Blog

13.12.2021

Stopnie agresywności środowiska

W artykule znajdziesz:

Stopnie agresywności środowiska

Stopnie agresywności środowiska

Stopnie agresywności środowiska wodnego przyjęte są w warunkach stałego oddziaływania środowiska w temperaturze 20-25 °C. Przy podwyższeniu temperatury do 50-70 °C agresywność środowiska powiększa się o jeden stopień w przypadku procesów korozji II rodzaju i obniża się o jeden stopień w obecności procesów korozji I i II rodzaju (program uprawnienia budowlane na komputer).
Ciśnienie wody agresywnej nie powinno przekraczać wysokości 10 m. W przypadku wyższego ciśnienia wody stopień agresywnego oddziaływania ustala się indywidualnie.

W przypadku oddziaływania roztworów kwasów, ługów i soli, których stężenie przewyższa wielkości, a także przy zastosowaniu innych rodzajów cementów, stopień agresywności ustala się na zasadzie specjalnych badań (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Nawet przy gruntach nienawodnionych, lecz ulegających nieznacznemu zawilgoceniu w strefie styku z konstrukcją, stopień agresywnego działania gruntów ustala się tak samo, jak dla środowiska wodnego w zależności od zawartości w gruntach soli magnezowych, siarczanów i chlorków. Przy tym graniczne stężenia soli magnezowych, siarczanów i chlorków w agresywnych gruntach (mg/kg gruntu przy określeniu w wyciągu wodnym) przyjmuje się jako półtorej wartości granicznych stężeń dla środowiska wodnego (w mg/1).

Wskaźniki środowiska wodnego w zależności od WIC betonu, gdzie jako kryterium szczelności przyjmuje się wartość W/C przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków uzyskiwania szczelności betonów (skład granulometryczny, sposób układania i pielęgnacji betonu itp.) (uprawnienia budowlane).
W przypadku odziaływania kwasów, ługów i soli, których stężenie przewyższa wartości jak również przy zastosowaniu specjalnych rodzajów cementów, stopień agresywności ustala się na podstawie indywidualnych doświadczeń i badań (program egzamin ustny).

Klasyfikacja agresywnych środowisk ciał stałych

Stopień agresywności ciał stałych w stosunku do materiałów konstrukcji określa się ich rodzajem, dyspersją, rozpuszczalnością w wodzie, okresem oddziaływania tego środowiska oraz wilgotnością względną powietrza.
Jako wyjściowe dane do projektowania zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji budowlanych w budynkach przemysłowych o środowiskach agresywnych należy uwzględnić dane technologiczne, odnośnie rodzaju i stężenia tych środowisk oraz warunków cieplno-wilgotnościowych, a także uwzględnić wyniki badań warunków inżynieryjno-geologicznych dotyczące poziomu i składu chemicznego wód gruntowych, gruntów itp. (opinie o programie).

Na podstawie projektu technologicznego i badań inżynieryjno-geologicznych można ustalić stopnie agresywnego oddziaływania środowisk na materiały konstrukcji budowlanych, co jest niezbędnym warunkiem prawidłowego wyboru rozwiązania projektowego.
Przy projektowaniu ochrony przeciwkorozyjnej konstrukcji budowlanych należy brać pod uwagę warunki hydrogeologiczne i klimatyczne na miejscu budowy, charakter i stopień spodziewanego oddziaływania agresywnego środowiska, warunki eksploatacji obiektu, właściwości stosowanych materiałów, typ konstrukcji budowlanych, koszty i wskaźniki techniczno-ekonomiczne zabezpieczeń ochronnych.

Niezależnie od powyższego, przy projektowaniu sposobów ochrony przed korozją w budynkach związanych z przetwórstwem spożywczym oraz w obiektach, w których występuje wydzielanie substancji radioaktywnych i pary rtęci, należy dodatkowo uwzględnić wymagania specyfiki produkcji (segregator aktów prawnych).
Przy projektowaniu budowli przemysłowych należy przede wszystkim uwzględniać środki zaradcze, w celu obniżenia agresywnego oddziaływania środowiska, np. przez hermetyzację aparatury i transportu, stosowanie specjalnej miejscowej wentylacji dla obniżenia stężenia agresywnych gazów, zabezpieczania normalnych warunków cieplno-wilgotnościowych, a także w miarę możliwości obniżenie poziomu wód gruntowych (promocja 3 w 1).

Do wykonania elementów budowlanych podlegających oddziaływaniu środowisk agresywnych, zaleca się użycie w tych środowiskach odpowiednio odpornych materiałów, zgodnie z wymaganiami technologiczno-ekonomicznymi.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami