Sztywność powłoki

Sztywność powłoki

Ponieważ sztywność powłoki przekracza znacznie jej sztywność zginania, błonowa energia AD będzie, w powiązaniu z większością możliwych odkształceń, bardzo duża w porównaniu z energią zginania AK. Wobec tego korzystnie jest przyjąć, że wśród odkształceń dających małe wartości Ad, znaleźć trzeba przede wszystkim odkształcenia spowodowane minimalnym krytycznym obciążeniem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ogólne pojęcie o wy boczeniu rur. Utrata stateczności rury może być spowodowana zarówno naprężeniami ściskającymi, jak ścinającymi. Rozpatrzymy rury podlegające osiowym naprężeniom ściskającym. Naprężenia te obliczane są jako równomiernie rozłożone wzdłuż całego obwodu rury. Rury działające jak belki i wobec tego ulegające zginaniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Rozwinięta została teoria dotycząca rur pozostających pod ciśnieniem promieniowym, czyli pod prostopadłym ciśnieniem wywieranym na powierzchnię krzywą. W tym przypadku wyboczenie powstało od ściskających naprężeń obwodowych.

Rozpatrujemy przypadek ściskania ze wszystkichstron, co odpowiada rurom zamkniętym na końcach i pozostającym pod działaniem jednakowego ciśnienia na końcach oraz na powierzchni walcowej. Powstaje wobec tego zagadnienie kombinacji naprężeń ściskających w dwóch kierunkach (uprawnienia budowlane). Rury rozpatrywane jako belki i poddane skręcaniu zostały zbadane zostały różne bardziej skomplikowane przypadki obciążenia. We wspomnianych rozdziałach rozpatrywane są wyłącznie rury izotropowe.

Walec kołowy

Dla rur anizotropowych, które w zasadzie są odmienne, należy przeanalizować rodzaje niestateczności:

  • W przypadku ogólnej niestateczności konstrukcja jako całość jest niestateczna. W tym przypadku rura może być rozpatrywana w przybliżeniu jako konstrukcja jednorodna.
  • W przypadku niestateczności drugiego rodzaju poszczególne segmenty powłokowe między żebrami usztywniającymi tracą stateczność. W tym przypadku żebra działają przy wyboczeniu segmentów powłokowych jako podpory.
  • Poszczególne żebra, rozpatrywane jako słupy czy też jako pierścienie, tracą stateczność. Dla tego przypadku odsyłamy zainteresowanych do piśmiennictwa specjalistycznego, dotyczącego projektowania samolotów (program egzamin ustny).

W praktyce mogą wspólnie występować wszystkie trzy przypadki wyboczenia, dlatego też obliczanie anizotropowych rur wymaga szczególnej ostrożności. Należy podkreślić, że w zakresie teorii stateczności najkorzystniej jest oznaczać naprężenia ściskające jako dodatnie.

Walec kołowy poddany osiowemu ściskaniu o wielkości NX)0 równomiernie rozłożonemu na obwodzie i w wyniku tego wytwarzającego równomiernie rozłożoną siłę osiową NX}0 (opinie o programie). Gdy obciążenie to przekroczy pewną granicę, cienka powłoka ulegnie wyboczeniu i powstanie zagadnienie wyznaczenia odpowiedniego krytycznego naprężenia ściskającego.

Dotychczasowe doświadczenia dały bardzo rozbieżne wyniki i bardzo niewielką zgodność z matematyczną teorią stateczności. Wobec tego w praktyce wzory empiryczne mają znacznie większe znaczenie niż omawiana tu teoria. Przy rozwijaniu teorii nie będziemy się wobec tego trzymać rygorystycznej procedury, lecz wprowadzimy pewne rozsądne założenia, które spowodują ułatwienie wyprowadzenia teorii, nie zmieniając jednocześnie samej istoty zagadnienia. W rzeczywistości prawidłowość procedury, z punktu widzenia matematycznego, zostaje udowodniona jedynie przez uzyskanie tych samych wyników; dokładne rozważania znajdują się w piśmiennictwie (segregator aktów prawnych).

Za pomocą równań różniczkowych dla tego zagadnienia oraz za pomocą rachunku wariacyjnego można wykazać, że zagadnienia dotyczące stateczności mogą być przedstawione przez funkcje trygonometryczne.  Możność zastosowania tak prostych wyrażeń wynika podobnie jak w zagadnieniu słupów z jednorodnej struktury, stałego promienia krzywizny oraz z równomiernego naprężenia ściskającego. Poza tym zakłada się, że krawędzie są swobodnie podparte (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami