terenowej

Zadaniem tej sieci jest zebranie w granicach nieruchomości odpływów z poszczególnych przewodów odpływowych do głównych zewnętrznych przewodów odpływowych (program egzamin ustny). Na terenie nieruchomości może być tylko po jednym przykanaliku łączącym sieć wewnętrzną z przewodem sieci komunalnej, osobno dla każdego rodzaju sieci: 1 przykanalik dla sieci systemu ogólnospławnego i na ogół 2 przykanaliki dla sieci ściekowej i deszczowej systemu rozdzielczego. Na przewodzie zbierającym ścieki jednego rodzaju (bądź na przewodzie głównym) mogą być umieszczone urządzenia do oczyszczania ścieków. Od zasady jednego przykanalika dla jednego rodzaju sieci jest wyjątek: mianowicie budynki umieszczone przy linii rozgraniczającej ulicy mogą być przyłączone do komunalnego kanału deszczowego w wielu miejscach, a więc za pomocą wielu przykanalików. Postanowienia te w oczywisty sposób rzutują na zaplanowanie sieci terenowej w obrębie nieruchomości.

Średnice przewodów sieci terenowej nie powinny być w zasadzie mniejsze od 150 mm, spadki zaś mogą być mniejsze od spadków wymienionych spadki i napełnienia mogą być przyjmowane, przy czym minimalne prędkości przepływu obliczeniowego powinny przekraczać 0,6 m/s. Spadki maksymalne wymienione obowiązują także dla sieci terenowej (opinie o programie).

Przewody sieci terenowej (oraz przykanaliki) muszą być zabezpieczone przed zamarzaniem i zgnieceniem od obciążenia naziomem. Ochronę przed zamarzaniem realizuje się układając przewód na odpowiedniej głębokości w gruncie bądź stosując ocieplenie za pomocą warstwy nasypowej z jakiegokolwiek materiału o zmniejszonej w stosunku do gruntu przewodności cieplnej, przy czym warstwa ta powinna być zabezpieczona przed zawodnieniem (segregator aktów prawnych).

Wystarczające głębokości ułożenia przewodów z uwagi na przemarzanie są następujące:

  • 1,00  m w strefie  o hz =  0,8 m,
  • 1,20  m w strefie  o hz =  1,0 m,
  • 1,30  m w strefie  o hz -  1,2 m,

licząc od wierzchu terenu do wierzchu przewodu. Strefy, o których mowa wyżej, są strefami określonymi Polską Normą dotyczącą wytycznych wyznaczania dopuszczalnych obciążeń jednostkowych na grunt, hz zaś oznacza głębokość przemarzania gruntów do celów fundamentowania. Zwierciadło wody w syfonach zewnętrznych wpustów deszczowych i deszczówek powinno być położone nie płycej niż hz, a lepiej głębokość tę nieco zwiększyć (max. ok. 2,0 m) (promocja 3 w 1). Ochronę przewodów terenowych przed zgnieceniem zapewnia się zagłębiając je w terenie, po którym odbywa się ruch pojazdów drogowych, na głębokość przynajmniej 1,40 m od wierzchu rury. Jeśli nie jest to możliwe należy zastosować konstrukcję osłaniającą, np. rury płaszczowe, czy konstrukcję odciążającą.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami