Technika emulsyjna

Technika emulsyjna

Warstwa wierzchnia powinna być “chudsza” od warstwy podkładowej, tj. powinna zawierać mniej spoiwa, a więcej wypełniacza (program uprawnienia budowlane na komputer). Ma to na celu przeciwdziałanie powstawaniu spękań powłoki wskutek jej skurczu.W technice emulsyjnej mają obecnie zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, których spoiwem są dyspersje tworzyw sztucznych (np. polioctanu winylu, kopolimerów akrylowo-styrenowych itp.) oraz lateksy kauczukowe.
Przed przystąpieniem do malowania farby powinny być dokładnie wymieszane (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Malowanie odbywać się może pędzlami ławkowymi, walkami lub pistoletami natryskowymi.
Farbami emulsyjnymi nie można malować podłoży ze stali i żeliwa ze względu na to. że działają one korodująco na stal. Powłoki emulsyjne wykonane na elementąch stalowych otrzymują brunatną barwę. Rdzawe plamy będą widoczne na powierzchni ściany pomalowanej farbą emulsyjną, jeżeli uprzednio nie zostały zaizolowane (np. lakierem asfaltowym) wystające elementy zbrojenia.
W okresie zimowym nie powinno się dopuścić do zamarznięcia farb (uprawnienia budowlane).
Zużycie farby emulsyjnej wynosi ok. 0,20-0.25 kg m2.
Technika olejno-lakiernicza posługuje się szerokim asortymentem gotowych, produkowanych fabrycznie materiałów powłokowych. Każdy z nich ma określone przeznaczenie (np. ochronne, do gruntowania, nawierzchniowe). Ze względu na wielką różnorodność wyrobów i zróżnicowane warunki ich stosowania konieczna jest dokładna znajomość materiałów, a także ścisłe przestrzeganie zasad posługiwania się nimi.
Wszystkie fabrycznie gotowe materiały malarskie i lakiernicze mają określony termin gwarancji jakości. Jest on podany na etykiecie na opakowaniu. Przed użyciem materiału należy sprawdzić, czy termin gwarancji nie upłynął. W tym wypadku należy przeprowadzić badania jakości materiału wg normy przedmiotowej’dla danego materiału (program egzamin ustny).
Po otwarciu opakowania i ostrożnym usunięciu ew. kożucha materiał malarski powinien być dokładnie wymieszany. Mieszanie może odbywać się ręcznie za pomoc* drewnianej lopaiki lub wolnoobrotowym mieszadłem (nie więcej niż 300 obr/min). W zależności od metody wykonywania powłoki powinna być odpowiednio dobrau konsystencja materiału przez odpowiedni dodatek rozcieńczalnika, właściwego danego rodzaju materiału malarskiego. Konsystencję materiałów malarsko-lakierniczych określa się przez pomiar lepkości metodą kubka Forda nr 4 w 20 C.
Lepkość ta powinna wynosić przy malowaniu: pędzlem - 80-150 sek. metodą tryskową 25-35 sek (opinie o programie). Jest ona szczegółowo podawana w przepisie stosowania danego materiału, zamieszczonym na etykiecie na opakowaniu.
Wszystkie materiały malarsko-lakicmicze przeznaczone do stosowania metodą natryskową lub przeznaczone do wykonywania wierzchniej warstwy powłoki powinny być przecedzone przez sito o gęstości 900 oczek na I cm2.
Do wykonywania powłok stosuje się narzędzia ręczne (pędzle, wałki malarskie itp . oraz urządzenia zmechanizowane (do natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego elektrostatycznego, do malowania zanurzeniowego, do malowania metodą polewania itp.).

Wymagania techniczne przy odbiorze robót

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robót zostały ustalone w normach - PN-69B-10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-69 B-10285 “Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Warunki badania przy odbiorze (segregator aktów prawnych).
Do mechanicznego malowania na budowie służą aparaty natryskowe. Dzielą się one na 2 zasadnicze grupy w zależności od sposobu rozpylania farby:
- aparaty mechaniczne, w których farba doprowadzona jest pod ciśnieniem do dyszy aparatu i rozpylana przez jej nagłe rozprężenie się po wyjściu z dyszy aparatu,
- aparaty pneumatyczne, w których farba porywana jest strumieniem sprężonego powietrza i rozpylana w momencie rozprężenia się powietrza po jego wyjściu z dyszy aparatu.
Aparaty do natrysku mechanicznego
W grupie aparatów do natrysku mechanicznego rozróżnia się aparaty:
- z napędem mechanicznym, bezsprężarkowe i sprężarkowe.
- z napędem elektromagnetycznym.
- z napędem ręcznym.
Zadaniem tych aparatów jest poddanie farby odpowiedniemu ciśnieniu (1.54-5 at), dzięki któremu farba jest tłoczona do końcówki rozpylającej.
Przykładem bezsprężarkowego aparatu rozpylającego jest aparat WAN-D (promocja 3 w 1).
W grupie aparatów sprężarkowych stosuje się aparaty: A-20. AML-2S. WAN-C oraz ZREMB-AML-2S.
W skład kompletu wchodzą urządzenia rozpylające, np. WAN-7. BKM-I (do bezmgłowego rozpylania) i inne.
Przykładem aparatów natryskowych o napędzie elektromagnetycznym są pistolety WAN-Elektro i WAN-Elpina.
Przykład popularnego aparatu natryskowego o napędzie ręcznym.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !