Suche mieszanki betonowe

Suche mieszanki betonowe

Zagadnienie powyższe ma duże znaczenie praktyczne dla suchych mieszanek betonowych; z biegiem czasu, na skutek powiększania się porowatości kontrakcyjnej, mogą one uzupełniać pierwotny niedobór wody i kontynuować proces hydratacji cementu (program uprawnienia budowlane na komputer).

W tym samym czasie wytrzymałość Rpc osiągnęła tylko 0,648 wartości R™, przy czym przez cały rozpatrywany czas tężeni; (14 dni), istniejący w zaprawie przechowywanej na powietrzu wskaźnik W/C był większy od wskaźnika w/,, potrzebnego do pełnej hydratacji cementu (w/, = = 0,20). Z danych tych wynika, że spadek wytrzymałości na ściskanie zapraw
przechowywanych na powietrzu jest tego samego rzędu, co spadek ilości wody atakującej w tym przypadku zewnętrzne powierzchnie ziarn cementowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Omawiane badania autora wykazały ponadto, zależy ściśle od kształtu i wymiarów ciała oraz od czasu tężenia. Dla walców 0 8/8 cm średnia wartość

Wpływ sposobu pielęgnacji na cechy wytrzymałościowe betonu.

Szczególny wpływ wytrzymałościotwórczy wywiera pielęgnacja w pierwszych dniach po wykonaniu betonu, gdy następuje największy przyrost jego wytrzymałości. Wówczas uwodnione otoczki ziarn cementu są jeszcze cienkie i woda łatwo przez nie przenika do wnętrza (uprawnienia budowlane). Każda wchłonięta w tym okresie przez beton ilość wody powiększa stopień hydratacji cementu.
Zaniedbanie pielęgnacji betonu w okresie początkowym jego tężenia przynosi nieodwracalne, ujemne skutki wytrzymałościowe.

Na skutek niedoboru wody następuje szybsza krystalizacja uwodnionych już minerałów cementu i wysychanie gelu, co wywołuje kruchość powstałego kamienia cementowego i przerwanie hydratacji głębszych warstw ziarn cementu (program egzamin ustny). Końcowa wytrzymałość próbek wyniosła po pielęgnacji na powietrzu tylko 53,7% przy ściskaniu i 69,9% przy rozciąganiu, w odniesieniu do wytrzymałości próbek przechowywanych w wodzie. Dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne, polegające na moczeniu w wodzie czy też naparzaniu próbek uprzednio przechowywanych na powietrzu, nie dały zadowalających rezultatów (opinie o programie).

Spadek wytrzymałości

Próbki z zaprawy wibrowanej 1 : 2 przechowywane 2 tygodnie w wodzie po 4, 8 i 12 tygodniach przechowywania na powietrzu wykazały w porównaniu z pielęgnacją wodną wyraźny spadek wytrzymałości, wynoszący 28,8% przy ściskaniu i 18,3% przy rozciąganiu. Spadek ten w przypadku naparzania przez 2 dni po 4, 8 i 12 tygodniach uprzedniego przechowywania na powietrzu wyniósł odpowiednio 34,5 i 24,0%.

Podobnie badania K. Flagi wykazały, że beleczki 4x4x16 cm z zaprawy normowej 1:1:2:06, przechowywane przez 10 tygodni po wykonaniu w warunkach powietrzno-suchych o t = 20°C i rp = 60%, a następnie przez 55 tygodni moczone w wodzie, wykazały przy ściskaniu tylko 74,9%, a przy zginaniu 91,1% tej wytrzymałości, którą osiągnęły beleczki świadkowe moczone przez 65 tygodni w wodzie (segregator aktów prawnych).

L. Suwalski i W. Lenkiewicz stwierdzili, że trwały spadek wytrzymałości po początkowej pielęgnacji powietrznej jest mniejszy dla zapraw bardziej porowatych oraz zapraw zawierających mniej cementu. I tak dla zaprawy cementowej 1 : 2, zagęszczanej przez ubijanie, trwały spadek wytrzymałości po pielęgnacji wyniósł po 14 tygodniach tężenia 15,8% przy ściskaniu i 8,0% przy rozciąganiu, wobec odpowiednio 28,8 i 18,3% dla ściślejszej zaprawy wibrowanej 1 : 2. Podobnie chuda zaprawa wibrowana 1:4 dała trwały spadek wytrzymałości o wielkości odpowiednio 16,3 i 17,7% wobec 28,8 i 18,3% dla tłustej zaprawy wibrowanej 1:2 (promocja 3 w 1).

Sytuację znacznie poprawia początkowa, choćby krótkotrwała pielęgnacja wodna, co ilustrują wyniki badań W. S. Atkinsa, opublikowane przez T. Watersa.
Badania te przeprowadzone były na betonach wykonanych ze zwykłego cementu portlandzkiego i piasku oraz grysu wapiennego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami