Blog

30.05.2018

Stalowe konstrukcje budowlane - pytania

W artykule znajdziesz:

Stalowe konstrukcje budowlane - pytania


Konstrukcje stalowe budowlane: Warunki wykonania i odbioru

 


Podaj rodzaje podlewek w zależności od ich grubości ( t ), wykonywanych między powierzchnią fundamentu o stopą stalową.
Odp: do 25mm zaczyn cementowy, 25-55 mm zaprawa cementowa, ponad 5cm zaprawa cementowa wilgotna nie słabsza niż B20


Podaj minimalną długość spoin szczepnych dla materiałów o grubości mniejszej niż 12mm.
Odp: grubość elementu grubszego x 4


Podaj wzór na obliczanie siły sprężenia So [N].
Odp: S0=0,7xRmxAs - wytrzymałość śruby na rozciąganie, -przekrój śruby


Wymień co najmniej 3 rodzaje oceny montażu konstrukcji.
Odp: pomiar geodezyjny, stan rozpór, śrub montażowych, badanie spoin, powłok malarskich.


Jaki jest zakres normy PN - B - 06200:2002 ?
Odp: zasada opracowania dokumentacji technicznej oraz procesów wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych budowlanych zapewniające odpowiedni poziom niezawodności.


Co powinna obejmować dokumentacja projektowa?
Odp: specyfikacje, rys warsztatowe, projekt budowlany, opis techniczny, obliczenia statyczne


Co powinna obejmować dokumentacja wykonawcza?
Odp: harmonogram, plan bioz, projekt montażu, dokumentacja technologiczna, dokumentacja wysyłkowa, deklaracje zgodności, dokumentacje kontroli jakości.


Stosowanie jakiego cementu zaleca się do podlewki cementowej między powierzchnią fundamentu a stopą stalową?
Odp: cement portlandzki klasy min 32,5


Jaki powinien być rodzaj podlewki zależnie od grubości warstwy?
Odp: t<25mm zaczyn cementowy, 25<=t<50mm – płynna zaprawa cementowa 1:1, t>50mm wilgotna zaprawa cementowa 1:2 lub beton z drobnym kruszywem min B20


Czy dopuszcza się znakowanie części konstrukcji przy pomocy przecinaka?
Odp: nie dopuszcza się znakowania przy pomocy przecinaka.


Czy dopuszcza się ręczne cięcie termiczne elementów konstrukcji?
Odp: tylko w przypadkach gdy nie można stosować cięcia mechaniczengo.


Czy elementy stalowe mogą być kształtowane plastycznie (gięte, prostowane, prasowane) na gorąco lub na zimno?
Odp: pod warunkiem gdy właściwości materiały nie ulegną pogorszeniu poniżej wymaganego poziomu.


Jaki powinien być promień gięcia blach i kształtowników walcowanych na gorąco?
Odp: powinien spełniać warunki r>25 b przy gięciu wokół osi symetrii, r>45b przy gięciu wokół osi nie będącej osią symetrii. b- grubość blachy lub wysokości kształtownika.


Podać sposoby wykonywania otworów pod śruby, sworznie i nity.
Odp: wiercenie, wykrawanie, przebijanie


Określić sposób wykonania otworów owalnych pod śruby i sworznie.
Odp: wykrawanie, lub wiercenie dwóch otworów i wykończenie ręczne bądź mechaniczne.


Co określa się w planie spawania?
Odp:technologia spawania, podział na podzespoły, kolejność spawania, zmiany położenia części w trakcji spawania, szczegóły oprzyrządowania, przedsięwzięcia w celu uniknięcia pęknięć, zakres kontroli badań i odbioru, wymagania dotyczące identyfikacji spoin.


Podać sposoby unieruchamiania części złożonych do spawania.
Odp: za pomocą spoin szczepnych lub odpowiedniego oprzyrządowania


Opisać dokręcanie śrub w złączach wielośrubowych nie sprężanych.
Odp: śruby powinny być dokręcane do pierwszego oporu, sukcesywnie od środka każdego złącza wielośrubowego ale nie powinny być przeciążane


Wymienić metody dokręcania śrub w połączeniu sprężanym.
Odp: śruby powinny być wstępnie dokręcone ręcznie, dokręcenie śrub należy wykonać sukcesywnie od środka każdego złącza do uzyskania równomiernego napięcia śrub. Metody(kontrolowanego momentu dokręcania, kontrolowanego obrotu nakrętki, kombinowaną, bezpośrednich wskaźników napięcia)


Kiedy należy przewidzieć otwory odpowietrzające w blasze podstawy słupa?
Odp: jeżeli odległość od krawędzi podstawy jest większa niż 150 mm


Określić sposób wypełniania betonem kielichów stóp, po osadzeniu słupów.
Odp: należy wypełniać betonem klasy nie niższej niż klasa fundamentu, do wysokości 2/3 głębokości kielicha, pozostałą część kielicha wypełnić po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości pierwszej warstwy i po usunięciu klinów montażowych.


Jaka powinna być głębokość studzienki na śrubę kotwiącą słupa ( w stosunku do głębokości zakotwienia)?
Odp: głębokość powinna być większa o 150 mm od głębokości zakotwienia.


Podaj dokładność usytuowania podstawy słupa w stosunku do wymaganego poziomu.
Odp: Δ: +25, -5mm


Wymień rodzaje dopuszczalnych odchyłek wymiarowych przekroju kształtowników spawanych od wymiarów nominalnych.
Odp: odchyłka wysokości, odchyłka szerokości pasa, położenie środnika, prostopadłości pasa do środnika, płaskości pasów, wymiarów przekroju, i prostokątności w miejscach przepon, deformacja ścianki.

 

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami