Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

W przypadku stabilizacji gruntu rodzimego stabilizację należy wykonać jak poprzednio opisano, z tym że w szerokości należy przewidzieć miejsce na ułożenie prowadnic. W takim przypadku układanie nawierzchni betonowej należy przesunąć o okres 10 do 14 dni (program uprawnienia budowlane na komputer).

Nawierzchnię należy układać po ułożeniu warstwy izolacyjnej jak podano wyżej. Badania w czasie budowy. Stabilizacja gruntu cementem wymaga prowadzenia bardzo starannej kontroli w czasie wykonywania. Do najistotniejszych rodzajów badań kontrolnych należą: kontrola jakości materiałów, badania stopnia rozdrobnienia gruntu, jego wilgotności, grubości warstwy stabilizowania, zagęszczenia, regularności profilów oraz wytrzymałości gruntocementu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Materiały bada się zgodnie z obowiązującymi normami, a w szczególności należy badać, czy jakość materiałów nie jest niższa od przyjętych w projekcie. Rozdrobnienie gruntu ustala się przesiewając grunt przez sito o oczkach wielkości 5 mm, przez które powinno przejść co najmniej 80% pobranej próbki.

Badanie wilgotności gruntu należy przeprowadzać metodą ważenia i suszenia dwukrotnie, tj. przed dodaniem cementu i po wymieszaniu na mokro z cementem, ale przed zagęszczeniem (uprawnienia budowlane). Badanie grubości warstwy stabilizowanej wykonuje się przez wykopanie otworów na całą grubość warstwy, sprawdzając równocześnie na podstawie jednolitości koloru dokładność wymieszania. i poprzecznych przeprowadza się w sposób ogólnie przyjęty przy kontroli nawierzchni drogowych. Badanie wytrzymałości gruntocementu na ściskanie przeprowadza się po 7 i 28 dniach na próbkach sporządzanych w czasie stabilizacji o wymiarach kształcie jak w czasie projektowania.

Korzyści wynikające ze stabilizacji gruntu cementem. Na podstawie obserwacji wykonanych dotychczas podbudów z gruntów stabilizowanych cementem można twierdzić, iż te podbudowy w stosunku do podbudów tradycyjnych (kamiennych) dają znaczne korzyści (program egzamin ustny). Tradycyjne podbudowy wymagały znacznej robocizny, a możliwości mechanizacji ograniczały się tylko do zagęszczania kamienia podkładowego i tłucznia. Podbudowa z gruntocementu wykazuje znacznie mniejszą pracochłonność, którą na podstawie obowiązujących katalogów oraz poczynionych obserwacji można ocenić w wysokości zaledwie 30% w stosunku do robót tradycyjnych. Stabilizacja gruntów jest rozwiązaniem bliskim zasadzie użycia na podbudowę wyłącznie materiałów miejscowych. W tym przypadku jedynie cement należy przywozić koleją, co stanowi zaledwie 5% ilości materiałów sprowadzanych koleją do podbudów tradycyjnych (opinie o programie).

Oszczędność na materiałach

Oszczędność na materiałach jest również oszczędnością na transporcie, a więc na środkach transportowych i paliwie. Wszystkie wymienione korzyści prowadzą równocześnie do znacznej obniżki kosztów robót, a tym samym do lepszego wykorzystania stosunkowo małych środków inwestycyjnych. Przy budowie jezdni ulicznych nawierzchnie betonowe stosowane są od dość dawna zarówno w kraju, jak i za granicą. Charakteryzując te nawierzchnie w specyficznych warunkach ich pracy w mieście, należy zwrócić uwagę na następujące dodatnie i ujemne cechy (segregator aktów prawnych).

Do zalet tych nawierzchni należy zaliczyć:
- stosunkowo dużą szorstkość, przez co polepsza się warunki bezpieczeństwa ruchu,
- odporność na niszczące działanie benzyny i smarów,
- możliwość kolorowania masy betonowej,
- możliwość stosowania na słabych podłożach gruntowych.

Do wad zalicza się:
- trudności konserwacji i przeprowadzania napraw,
- trudności dostępu do ciągów uzbrojenia, jeśli znajdują się one w jezdni, z wyjątkiem kanalizacji (przed wykonaniem nawierzchni betonowej należy uprzednio przełożyć przewody z jezdni do pasów chodnikowych, uzupełnić ich przebiegi wg stanu przewidzianego programem uzbrojenia terenu i wykonać wszystkie podłączenia domowe),
- konieczność zachowania jednorodności podłoża gruntowego,
- trudność zastosowania pełnej mechanizacji wykonawstwa robót,
- nikłe walory estetyczne ze względu na sieć szczelin dylatacyjnych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !