Blog

17.04.2021

Środki finansowe

W artykule znajdziesz:

Środki finansowe

Środki finansowe

Po zrealizowaniu inwestycji może być jej użytkownikiem lub może przekazać ją do eksploatacji innemu użytkownikowi. Gdy np. budową osiedla domków jednorodzinnych zajmuje się spółdzielnia mieszkaniowa, która jest dysponentem środków finansowych i zajmuje się programowaniem, to oczywiście ona pełni funkcje inwestora, jednak nie będzie przyszłym użytkownikiem domków, gdyż po ukończeniu robót przekaże je swoim członkom (program uprawnienia budowlane na komputer). Formy organizacyjne służby inwestycyjnej zależą od rodzaju inwestycji i rozmiaru działalności inwestycyjnej.

Jeżeli inwestycje wykonywane są dla przedsiębiorstw lub innych zakładów produkcyjnych, organizacja służby inwestycyjnej może mieć następujące formy:
a) przedsiębiorstwa w budowie;
b) nadrzędnej jednostki organizacyjnej;
c) właściwej przedmiotowo jednostki organizacyjnej wewnątrz przedsiębiorstwa.

Jeżeli państwo powołuje do życia nowe przedsiębiorstwo, które nie ma jeszcze własnych obiektów, to działalność swą musi ono rozpocząć od przygotowania, realizacji i uruchomienia swoich inwestycji; właściwa produkcja w tym okresie jeszcze nie odbywa się (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przedsiębiorstwo, które pełniąc służbę inwestora przygotowuje się do przyszłej produkcji, nosi nazwę przedsiębiorstwa w budowie.
Gdy inwestycje są niewielkie lub gdy z innych przyczyn jest to celowe, wówczas nie powołuje się specjalnych przedsiębiorstw
w budowie, lecz wszystkie funkcje inwestora spełniają nadrzędne komórki organizacyjne przyszłego przedsiębiorstwa (zarząd lub zjednoczenie). Dopiero po ukończeniu inwestycji powołuje się nowe przedsiębiorstwo (uprawnienia budowlane).

W istniejących już przedsiębiorstwach, w których inwestycje polegają na rozbudowie lub przebudowie, czynności inwestora sprawują właściwe przedmiotowo, specjalne komórki organizacyjne wewnątrz samego przedsiębiorstwa (dział czy wydział inwestycji).

Organizacja służby inwestycyjnej

Organizacja służby inwestycyjnej dla przedsiębiorstw nieprodukcyjnych oraz urzędów i instytucji jest nieco odmienna (program egzamin ustny). Najczęściej spotykamy tu dwie formy. Jeżeli w realizacji są np. duże gmachy administracyjne, teatry, szpitale, szkoły wyższe, wówczas odpowiednie ministerstwa lub rady narodowe powołują specjalny zarząd inwestycji. Do realizacji budowy i rozbudowy osiedli, poszczególnych domów mieszkalnych oraz związanych z nimi innych obiektów budownictwa miejskiego, jak żłobki, przedszkola, sklepy, powołane są specjalne dyrekcje budowy osiedli robotniczych.

Dyrekcje te (w skrócie DBOR-y), sprawują funkcję inwestora dla obiektów określonego terenu, np. dla województwa, powiatu, miasta, a nawet dzielnicy miejskiej. Jeżeli na terenie województwa lub miasta istnieje kilka DBOR-ów, wówczas prezydium wojewódzkiej rady narodowej, za zgodą Ministerstwa Gospodarki Komunalnej, powołuje wojewódzki lub miejski zarząd dyrekcji budowy osiedli robotniczych, który kieruje i koordynuje działalność poszczególnych dyrekcji (opinie o programie).
Działalność służby inwestycyjnej jest szeroka i rozległa. Oto główne zadania, które wynikają z zakresu jej działania.

Inwestor załatwia sprawy związane z przygotowaniem dokumentacji prawnej, a więc uzyskuje prawo do terenu, na którym obiekty mają powstać, i troszczy się o wszystkie inne kwestie prawne związane z zamierzoną budową. Następnie zawiera umowę z odpowiednim biurem projektów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Utrzymuje on stały kontakt z projektantami, udziela im wskazówek i wyjaśnień, rozpatruje, zatwierdza i przyjmuje poszczególne części dokumentacji. W czasie
dokonywania tych czynności może żądać od projektantów dokonania odpowiednich zmian, przeróbek czy poprawek (segregator aktów prawnych). Układa plan realizacji, w którym pewne etapy budowy mogą być przewidziane w różnych okresach czasu.

Inwestor wybiera odpowiedniego wykonawcę robót i zawiera z nim umowę. Uzgadnia z nim plan realizacji inwestycji w czasie.
Zdarza się niekiedy, że inwestor dostarcza wykonawcy pewne materiały lub urządzenia, które łatwiej może zdobyć. Musi to być jednak wyraźnie zaznaczone w umowie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami