Styki montażowe

Styki montażowe
Styki montażowe

Najkorzystniej jest, ażeby stanowiska do scalania znalazły się w zasięgu działania urządzenia obsługującego plac składowy (wzgl. urządzenia montażowego w przypadku scalania przy miejscu montażu). W przeciwnym przypadku dla obsługi stanowisk do scalania elementów trzeba zastosować oddzielne urządzenia dźwigowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ogólnie biorąc montowanie konstrukcji stalowych przy zastosowaniu scalania jest metodą bardzo ekonomiczną, pozwalającą na lepsze wykorzystanie urządzeń montażowych, zmniejszenie prac montażowych, wykonywanych w niekorzystnych warunkach (łączenie elementów na znacznych nieraz wysokościach, które zmuszają do stosowania kosztownych zabezpieczeń), co w rezultacie prowadzi do zmniejszenia pracochłonności i przyspieszenia wykonania robót montażowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przed dostarczeniem elementu do montażu należy przygotować przede wszystkim miejsca połączeń montażowych. Przygotowanie to polega na dokładnym oczyszczeniu powierzchni styków oraz sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania. Styki montażowe są najważniejszym miejscem w konstrukcji, a jednocześnie najsłabszym, dlatego też powinny być wykonywane ze szczególną starannością (uprawnienia budowlane).

W przypadku poważniejszych odchyłek w wymiarach, które mogą spowodować nieprzyleganie płaszczyzn stykowych łączonych elementów lub niepasowanie zazębień stykowych - miejsce styku powinno być doprowadzone do prawidłowego stanu przez wyrównanie powierzchni stykowych względnie przez wyprostowanie ich za pomocą dźwigników lub podręcznych pras (program egzamin ustny).

Ogólną zasadą stosowaną przy projektowaniu styków i połączeń jest, aby umożliwiały one jak najszybsze prowizoryczne usztywnienie ustawionego elementu, przy czym najlepsze byłoby takie połączenie, które zabezpieczałoby montowany element przed przewróceniem się bez konieczności wykonywania jakiegokolwiek usztywnienia prowizorycznego.

Oparcie wiązara

Połączenie przez oparcie wiązara dolnym pasem na głowicy słupa wymaga prowizorycznego usztywnienia niezwłocznie po jego ustawieniu:

  • połączenie przez przymocowanie wiązara do bocznej ścianki shipa wymaga prowizorycznego podparcia wiązara na czas montażu,
  • połączenie przez oparcie wiązara górnym pasem na głowicy słupa nie wymaga żadnego usztywnienia w czasie montażu. W czasie podnoszenia montowanych elementów (a szczególnie przy ich podnoszeniu z miejsca składowania) powstają w nich naprężenia, odmienne od uwzględnionych w obliczeniach statycznych (opinie o programie).

W wielu przypadkach naprężenia te nie są niebezpieczne ze względu na występujące tu tylko obciążenie od ciężaru własnego elementu. Przy projektowaniu montażu konstrukcji należy dążyć, aby warunki statyczne, występujące przy podnoszeniu elementu zbliżone były swoim charakterem do warunków, w jakich element ten będzie pracował w konstrukcji (co można uzyskać przez odpowiednie zawieszenie elementu).

Jest to jednak trudne do osiągnięcia i najczęściej warunki montażowe odbiegają od warunków pracy elementu w konstrukcji, a nawet w niektórych przypadkach występują w nim w czasie montażu dodatkowe naprężenia o odwrotnym znaku w stosunku do tych, na które jego konstrukcja była liczona. Ponadto dodatkowe naprężenia wywołują działające na element w czasie podnoszenia go siły boczne, które po ustawieniu elementu w konstrukcji przejmowane są przez tęźniki i stałe usztywnienia poprzeczne całej konstrukcji danego obiektu (segregator aktów prawnych).

W związku z tym każdy podnoszony element powinien być sprawdzony pod względem statycznym przy uwzględnieniu warunków, jakie będą występowały podczas jego montażu, a w przypadku występowania naprężeń niebezpiecznych element taki należy odpowiednio wzmocnić.

Wielkość i kierunek działania tych sił zależne są w znacznej mierze od sposobu podwieszenia elementu do haka urządzenia podnośnego. W przypadku bowiem niemożności zastosowania sposobu podwieszenia eliminującego całkowicie powstawanie sił i naprężeń wewnątrz elementu, przekraczających naprężenia dopuszczalne (szczególnie w elementach o znikomej sztywności poprzecznej), zachodzi konieczność czasowego, pełnego wzmocnienia elementu na okres montażu (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !