Sztywne zamocowania

Sztywne zamocowania
Sztywne zamocowania

W tych warunkach można założyć, że powstaną jedynie dwa przypadki wy boczenia miejscowego. Należy teraz wykazać, który z nich powstanie w rzeczywistości. Odpowiedzi poszukamy, obliczając wartość krytyczną P dla obu schematów. W praktyce zrealizuje się ten, dla którego wartość krytyczna będzie mniejsza (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wyobraźmy sobie, że z każdego z dwu schematów wycinamy układ prętów ABCD złożony z odcinka podłużnicy BD i odcinka stojaka AC, połączonych ze sobą za pomocą złącza krzyżowego (węzłem prostym). Punkty B i D wyciętej figury leżą w środku prętów podłużnicy, a punkty C i A w środku prętów stojaków, tj. w połowic wysokości kondygnacji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wyjmijmy te dwa wyodrębnione układy prętów, dodajmy podpory i przyłóżmy do nich siły zewnętrzne w sposób pozwalający na przywrócenie im stanów naprężenia i odkształcenia, jakie w nich istniały w rusztowaniu, tzn. przyłóżmy siły ściskające P w stojakach oraz momenty zginające wywołane przez sztywne zamocowania. Punkty przegięcia zastąpmy przegubami dającymi tylko reakcje pionowe (uprawnienia budowlane).

Z przytoczonych obliczeń wynika, że obciążenie krytyczne stojaków skrajnych jest określone wartością P rD11 lub P’D, a obciążenie krytyczne stojaków wewnętrznych jest równe P!Dy lub P".

W celu uzupełnienia podanych wiadomości należy jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy rusztowanie poddane siłom rozłożonym nierównomiernie na stojakach nie dozna pochylenia krytycznego. Otóż na podstawie obliczeń ramy obciążonej różnymi siłami P i P’ wynika, że obciążenie całkowite pochylenia krytycznego 9D zmienia się nieznacznie przy zmianie stosunku P/P’ w granicach od zera do nieskończoności. Wartość maksymalną 9D otrzymamy w przypadku równości obciążeń stojaków P = P’ (program egzamin ustny). Wartość minimalną 9D, bardzo bliską wartości maksymalnej, otrzymamy dla przypadku, gdy obciążony jest tytko jeden stojak (P/P’ = co lub 0). Różnica między tymi wartościami jest bardzo mała, można ją pominąć i bazować na przykład na wartości maksymalnej. Branie pod uwagę wartości minimalnej obciążenia 9D prowadziłoby do zmniejszenia współczynnika bezpieczeństwa o kilka dziesiętnych. Nie ma to większego znaczenia, gdyż wartość współczynnika jest równa 3+4 i jest przyjęta właściwie w sposób dowolny.

Pochylenie krytyczne

Uogólniając uzyskane wyniki można stwierdzić, że wartość 9D przedstawia w dużym przybliżeniu obciążenie całkowite przy pochyleniu krytycznym w przypadku, gdy stojaki są obciążone w sposób dowolny. Chodzi tu o zjawisko nagłej utraty stateczności sprężystej, które może dotyczyć całego rusztowania, jak i tylko jednej lub kilku kondygnacji (opinie o programie). Mechanizm tego zjawiska, tu tylko przypominamy, że:

  • jest wywołane przez siły osiowe w stojakach,
  • zależy zasadniczo od liczby i rozmieszczenia stężeń na każdej kondygnacji,
  • jest związane z wyboczeniem trójkąta stateczności,
  • siły osiowe w stojakach muszą być niższe od sił wyboczenia miejscowego stojaków, gdyż w przeciwnym razie zniszczenie rusztowania nastąpiłoby wskutek wyboczenia miejscowego pojawiającego się wcześniej, zanim pojawiłoby się pochylenie krytyczne,
  • pochylenie krytyczne nie obejmuje wyłącznie kondygnacji, lecz rząd stojaków (quasi-płaski układ stojaków połączonych przez te same podłużnice) rozważanej kondygnacji.
  • dla każdego rzędu stojaków jednej kondygnacji istnieje obciążenie 9^ pochylenia krytycznego, które jest sumą obciążeń osiowych rzędu stojaków. Wartość ta w zasadzie nic zależy od obciążenia poszczególnych stojaków, z zastrzeżeniem, że będzie spełniony warunek d) (segregator aktów prawnych). W chwili gdy suma obciążeń wszystkich stojaków osiąga wartość ^D, równowaga rzędu stojaków staje się nietrwała i może pojawić się pochylenie krytyczne; trójkąty stateczności istniejące w rzędzie ulegają wyboczeniu a stojaki przewracają się.

wpływ wiatru na wartość 9>D jest duży; może on opóźnić lub przyspieszyć utratę stateczności sprężystej przez pochylenie. Innymi słowami, wiatr w zależności od kierunku względem trójkąta stateczności, może zwiększyć lub zmniejszyć wartość yD (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !