Stropy rozdzielni wnętrzowych

Stropy rozdzielni wnętrzowych

Stropy rozdzielni wnętrzowych są wykonywane z żelbetu na mokro, rzadziej z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Prefabrykacja i typizacja stropów napotyka znaczne trudności z uwagi na różnorodność wymiarów celek i związanych z nimi wycięć w stropach oraz niedostosowanie wymiarów celek do modułu budowlanego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ściany rozdzielni mogą być murowane z cegły lub wykonane z prefabrykatów. Dach (lub strop nad rozdzielnią) może być ułożony na konstrukcji stalowej; wykonywany jest z-żelbetu lub z innych materiałów niepalnych.
Rozdzielnie napowietrzne. Rozdzielnia napowietrzna jest to taka rozdzielnia, której konstrukcja, urządzenia rozdzielcze,  aparatura pomiarowa i niektóre urządzenia pomocnicze są przystosowane do ustawienia na wolnym powietrzu.
Przy obliczaniu konstrukcji wsporczych i ich fundamentów należy brać pod uwagę siły pochodzące z naciągu przewodów i od parcia wiatru zgodnie z PN/E-05100. Przewody giętkie mogą być zawieszone na bramkach przelotowo lub odciągowo (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W przypadku zawieszenia odciągowego, bramki pośrednie można obliczać na siły poziome równe 2/3 naciągu przewodów. Bramki końcowe należy obliczać na pełny naciąg. Należy również uwzględniać ciężar łańcuchów izolatorów, przewodów, odgałęzień oraz ciężar montażowy (sprzęt montażowy, monterzy itd.).
W otoczeniu rozdzielni nie powinny się znajdować obiekty, które mogłyby zagrażać urządzeniom rozdzielni (budynki łatwopalne, zbiorniki lub składy materiałów łatwopalnych, obiekty powodujące roszenie, wydzielające żrące wyziewy itp.) (uprawnienia budowlane).
Transformatory umożliwiają podwyższenie lub obniżenie napięcia, zależnie od potrzeby podyktowanej racjonalnym użytkowaniem energii. Transformatory są ustawiane w specjalnych pomieszczeniach, tzw. komorach lub na wolnym powietrzu.

Komory transformatorowe powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
a) komory należy wykonywać z materiału ognioodpornego,
b) niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego chłodzenia transformatora,
c) wymiary i wyposażenie komory powinny zapewniać warunki bezpiecznej obsługi,
d) każdy transformator musi być ustawiony w rozdzielnej komorze; we wspólnej komorze mogą być ustawione dwa transformatory o mocy do 500 kVA każdy pod warunkiem, że zasilanie odbiorców dopuszcza możliwość równoczesnego wyłączenia obu transformatorów,
e) posadzki w komorach transformatorów powinny mieć spadek 2-5% w kierunku ścieków olejowych,
f) pod transformatorami olejowymi o mocy większej niż 630 kVA należy przewidzieć pojemnik ściekowy na zatrzymanie co najmniej 20% oleju; pojemnik powinien być przykryty filtrem żwirowym (program egzamin ustny),
g) komora transformatora olejowego powinna mieć wyjście bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Konstrukcja fundamentów pod transformatory

W komorach transformatorowych głównym elementem nośnym jest strop nad pojemnikiem oleju. Strop ten wykonuje się w postaci płyty z dużym otworem kwadratowym lub prostokątnym w środku. W kierunku podłużnym komory biegną od drzwi dwie belki żelbetowe (opinie o programie). W górnej części belki są osadzone ceowniki z obniżonymi do 2 cm stopkami odwróconymi ku górze. Ceowniki te spełniają rolę szyn, po których wtacza się transformator do komory.
Wymiary belek zależą od ciężaru transformatora. Wymiary ceowników zależą od szerokości bieżników kół.

Pojemnik oleju wykonuje się w formie żelbetowego zbiornika nakrytego siatką stalową. Na siatce usypuje się warstwę żwiru grubości 15-20 cm. Dno pojemnika wykonuje się ze spadkiem w kierunku przedniej ściany komory; spadek dna ułatwia usuwanie oleju. Pojemnik oleju stanowi zabezpieczenie awaryjne (segregator aktów prawnych).

Komory dla transformatorów są wykonywane w dwojaki sposób:
a) transformator jest ustawiony na poziomie ±0,00,
b) transformator jest ustawiony na poziomie rampy kolejowej (w przypadku transportu kolejowego) lub rampy samochodowej.

W przypadku pierwszym przed komorą wykonuje się studzienkę przykrytą kratą (promocja 3 w 1). Studzienka jest połączona z przestrzenią pod transformatorem (nad pojemnikiem oleju i filtrem żwirowym) i umożliwia dopływ chłodnego powietrza do komory.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !