Tory w poziomie terenu

Tory w poziomie terenu

Najczęściej stosowane są wciągarki przejezdne o udźwigu od 300 do 500 kG, rzadziej do 1000 kG. Dla większych obciążeń raczej stosuje się suwnice, a wciągarki mogą wtedy spełniać rolę transportu bliskiego, uzupełniającego pracę suwnic w przyległych nawach hali (program uprawnienia budowlane na komputer).

Tory w poziomie terenu występują przy suwnicach bramowych i półbramowych, instalowanych na placach przeładunkowych i montażowych, a także przy żurawiach (kranach) portalowych, tzw. mostowcach oraz żurawiach wieżowych o dużym wysięgu, stosowanych na nabrzeżach portów, w pochylniach i dokach stoczni, na placach montażowych itp.
Mniejsze urządzenia tego typu, jak żurawie kolejowe (krany obrotowe), służące do przeładunku towarów, a także różne typy żurawi stosowanych w budownictwie nadziemnym, przesuwają się po torze kolejowym lub na torach o szerszym rozstawie szyn (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jeśli okres eksploatacji żurawia w danym miejscu jest ograniczony (np. na czas montażu określonej budowli), to szyny układa się na podtorzu z odpowiednio gęsto rozstawionych podkładów na podsypce, według zasad stosowanych w kolejnictwie.

Suwnice bramowe oraz żurawie portalowe i wieżowe o ustalonej lokalizacji mają fundamenty torów wykonane w postaci podłużnych ław żelbetowych o przekroju prostokątnym, trapezowym lub z odsadzkami (odwrócona belka teowa). Fundamenty takie muszą być oparte poniżej głębokości przemarzania, na gruncie o odpowiedniej nośności i w warstwach nie nawodnionych możliwe jest wykonanie pod fundamentami dobrze zagęszczonej podsypki piaskowej (uprawnienia budowlane).
W gruntach słabych i niejednolitych, podatnych na nierównomierne osiadanie, ławy torów posadawia się na palach, rozstawionych zwykle mijankowo w dwóch rzędach.
Fundamentowe ławy podtorowe należy dylatować, dzieląc je na odcinki nie przekraczające 20 m, w celu uniknięcia spękań górnej powierzchni law betonowych.

Przy zastosowaniu odpowiedniego zbrojenia, działającego na ławę przeciwskurczowo, można przyjąć większe odstępy między dylatacjami, jednak i w tym przypadku raczej nie należy przekraczać 30 m.
Na ławach podtorowych układa się szyny dźwigowe lub kolejowe, a przy bardzo dużych obciążeniach może zajść potrzeba zaprojektowania przekroju szyny zastępczej, uzyskanej z przyspawania profilu prostokątnego do płaskownika, stanowiącego stopkę szyny (program egzamin ustny).

Ława fundamentowa

W zależności od nacisków kół i sposobu oparcia szyn na podtorzu, przyjęte profile szyn wymagają sprawdzającego obliczenia naprężeń, jak to zostało podane dla torów suwnic.
Stosowane sposoby układania szyn i ich mocowania do betonowego podłoża są różne, ale generalnie można je podzielić na dwie grupy:
a) układanie szyn na podkładach drewnianych,
b) układanie szyn na podkładkach stalowych (opinie o programie).

Podkłady drewniane mogą być podłużne, tzn. układane jako podłuż- nice pod szynami wzdłuż ławy fundamentowej. Z uwagi na małą stateczność szyny pod wpływem działania na nią sił bocznych i szybsze niszczenie podkładów podłużnych sposób ten jest zaliczany do mniej pewnych i mniej trwałych (segregator aktów prawnych). Toteż podkłady podłużne stosuje się w nielicznych przypadkach i tylko dla mniejszych żurawi, których maksymalne obciążenie koła nie przekracza kilku ton. W celu ułatwienia okresowych napraw podtorza wskazane jest mocowanie szyn w sposób umożliwiający ich demontaż, co jest lepsze niż trwałe zabetonowanie kotwi w ławie fundamentowej.

Przy większych naciskach koła żurawia na szynę, układa się na ławie betonowej podkłady poprzeczne o rozstawie zwykle 50 cm.
Podkłady wykonuje się z drewna twardego, a więc dębowego lub bukowego, impregnowanego, co przedłuża ich czas pracy do ok. 20 lat (promocja 3 w 1). Trwałość podkładów poprawia również zabezpieczenie ich końców od pęknięć.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami