Stopień agresywności

Stopień agresywności

Stopień agresywności można zmniejszyć o jeden w gruntach o zwierciadle wody poniżej poziomu posadowienia budowli a także wówczas, gdy kontakt z wodą gruntową jest krótkotrwały oraz przy małej częstotliwości okresów zwilżania. Jako odpowiadające temu warunkowi można przyjąć łączne okresy nawilżania nie dłuższe niż 60 dni w roku bez możliwości szybkiego odparowania wody z konstrukcji oraz przy zmianach poziomu wody nie więcej niż 4 razy w roku. Dotyczy to również oddziaływania opadów atmosferycznych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dla elementów masywnych, których grubość jest większa niż 0,5 m, dopuszcza się zmniejszenie stopnia agresywności o jeden. Przy ocenie agresywności należy uwzględnić okres eksploatacji konstrukcji. Dla elementów, których przewidywany okres eksploatacji wynosi mniej niż 25 lat, stopień agresywności dopuszcza się o stopień niższy. Dla obiektów eksploatowanych powyżej 75 lat stopień ten zwiększa się o jeden.

W przypadku gdy istnieje możliwość odpadania lub usuwania w jakikolwiek sposób produktów korozji, stopień agresywności należy zwiększyć o jeden. Dla powierzchni, z których odparowuje przesiąkająca woda, agresywność środowiska należy powiększyć o jeden stopień (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dla oceny stopnia agresywności środowiska ciekłego w określonych przypadkach niezbędne są następujące dane: skład chemiczny wody, charakterystyka oddziaływania wody na beton (swobodne omywanie, napór jednostronny, obecność gruntu i charakterystyka jego filtracji wyrażona współczynnikiem kf), występowanie powierzchni odparowania wilgoci, szczelność betonu, którą może charakteryzować stopień wodoodporności W, rodzaj cementu, rodzaj kruszywa, wymiary i rozczłonkowanie konstrukcji, rodzaje stali (uprawnienia budowlane).

Zmiany składu chemicznego środowiska wodnego w procesie eksploatacji obiektów zaleca się określać na podstawie projektu technologicznego. Przy zmianach składu chemicznego środowiska, w zależności od pory roku, dla oceny należy przyjmować największą agresywność występującą co najmniej w ciągu miesiąca. Przy ustalaniu stopnia agresywności środowiska wodno-gruntowego należy przewidywać możliwość jego zmiany wynikającej z warunków eksploatacji zakładów przemysłowych (program egzamin ustny).

Środowiska stałe

Środowiska stałe stają się w zasadzie agresywne, gdy mogą być rozpuszczane w wodzie. Do środowisk stałych agresywnych można zaliczyć grunty zanieczyszczone substancjami działającymi korodująco na beton. Agresywność gruntu należy rozpatrywać łącznie z agresywnością wody gruntowej zawartej w tym gruncie. Agresywność pyłów (różnych soli) zmienia się w zależności od ich właściwości hydrofilowych, rozpuszczalności w wodzie, stopnia ich elektrolitycznej dysocjacji i aktywności jonów (opinie o programie).

Środowisko agresywne przy udziale czynników biologicznych powstaje wówczas, gdy organiczne związki siarki zawarte w roślinach ulegają rozkładowi z wydzielaniem siarkowodoru (H2S), który jest utleniany przy współudziale bakterii do S i S04. W konsekwencji mamy do czynienia z korozją siarczanową betonu. Podobne zjawiska obserwuje się w kolektorach i komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych) (segregator aktów prawnych). Ścieki te, jeśli nie są zmieszane z kwaśnymi, są obojętne lub słabo zasadowe, tak że nie zachodzi tu obawa korozji kwasowej. Ponieważ jednak ścieki zawierają liczne substancje pochodzenia organicznego, to w określonych warunkach podlegają one gniciu, przy czym wydziela się siarkowodór. Dlatego też części konstrukcji betonowych nie zanurzone w ściekach (sklepienia i stropy nad kolektorami i kopuły w komorach fermentacyjnych) są bardziej narażone na korozję niż konstrukcje stale zanurzone w ściekach.

Stały prąd elektryczny, mając dostęp do konstrukcji żelbetowej, powoduje w niej proces elektrolizy. Jak potwierdziły doświadczenia, w elementach budowlanych należycie wyschniętych i znajdujących się w suchym powietrzu, najczęściej nie występują zniszczenia spowodowane działaniem elektrolitycznym (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !