Blog

07.04.2022

Stan odkształcenia

W artykule znajdziesz:

Stan odkształcenia

Stan odkształcenia - stan ciała ulegającego odkształceniu wskutek działających nań naprężeń; stan ten może być w każdym punkcie ciała scharakteryzowany przez tensor odkształcenia - zespół sześciu składowych odkształcenia (trzy odkształcenia liniowe i trzy kąty) stan odwzbudzeniowy (przekaźnika) - ei stan przekaźnika w chwili, gdy nie przepływa przez niego prąd stan pasywny* (metalu) - stan, w którym metal aktywny w szeregu napięciowym metali (mniej szlachetny) zachowuje się jak metal pasywny (bardziej szlachetny) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stan plastyczny - stan materiału, w którym wzrost naprężeń prowadzi do odkształcenia plastycznego materiału bez naruszenia jego spójności występuje np. w metalach po przekroczeniu zakresu odkształceń sprężystych lub w polimerach powyżej temperatury płynięcia stan plazmy - stan materii w wysokich temperaturach. w których atomy ulegają całkowitej lub prawie całkowitej jonizacji i materia składa się z elektronów i jonów dodatnich (jąder atomowych) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Stan podkrytyczny (reaktora jądrowego) - stan reaktora, przy którym współczynnik reprodukcji neutronów jest mniejszy od jedności, w związku z czym w paliwie jądrowym nie może przebiegać łańcuchowa reakcja rozszczepienia stan podstawowy (atomu) - stan normalny stan pracy - zespół wartości wielkości charakterystycznych określających działanie maszyny (lub innego urządzenia) w danej chwili stan pscudokrystaliczny - stan pośredni między gazem a ciałem krystalicznym, właściwy cieczom. zwłaszcza w pobliżu temperatury krzepnięcia; ciecz składa się w tym stanie z mikroskopowych obszarów wykazujących uporządkowanie bliskiego zasięgu stan pułapkowy - pułapka stan rezonansowy (atomu), stan nietrwały - stan atomu, z którego może on przez promieniowanie powrócić bezpośrednio do stanu normalnego (uprawnienia budowlane).

Stan roboczy

Stan roboczy - stan, w którym urządzenie działa pod normalnym obciążeniem stan równowagi termodynamicznej - stan układu termodynamicznego, który ustala się samorzutnie w czasie, w odizolowaniu od oddziaływań zewnętrznych, i pozostaje niezmienny w czasie, jeśli nie występują oddziaływania zewnętrzne, tzn. gdy parametry stanu tego układu nie ulegną zmianie (program egzamin ustny).

Stan singletowy, singlet - stan (term) atomowy lub cząsteczkowy, dla którego liczba kwantowa spinowa S = 0, a multipletowość równa jest 1 stan skupienia - stan fizyczny, w którym występuje materia w określonych warunkach ciśnienia i temperatury; o różnicach pomiędzy poszczególnymi stanami skupienia decydują oddziaływania pomiędzy cząstkami i ich wzajemne odległości; zazwyczaj wyróżnia się 3 s.s.: gazowy, ciekły i stały; w przypadku występowania polimorfizmu substancja może mieć kilka stałych stanów skupienia; obecnie jako niezależny s.s. wyróżnia się także stan plazmy (opinie o programie).

Stan stacjonarny, stan ustalony - stan układu, w którym wszystkie parametry mają wartości niezmienne w czasie stan standardowy (składnika w danej jazie) - wybrany dowolnie stan termodynamiczny, względem którego określa się wielkości termodynamiczne składnika w danej fazie; w najprostszym przypadku s.s. może być stan czystego składnika lub stan składnika w roztworze nieskończenie rozcieńczonym stan surowy - stan, w którym budowa obiektu (mieszkalnego lub przemysłowego) została doprowadzona do „wiechy”: obiekt jest gotowy bez żadnych elementów wykończenia (bez tynków’, urządzeń sanitarnych, instalacji oświetleniowej, gazowej itp.) (segregator aktów prawnych).

Stan szklisty - stan materii pośredni między ciekłym a stałym stanem skupienia, termodynamicznie metastabilny, charakteryzujący się uporządkowaniem w czasie (jak w kryształach), ale brakiem uporządkowania w przestrzeni (jak w cieczach) stan termodynamiczny -» stan makroskopowy stan trypletowy, tryplet - stan (term) atomowy lub cząsteczkowy, dla którego liczba kwantowa spinowa S = I i możliwe są trzy rzuty spinu na kierunek zewnętrznego pola magnetycznego, którym odpowiadają trzy wartości liczby kwantowej magnetycznej spinowej M, = ± 1 lub 0 (multipletowość termu równa się 3 (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami