Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia - to znaczy magisterskie umożliwiają zdobycie uprawnień budowlanych w specjalizacji odpowiedniej dla konkretnego kierunku. Tym samym, jeżeli kierunek studiów jest odpowiedni, po odbyciu odpowiedniej praktyki można ubiegać się o uprawnienia budowlane w pełnym zakresie - bez ograniczeń (segregator aktów prawnych). Przykładowo, po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo, można uzyskać uprawnienia drogowe bez ograniczeń. Wymagane jest odbycie rocznej praktyki w zakresie projektowania oraz rocznej na budowie - jeżeli dana osoba stara się o uprawnienia budowlane projektowe. W przypadku uzyskiwania uprawnień projektowo - wykonawczych, praktyka trwa łącznie trzy lata. Konieczne jest również zdanie egzaminu umożliwiającego sprawdzenie wiedzy kandydata. Ukończenie studiów drugiego stopnia w kierunkach pokrewnych dla danej specjalizacji - np. architektury dla specjalizacji konstrukcyjno - budowlanej, daje możliwość otrzymania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie, oczywiście po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej i zdaniu egzaminu. 

 

Lista kierunków odpowiednich oraz pokrewnych dla danych specjalizacji znajduje się w rozporządzeniu (promocja 3 w 1). Niektóre kierunki studiów drugiego stopnia, choć są pokrewne dla niektórych specjalizacji, nie są zawarte w rozporządzeniu, dlatego też absolwenci takich studiów nie mogą otrzymać określonych uprawnień budowlanych. Przykładowo, absolwenci kierunku transport otrzymują wykształcenie w zakresie kolei i dróg, jednak mogą otrzymać jedynie uprawnienia budowlane w zakresie kolei. W wielu przypadkach, studia drugiego stopnia na określonym kierunku można rozpocząć jedynie po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na tym lub pokrewnym kierunku. Oznacza to, że inżynierowie automatyki nie zostaną przyjęci na studia II stopnia w zakresie budownictwa, a tym samym, nie posiadając tytułu magister inżynier budownictwa, nie mogą otrzymać uprawnień budowlanych - np. w specjalizacji konstrukcyjnej. Ma to swoje uzasadnienie w przekazywanej na studiach wiedzy (uprawnienia budowlane).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !