Blog

22.05.2021

Temperatura ciepłej wody użytkowej

W artykule znajdziesz:

Temperatura ciepłej wody użytkowej

Temperatura ciepłej wody użytkowej

Temperatura ciepłej wody użytkowej w węzłach grupowych powinna być regulowana za pomocą układów elektrycznych o działaniu ciągłym (program uprawnienia budowlane na komputer). Głównymi elementami regulacyjnymi takich układów są:
- przelotowe zawory regulacyjne o stałoprocentowej charakterystyce (węzły równoległe lub szeregowo-równoległe),
- dwudrogowe zawory rodzielające lub mieszające (węzły szeregowe jedno- i dwustopniowe),
- liniowy siłownik elektryczny napędu wrzeciona zaworu; rewersyjny samo- hamowny z nadajnikiem elektrycznym sygnalizującym położenie elementu zamykającego w celu zdalnej kontroli i sygnalizacji lub sygnału sprzężenia zwrotnego,
- elektroniczny trójstawny regulator temperatury ze sprzężeniem zwrotnym o proporcjonalno-różniczkującej charakterystyce wraz z czujnikiem termometru oporowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Regulację o działaniu ciągłym można również w pewnych przypadkach stosować w węzłach indywidualnych, a w szczególności wówczas, gdy wartości Kv zaworów dla węzłów o dużej mocy cieplnej przekraczają zakres stosowania regulatorów bezpośredniego działania.
W dwustopniowych węzłach cieplnych może nastąpić zjawisko przekraczania dopuszczalnej temperatury ciepłej wody za wymiennikami pierwszego stopnia. Może to nastąpić w okresie o niskiej temperaturze zewnętrznej oraz przy małych rozbiorach c. w. u (uprawnienia budowlane). Dlatego też zaleca się stosowanie regulatorów temperatury za pierwszym stopniem podgrzewania wody. W tym przypadku regulator temperatury o działaniu ciągłym, bezpośrednim lub pośrednim steruje zaworem dwudrogowym mieszającym lub rozdzielającym.

Gdy nie ma zaworów dwudrogowych, to można stosować rozwiązanie z zaworem przelotowym otwierającym przy dodatnim uchybie temperatury przepływ przez przewód bocznikujący. Wartość Kv zaworu przelotowego na przewodzie bocznikującym powinna być tak dobrana, aby przy maksymalnym otwarciu zaworu strumień masy wody sieciowej przepływającej przez wymiennik pierwszego stopnia został zredukowany o ok. 60-70% wartości obliczeniowej (program egzamin ustny).

Zestaw elementów regulacji

Dążąc do ograniczenia kosztów eksploatacyjnych węzłów indywidualnych można je dodatkowo wyposażyć:
-w stałowartościową automatyczną regulację temperatury wody powracającej z obiegu cyrkulacyjnego w wyniku zmiany strumienia masy wody cyrku- lacyjnej; regulację tę przeprowadza się najczęściej przelotowym zaworem bezpośredniego działania redukującym przepływ wody przy powstawaniu dodatnich wartości uchybu temperatury, przy czym temperatura wody powracającej z instalacji cyrkulacyjnej powinna zawierać się w przedziale 42°C;t2,5 K,
- w automatyczne sterowanie pracą pomp ładująco-cyrkulacyjnych; polega ono na wyłączaniu pompy przy równoczesnym wzroście temperatury w dolnej części zasobnika powyżej pewnej wartości (np. 52°C) oraz temperatury wody cyrkulacyjnej powyżej temperatury 42°C oraz włączaniu pompy, gdy którakolwiek temperatura obniży się poniżej podanych wartości (opinie o programie).
W węzłach grupowych korzystne jest stosowanie automatycznego sterowania pracą pomp utrzymujących ciśnienie w sieci osiedlowej. Dotyczy to szczególnie węzłów z otwartymi (lub podciśnieniowymi) zbiornikami ciepłej wody użytkowej.

Węzeł szeregowo-równoległy z zasobnikiem o schemacie może być wyposażony w różny zestaw elementów regulacji automatycznej. Jeden z nich opisano w Podstawowe wyposażenie obu zestawów stanowi regulator temperatury bezpośredniego działania, przy czym zastępcza stała czasowa tego regulatora powinna być mniejsza od 70 s (segregator aktów prawnych). Uzupełniającym wyposażeniem zestawu może być:
- układ do regulacji pracy pompy ładująco-cyrkulacyjnej,
- układ ograniczający przepływ wody cyrkulacyjnej zrealizowany za pomocą regulatora bezpośredniego działania wbudowanego w korpus zaworu przelotowego regulator temperatury wody za wymiennikiem pierwszego stopnia z zaworem dwudrogowym mieszającym lub zaworem przelotowym na przewodzie bocznikującym. Schemat indywidualnego węzła szeregowo-równoległego bez zasobnika z podobnym układem regulacji automatycznej (promocja 3 w 1).

Jednak w tym przypadku pompa cyrkulacyjna pracuje w sposób okresowy; jest ona wyłączana przez układ termostatyczny reagujący na wzrost temperatury wody powracającej z instalacji cyrkulacyjnej.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami