Blog

Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 10
27.08.2021

Szybkość zmian odkształceń

W artykule znajdziesz:

Szybkość zmian odkształceń

Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 11
Szybkość zmian odkształceń

Omawiając całokształt zagadnienia wytrzymałości betonów komórkowych, należy wspomnieć o poważnej roli, jaką odgrywa wytrzymałość reologiczna w swoim pierwszym stadium, czyli tzw. pełzania (zgniotu).
W tym zakresie przeprowadzono badania oparte na wynikach doświadczeń H. Schafflera. Badania przeprowadzono na próbkach słupowych (7 x 7 x 20 cm) przy różnych obciążeniach (program uprawnienia budowlane na komputer).
Na podstawie powyższego wzoru sporządzono wykresy (wg badań ZB i DPS).

Z przeprowadzonych badań ZB i DPS można wyprowadzić następujące wnioski odnośnie pełzania betonu komórkowego:
- Odkształcenia plastyczne próbek betonu pod obciążeniem 0,32-0,52 Rst są w miarę upływu czasu znacznie mniejsze niż próbek pod większym obciążeniem, np. 0,75 Rstm
- Przyjęty wstępnie okres obserwacji odkształceń plastycznych rzędu 2-H3 tygodni jest zbyt krótki, aby można było określić na podstawie otrzymanej krzywej przebieg pełzania materiału w czasie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Szybkość zmian odkształceń maleje w okresie 2-3 tygodni na tyle, ze nie można określić w sposób dostatecznie przybliżony wielkości przypuszczalnego odkształcenia materiału dla t = oo lub t = 30 lat (materiał przed badaniem miał określoną wytrzymałość na ściskanie i skurcz).
Pełzanie betonów komórkowych typu PGS i BLB kształtuje się raczej odmiennie. Na podstawie wstępnych badań można by sądzić, że wartości pełzania dla betonu komórkowego typu PGS będą raczej większe (zwłaszcza, jeśli idzie o materiał o niższym module sprężystości En) (uprawnienia budowlane).

Zjawisko pełzania w konstrukcjach murowych, gdzie naprężenia wynoszą zaledwie ok. 1/7 wytrzymałości materiału, jest znacznie mniejsze, niż zaobserwowano to na próbkach doświadczalnych (dla o/Rst 0,3) i z tego względu jest niemal całkowicie bez znaczenia. Zjawisko pełzania ma natomiast istotne znaczenie w elementach zginanych zbrojonych i w związku z tym, do czasu całkowitego poznania tego zjawiska, należy do konstrukcji zbrojonych z betonów komórkowych podchodzić dość ostrożnie, stosując duże współczynniki pewności.

Naprężenia wewnętrzne

Zagadnienie naprężeń wewnętrznych w betonie komórkowym od chwili wstępnego wiązania odlewu w formie do okresu jednego roku po wyprodukowaniu betonu jest bardzo ważne i wymaga wciąż jeszcze dalszych badań (program egzamin ustny). Z dotychczasowych obserwacji wiadomo, że w betonie komórkowym naprężenia te występują i w niektórych wypadkach są znaczne.
Wyroby wychodzące z autoklawu mają niekiedy widoczne w skutkach naprężenia wewnętrzne, które ujawniają się łamliwością wyrobu przy stosunkowo małym impulsie udarowego charakteru.

Beton komórkowy produkowany na bazie popiołów lotnych częściej wykazuje tego typu naprężenia i jest bardziej podatny na złamania i spękania o charakterystycznym przekroju muszlowym (opinie o programie).
Wytrzymałość na udarność wiąże się częściowo z wytrzymałością na siły poziome, co z kolei ma znaczenie w wypadku pracy betonu komórkowego w warunkach sejsmicznych.
W Polsce badań w tym zakresie nie prowadzono, a literatura zagraniczna jest stosunkowo bardzo skromna. Wiadome jest tylko, że w Danii i Szwecji (laboratoria w Olsted i Skovde) wprowadzano wahadłowe przyrządy laboratoryjne do pomiaru wytrzymałości na udarność metodą porównawczą w stosunku do innych materiałów (segregator aktów prawnych).

Długotrwałe badania w zakresie starzenia się betonu komórkowego przeprowadził R. Sell. Według tego autora odporność na starzenie się autoklawizowanego gazobetonu ulega zmniejszeniu przy długotrwałym stałym obciążeniu. Odporność ta sięga 80% odporności krótkotrwałej. Należy zaznaczyć, że występuje tu zjawisko dużego rozrzutu wyników, leżące w granicach do 25%.
Próbki obciążone do 70% wytrzymałości krótkookresowej nie wykazują po ok. 3,5 latach objawów rozpadania się czy załamania, przy czym deformacje powiększyły się z 1,5-1,8% do 3,5% przy temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65% (promocja 3 w 1)..

Istnieje wyraźne niebezpieczeństwo wypływające z faktu, że autoklawizowany beton komórkowy wykazuje przy długotrwałych obciążeniach krytycznych raptowne załamanie się, co nie jest cechą korzystną tego materiału. R. Sell przestrzega przed dopuszczeniem do obciążeń zbliżonych do 70% obciążenia krytycznego.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 16 Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 17 Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 18
Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 19
Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 20 Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 21 Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 22
Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 32 Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 33 Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 34
Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 35
Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 36 Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 37 Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 38
Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dalsze możliwości konstrukcyjne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami