Teren wypoczynku

Teren wypoczynku

Pozbawiając Oś Saską anachronicznych rysów rezydencji królewskiej Idźkowski przekazał ją miastu jako pożyteczną i cenną ozdobę Warszawy, jako ośrodek jej życia społecznego i teren wypoczynku jej mieszkańców. Przeobrażenia założenia saskiego wniosły w jego obraz nowe nuty liryczne łączące się z odziedziczoną po starej kompozycji monumentalnością i regularnym lakonizmem (program uprawnienia budowlane na komputer). Zestawienie to przejawiło się i w kompozycji przebudowanego Ogrodu Saskiego, który wzbogacał się w coraz nowe elementy związane z jego nową rolą jako ogrodu publicznego, ulubionego miejsca spacerów warszawian. W r. 1854 w północnej części parku urządzony zostaje sztuczny staw; z wydobytej przy tym ziemi powstaje malowniczy wzgórek, na którym arch. H. Marconi wznosi wieżę ciśnień oblekając ją w wytworne formy klasycystyczne na wzór architektury świątyni w Tivoli. Na pierwszej okrągłej platformie centralnej alei parku przed ażurową kolumnadą Idźkowskicgo staje ogromna fontanna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W latach 1826—1832 Thorwaldsen rzeźbi świetny posąg ks. Józefa Poniatowskiego, który jednak po powstaniu listopadowym nie mógł stanąć na głównym placu Warszawy. Dopiero po Rewolucji Październikowej zwrócony został Polsce i w r. 1922 ustawiony na tle centralnej kolumnady pałacu Saskiego wieńcząc w ten sposób zespół Idźkowskiego (uprawnienia budowlane).

W połowie XIX wieku Oś Saska uzyskuje udane zakończenie kompozycyjne na swym krańcu zachodnim w postaci kościoła św. Karola Boromeusza wzniesionego przez Henryka Marconiego u zbiegu Elektoralnej i Chłodnej, tak że jedna z wież jego zamyka oś założenia. Ten sam autor buduje charakterystyczny czworobok hotelu Europejskiego między placem Saskim i Krakowskim Przedmieściem (program egzamin ustny).

W takiej postaci Oś Saska wchodzi w nową epokę rozwoju Warszawy - w epokę kapitalizmu przemysłowego. O rozkładzie założenia saskiego w tym okresie i próbach wskrzeszenia starego zespołu, jak również o koncepcjach rozwiązania Osi Saskiej w latach Polski Ludowej będziemy mówili poniżej. Tu podkreślimy jeden tylko wniosek, który nieodparcie nasuwa się przy powyższym przeglądzie historycznym (opinie o programie).

Zasadnicze przesłanki programowe

Otóż wydaje się, że we współczesnych pracach projektodawczych i teoretycznych dotyczących losów Osi Saskiej nie docenia się na ogół wartości jej kompozycji powstałej w połowie XIX wieku w wyniku wkładu twórczego architektów późnego klasycyzmu. Nazbyt często z bezspornej anachroniczności rezydencjonalnego układu barokowej osi i ogrodu z początku XVIII wieku oraz z faktu zniszczenia zabudowy założenia wyciąga się wnioski o braku historycznego oparcia dla nowych projektów pozbawiając je niekiedy na tej podstawie wszelkich obiektywnych, historycznie uwarunkowanych i sprawdzonych kryteriów (segregator aktów prawnych). Puryzm niektórych kół historyków i konserwatorów dyskryminujących dzieło Idźkowskiego już chociażby ze względu na eklektyczno-neogotyckie elewacje ogrodowe pałacu, a jednocześnie niefrasobliwość i subiektywizm ocen historycznych niektórych projektantów dążących do fałszywej dowolności - wszystko to składa się na pomniejszanie faktu istnienia w naszym dorobku nowożytnej i mistrzowskiej kompozycji Osi Saskiej z połowy XIX wieku.

Zasadnicze przesłanki programowe dzieła Idźkowskiego, jego nowożytny, demokratyczny i patriotyczny w swej istocie charakter zachowały w pełni aktualność w Warszawie socjalistycznej. Idee nowego demokratycznego państwa i jego humanistycznej władzy znajdują dziś wcielenie w centralnych założeniach związanych z Pałacem Kultury i Nauki oraz siedzibami władz i organów naczelnych przy ciągu królewskim i ulicy Marszałkowskiej. Oś Saska wiążąca obie te równoległe do siebie magistrale i docierająca do Skarpy, zachowuje rolę ogniwa łączącego o funkcji kulturalno-wypoczynkowej (promocja 3 w 1).

Układ urbanistyczny i architektura stworzone przez Idźkowskiego, a syntetyzujące nieprzebrzmiałe wartości Osi królewskiej z nowymi treściami Warszawy nowożytnej powinny stać się punktem wyjścia nowych prób ukształtowania założenia saskiego w stolicy Polski Ludowej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami